Forskning - kort fortalt

Erhvervsskolelæreres tilgang til it – fem didaktiske scenarier

Af Jens Jørgen Hansen, SDU

Kurven med opmærksomhed på it-didaktisk viden og it-didaktiske praksiseksperimenter er forhøjet eksplosivt, særligt under coronakrisen. Rapporten Alt drejer sig om it. Erhvervsskolelæreres tilgang til it (2020) af Jens Jørgen Hansen og Amina Sabah Karim fra Syddansk Universitet giver stemme til konkrete læreres erfaringer med it i undervisningen. Rapporten er en interviewundersøgelse af lærere fra forskellige typer erhvervsskoler og afdækker deres syn og erfaringer med brug af it i undervisningen.

Lærerne har nøglen i forhold til at implementere it i skolen. De har en nøglerolle for implementering og transformation af organisationens strategier for it-brug. De har som opgave at følge med i og kompetenceudvikle sig i forhold til den teknologiske udvikling – både som mål og middel i undervisningen – og omsætte it-teknologiens mangesidige muligheder til meningsfuld og effektiv brug i undervisningen og elevernes læreprocesser.

I denne artikelrække udfolder vi indholdet i fem didaktiske scenarier:

 • It-støttet undervisning
 • It-støttet faglig læring
 • It-støttet aktiv læring
 • It-støttet inkluderende læring
 • It-støttet erhvervsorienteret læring

Et didaktisk scenarie er udtryk for en lærers tilgang til undervisning: hvad er god undervisning, hvad er vigtige måder at lære på, hvilke metoder skal bruges, og hvordan kan teknologier understøtte undervisningen? De fem didaktiske scenarier er beskrevet i rapporten Alt drejer sig om it. Erhvervsskolelæreres tilgang til it (2020) af Jens Jørgen Hansen og Amina Sabah Karim fra Syddansk Universitet. Rapporten er en interviewundersøgelse af lærere fra forskellige typer erhvervsskoler og afdækker deres syn og erfaringer med brug af it i undervisningen. De fem didaktiske scenarier er et samlet bud på it’s potentiale i undervisningen i forhold til:

 • At planlægge, iscenesætte og evaluere undervisning
 • At udvikle nye veje for elevernes faglige forståelse og fordybelse
 • At sikre flere elevers inklusion i undervisningen
 • At skabe motiveret deltagelse i skolens læringsmiljøer
 • At koble mellem undervisning, praktik og fremtidens arbejdsmarked

It-støttet inkluderende læring som didaktisk scenarie

[Eleverne] skal have oplevet, at der har været flere typer af læringsredskaber eller metoder i brug, og at de alle sammen føler sig ramt på en eller anden måde…
EUD-lærer

I dette didaktiske scenarie er it et redskab til at inkludere og støtte alle elevernes deltagelse i undervisningen. Fokus er på de kompetencer, interesser, forudsætninger og udfordringer, som den enkelte elev kommer med. Udgangspunktet for inkluderende læring er, at eleverne er forskellige og har forskellige tilgange til læring og dermed også brug for differentieret støtte. Som en lærer siger:

For mig er god undervisning, når jeg rammer så mange elever som muligt – at der er en differentiering, altså hvad er deres læringsstil.
EUD-lærer

Tre strategier til inkluderende læring

Den første inkluderende strategi er, at undervisningens indhold kan formidles gennem flere udtryksformer, fx både gennem lyd, billeder og video. Som en lærer siger:

Nogen kan måske læse en tekst, og så har de tilegnet sig den viden, der skal til, hvor andre måske ved at se en video og se den et par gange kan opnå samme viden. Så i forhold til hvordan den enkelte elev bedst kan lære, der åbner de her redskaber op for, at vi kan få dem klædt bedre på.
EUD-lærer

En anden strategi er at være opmærksom på, hvordan it kan stilladsere elevens arbejdsprocesser og skabe en tydelig læringsvej og struktur i undervisningen. Det viser sig ved, at det er tydeligt for eleven, hvilke opgaver og aktiviteter som eleven opfordres til at arbejde med.

En tredje vej til inkluderende læring er at arbejde med differentierende opgaveformer og differentieret læsestof. Her vil lærere tage hensyn til de elever, der har brug for en basisforståelse, og de elever, som gerne vil udfordres med mere krævende opgaver. Som en lærer siger:

Det skal være sådan, at eleverne har følt, at det har givet mening, det jeg har haft med til dem. De skal have oplevet, at der har været flere typer af læringsredskaber eller metoder i brug, og at de alle sammen føler sig ramt på en eller anden måde, eller at de har oplevet, at de har fået noget ud af det.
EUD-lærer

It’s rolle for elever med behov for læse- og skrivestøtte

It kan støtte elever med særlige behov, fx elever med læse- og skrivevanskeligheder. Eleven kan få støtte til at afkode tekst i form af tekst-til-tale-programmer og dermed ’læse med ørene’ og på den måde tilegne sig det faglige indhold og deltage i undervisningen. En differentieret undervisning sigter på den ene side mod at udvikle et varieret og udfordrende læringsmiljø, og på den anden side mod at inkludere flest mulige elever i undervisningen, fx elever med særlige læringsvanskeligheder eller udfordringer. En lærer beskriver it’s rolle for inkluderende læring:

Fordelen ved brug af it er, at vi har mange elever med forskellige skrivevanskeligheder og forståelsesproblematikker med anderledes læringsstile end skrift og læsning. De har super god brug af de her it-værktøjer. De oplever virkelig, de kan noget, og der sker noget. De føler sig som kæmpe succes.
EUD-lærer

It-redskaberne bidrager her til at styrke elevernes empowerment; De oplever virkelig, de kan noget. It kan støtte, at eleverne i højere grad inkluderes i skolens læringsfællesskab. Ud over it, er det også lærerens ressourcer til at organisere en mere individuel orienteret undervisning, der er vigtig for en inkluderende læring:

Altså, jeg har den holdning at en-til-en, der kan vi trække alle elever igennem, uanset om de har Asperger eller ADHD, eller om de er ordblinde. Hvis jeg har en elev en-til-en, så kan jeg få denne gennem uddannelsen […] Så det handler om, at vi har ressourcerne i mennesker og tid. Altså det er tid og de mennesker, der er brug for. Jeg tror ikke, digitalisering eller it alene er løsningen på undervisningen.
EUD-lærer

Refleksionsspørgsmål

Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse, kan du med fordel overveje følgende i forhold til din egen praksis:

 • Har du elever med særligt behov for støtte i din undervisning, fx til at læse, skrive og strukturere deres hverdag?
 • Hvordan afspejler din undervisning, at der er forskellige elever med forskellige kompetencer, udfordringer og behov?
 • Hvilke it-redskaber, mener du, kan støtte elever med fx læsevanskeligheder?
 • Hvad er efter din mening forudsætninger for, at du kan arbejde med inkluderende læring, fx forberedelsestid, adgang til it-teknologier, udvikling af særlige lærerkompetencer, organisering af undervisningen i varierede undervisningsformer?

 

Læs flere artikler fra rapporten

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til stuktur og variation i undervisningen her.

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til faglig læring her.

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til aktiv læring her.

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til erhvervsorienteret læring her.

Skrevet den 10.11.2020

Gå tilbage til katalogforsiden her.