Erhvervsskolelæreres erfaringer og tilgang til it i undervisningen

Rapport fra Syddansk Universitet giver stemme til konkrete læreres erfaringer med it i undervisningen

”It er 80 % af forberedelsen, fordi det giver mig adgang til at søge på nettet og finde oplysninger, informationer og programmer – og om der har været tv-programmer eller udsendelser, som er interessante. Så det indarbejder jeg i små spots. I forhold til engelsk bruger jeg rigtig meget engelske programmer eller små sekvenser fra engelske udsendelser. Så it indgår helt klart, som en del af det. Alt drejer sig om it, kan man sige”.

Sådan siger en engelsklærer på EUD i forbindelse med forskningsrapporten ”Alt drejer sig om it – erhvervsskolelæreres tilgang til it” fra Syddansk Universitet. Et godt eksempel på, at it og digitale hjælpemidler er blevet en central del af dagligdagen – også på erhvervsuddannelserne – samtidig med, at vi indimellem kan have svært ved at overskue muligheder og udfordringer ved brugen. I rapporten får vi en analyse af, hvor og hvordan it spiller en rolle i undervisning og læring i EUD.

Læs den fulde rapport her.

 

Didaktiske principper

Ved at interviewe en række lærere indenfor erhvervsuddannelsernes fire hovedområder har lektor Jens Jørgen Hansen og forskningsassistent Amina Sabah Karim, begge fra SDU, indkredset ti didaktiske principper, der gør sig gældende, når lærerne bruger it i undervisningen. Det drejer sig om:

 • Differentieret og fleksibel undervisning
 • Inkluderende undervisning
 • Aktiv læring
 • It som repræsentations- og interaktionsform
 • Møde eksterne krav og udfordringer
 • Adaptiv planlægning
 • It-støttet evaluering
 • It-støttet feedback
 • It-støttet kobling mellem teori og praksis
 • It-støttet samarbejde og videndeling

Her kan it, ifølge rapporten, være med til at understøtte eksisterende praksis, og ikke mindst være med til at udvikle ny praksis på området, f.eks. i forhold til at give eleverne mulighed for mere fleksibel deltagelse i undervisningen. Men samtidig peger rapporten også på, at brugen af it medfører en række udfordringer, man bør være opmærksom på, bl.a. at brug af it tager tid, fordi det kræver opbygning af kompetencer og gode undervisningsforløb, at det kan indebære tekniske barrierer med manglende kompatibilitet og nedbrud af netadgang. Men også at it kan opleves uoverskuelig, f.eks. fordi eleverne skal orientere sig på flere forskellige læringsplatforme.

… og scenarier

På baggrund af de ti didaktiske principper har forskerne opstillet fem didaktiske scenarier, som på forskellig vis reflekterer principperne. Det drejer sig om:

 • It-støttet undervisning
 • It-støttet faglig læring
 • It-støttet aktiv læring
 • It-støttet inkluderende læring
 • It-støttet erhvervsorienteret læring

Scenarierne afspejler forskellige tilgange til at bruge it i undervisningen, der alle er relevante, når man skal udvikle undervisningen i EUD. Det være sig i forhold til bedre formidling, mere aktiverende deltagelse, højere grad af inklusion og stærkere kobling mellem skole- og praktikforløb.

Samtidig slår forskerne også til lyd for, at de fem scenarier kan bruges til at kvalificere en it-didaktik og en diskussion om, hvad man på skolen opfatter som god undervisning. På den måde kan man sikre, at it på erhvervsuddannelserne ikke udelukkende kommer til at handle om it-løsninger, men også om it-didaktik.

Læs den fulde rapport her

 

Læs mere om forskning og ny viden

Gå tilbage til katalogforsiden her.