Erhvervsskolelæreres tilgang til it – fem didaktiske scenarier

Af Jens Jørgen Hansen, SDU

Kurven med opmærksomhed på it-didaktisk viden og it-didaktiske praksiseksperimenter er forhøjet eksplosivt, særligt under coronakrisen. Rapporten Alt drejer sig om it. Erhvervsskolelæreres tilgang til it (2020) af Jens Jørgen Hansen og Amina Sabah Karim fra Syddansk Universitet giver stemme til konkrete læreres erfaringer med it i undervisningen. Rapporten er en interviewundersøgelse af lærere fra forskellige typer erhvervsskoler og afdækker deres syn og erfaringer med brug af it i undervisningen.

Lærerne har nøglen i forhold til at implementere it i skolen. De har en nøglerolle for implementering og transformation af organisationens strategier for it-brug. De har som opgave at følge med i og kompetenceudvikle sig i forhold til den teknologiske udvikling – både som mål og middel i undervisningen – og omsætte it-teknologiens mangesidige muligheder til meningsfuld og effektiv brug i undervisningen og elevernes læreprocesser.

I denne artikelrække udfolder vi indholdet i fem didaktiske scenarier:

  • It-støttet undervisning
  • It-støttet faglig læring
  • It-støttet aktiv læring
  • It-støttet inkluderende læring
  • It-støttet erhvervsorienteret læring
Hvad er et didaktisk scenarie?

Et didaktisk scenarie er udtryk for en lærers tilgang til undervisning: hvad er god undervisning, hvad er vigtige måder at lære på, hvilke metoder skal bruges, og hvordan kan teknologier understøtte undervisningen? De fem didaktiske scenarier er beskrevet i rapporten Alt drejer sig om it. Erhvervsskolelæreres tilgang til it (2020) af Jens Jørgen Hansen og Amina Sabah Karim fra Syddansk Universitet. Rapporten er en interviewundersøgelse af lærere fra forskellige typer erhvervsskoler og afdækker deres syn og erfaringer med brug af it i undervisningen. De fem didaktiske scenarier er et samlet bud på it’s potentiale i undervisningen i forhold til:

  • At planlægge, iscenesætte og evaluere undervisning
  • At udvikle nye veje for elevernes faglige forståelse og fordybelse
  • At sikre flere elevers inklusion i undervisningen
  • At skabe motiveret deltagelse i skolens læringsmiljøer
  • At koble mellem undervisning, praktik og fremtidens arbejdsmarked

 

It-støttet faglig læring som didaktisk scenarie

…VR […] en måde, hvor de kan få opdagelse inde i kroppen, og det bliver nemmere for dem.
EUD-lærer

I dette didaktiske scenarie fungerer it som et redskab, der kan støtte elevernes faglige læring. It’s potentiale er, at teknologien kan åbne elevernes øjne og sanser for nye måder at forstå et fagligt stof på. Faglig læring handler om elevens tilegnelse af et fags viden, færdigheder og kompetencer.

It kan understøtte faglig læring på to grundlæggende måder: når eleven skal tilegne sig og forstå fagets viden, og når eleven skal udvikle faglige færdigheder og udvikle sine kompetencer inden for fagets praksis.

 

Tilegnelse af faglig viden

Undervisningsvideoer

Når eleven skal tilegne sig fagets viden er især lærerens undervisning og lærebogens formidling et helt centralt omdrejningspunkt. Lærebogens traditionelle statiske formidling gennem skrift og billeder udvides i disse år med nye formidlingsformer og medier.

Et centralt medie er undervisningsvideoer, som understøtter nye måder at formidle fagligt stof på. Her flyttes tavleundervisningen online. Videoer kan både oplyse, forklare samt vise begreber, sammenhænge og teorier. De kan også være dokumentariske og beskrive nogle cases, som eleverne senere kan undersøge og analysere. De kan også være instruerende og trin-for-trin gennemgå, hvordan eleven skal håndtere en arbejdsproces.

Endvidere kan undervisningsvideoer være omdrejningspunkt for metoden Flipped Learning eller Flipped Classroom, hvor eleven bruger videoen i sit hjemmearbejde til at tilegne sig det faglige indhold, så eleven i klasserummet kan arbejde aktivt med det faglige indhold.

 

Virtual reality og augmented reality

En anden teknologi, der understøtter faglig læring, er brug af VR-briller. Som en lærer, der underviser i faget anatomi, siger:

…VR […] et rigtig godt visuelt læringsredskab. Eleverne kan se nogle lidelser, og de kan tage nogle billeder, og de kan se introduktionsvideoer. Det er en måde, hvor de kan få opdagelse inde i kroppen, og det bliver nemmere for dem.
EUD-lærer

VR-briller anvendes her som et visuelt læringsredskab, der åbner for en anden sanselig oplevelse af det faglige stof, end den man kan få gennem læsning af den traditionelle lærebog.

En anden teknologi er augmented reality (AR), hvor man kan lægge et ekstra lag af information på en fysisk verden og således udvide elevernes oplevelse af undervisningens indhold. En lærer beskriver potentialet således:

Rigtig mange af vores elever skal have tingene i hænderne eller som minimum se dem. Det er ikke alle, der er med, hvis de skal forestille sig et eller andet, der er beskrevet i teksten – og det er standarden [at eleverne skal have tingene i hænderne]. Så jeg vil rigtig gerne have mere af det. Vi har ikke noget AR, men jeg kan godt se et potentiale i at få noget AR-teknologi.
EUD-lærer

 

I citatet fremgår det, at læreren ser it som et læringsredskab, hvori eleverne har mulighed for i højere grad at lære gennem kroppen. Gennem AR-mediet har eleverne mulighed for at ”mærke” og ”føle” fagets teori i praksis.

 

Tilegnelse af faglige færdigheder og kompetencer

Når eleven skal tilegne sig faglige færdigheder og kompetencer til at håndtere situationer og opgaver fra praksis, er det centralt, at de kan arbejde med autentiske opgaver i undervisningen. God faglig læring er, at de kan anvende deres viden og færdigheder i relevante sammenhænge og fx arbejde med autentiske og meningsfyldte opgaver.

Et eksempel er it-værktøjet SIMU, der kan simulere driften af fx et byggemarked eller virkeligheden på et kontor. Eleverne kan gennem det virtuelle byggemarked lære om varesortiment, butiksindretning, indkøb og økonomi. Opgaverne er autentiske, og eleverne lærer at anvende deres fags begreber og metoder i praksis og udvikler kompetence til at deltage i et erhverv.

Hermed får de kendskab til erhvervets praksis og ”håndværksmæssighed” og kommer til at kende arbejdsformerne og rutinerne fra en virkelig arbejdsplads.

 


Ordforklaringer

Virtual reality (VR): VR-teknologien er baseret på brug af VR-briller, som omslutter brugerens synsfelt. Man oplever udelukkende en virtuel verden og kan deltage i et computersimuleret miljø, som man både kan opleve at være en del af og at kunne påvirke.

Augmented reality (AR): Gennem apps på mobile enheder kan brugeren både se den virkelige verden og samtidig se et ekstra informationslag. Brugeren får således et udvidet syn på virkeligheden.

Digitalt simulationsmiljø: Et digitalt simulationsmiljø giver elever mulighed for at deltage i simulerede virksomheder. Eleven kan lære at håndtere alle opgaver, der indgår i driften af en virksomhed, fx bestilling af varer, lagerstyring, ordrer, salg og økonomi.

 

Refleksionsspørgsmål

Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse, kan du med fordel overveje følgende i forhold til din egen praksis:

– Hvordan tilgår dine elever typisk undervisningens faglige indhold?

– Hvad er fordelen ved at bruge den traditionelle lærebog som grundlag for undervisningen?

– Hvilke faglige læringsmuligheder giver brugen af digitale fagbøger og deres formidling gennem interaktive læringsrum?

– Hvilke muligheder har brug af undervisningsvideoer for elevernes faglige læring?

– Hvordan klæder du eleverne på til at læse og bruge undervisningens faglige indhold?

 

Yderligere læsning

Aarkrog, V. (2007): Hvis det skal gi’ mening – Elevernes udbytte af praksisrelateret undervisning i erhvervsuddannelserne, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Læs mere her.

EMU (2020): Praksisbaseret dannelse og læring som didaktisk princip. Læs mere her.

Hachmann, R., & Holmboe, P. (2014). Flipped Learning: mere end bare video. Praxis. Læs mere her.

Schunk, A. (2016). Flip din undervisning: en antologi om flipped classroom og flipped learning. Turbine Akademisk. Læs mere her.

 

Læs flere artikler fra rapporten

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til stuktur og variation i undervisningen her.

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til aktiv læring her.

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til inkluderende læring her.

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til erhvervsorienteret læring her.

Skrevet den 10.11.2020

Gå tilbage til katalogforsiden her.