Erhvervsskolelæreres tilgang til it – fem didaktiske scenarier

Af Jens Jørgen Hansen, SDU

Kurven med opmærksomhed på it-didaktisk viden og it-didaktiske praksiseksperimenter er forhøjet eksplosivt, særligt under coronakrisen. Rapporten Alt drejer sig om it. Erhvervsskolelæreres tilgang til it (2020) af Jens Jørgen Hansen og Amina Sabah Karim fra Syddansk Universitet giver stemme til konkrete læreres erfaringer med it i undervisningen. Rapporten er en interviewundersøgelse af lærere fra forskellige typer erhvervsskoler og afdækker deres syn og erfaringer med brug af it i undervisningen.

Lærerne har nøglen i forhold til at implementere it i skolen. De har en nøglerolle for implementering og transformation af organisationens strategier for it-brug. De har som opgave at følge med i og kompetenceudvikle sig i forhold til den teknologiske udvikling – både som mål og middel i undervisningen – og omsætte it-teknologiens mangesidige muligheder til meningsfuld og effektiv brug i undervisningen og elevernes læreprocesser.

I denne artikelrække udfolder vi indholdet i fem didaktiske scenarier:

  • It-støttet undervisning
  • It-støttet faglig læring
  • It-støttet aktiv læring
  • It-støttet inkluderende læring
  • It-støttet erhvervsorienteret læring
Hvad er et didaktisk scenarie?

Et didaktisk scenarie er udtryk for en lærers tilgang til undervisning: hvad er god undervisning, hvad er vigtige måder at lære på, hvilke metoder skal bruges, og hvordan kan teknologier understøtte undervisningen? De fem didaktiske scenarier er beskrevet i rapporten Alt drejer sig om it. Erhvervsskolelæreres tilgang til it (2020) af Jens Jørgen Hansen og Amina Sabah Karim fra Syddansk Universitet. Rapporten er en interviewundersøgelse af lærere fra forskellige typer erhvervsskoler og afdækker deres syn og erfaringer med brug af it i undervisningen. De fem didaktiske scenarier er et samlet bud på it’s potentiale i undervisningen i forhold til:

  • At planlægge, iscenesætte og evaluere undervisning
  • At udvikle nye veje for elevernes faglige forståelse og fordybelse
  • At sikre flere elevers inklusion i undervisningen
  • At skabe motiveret deltagelse i skolens læringsmiljøer
  • At koble mellem undervisning, praktik og fremtidens arbejdsmarked

It-støttet aktiv læring som didaktisk scenarie

… det handler om at aktivere eleverne på en eller anden måde…
EUD-lærer

I dette didaktiske scenarie fungerer it som et redskab, der kan facilitere aktiv læring og åbne elevens læringsmuligheder og læringsveje. Aktiv læring handler om elevens aktive deltagelse i undervisningen. Lærerens fokus skifter fra et snævert fokus på undervisningens mål og indhold til et bredere fokus på at etablere et motiverende læringsmiljø, der åbner elevens mangfoldige deltagelsesmuligheder. Som en lærer siger:

Det er vildt, hvad man kan efterhånden. Bare det i Canvas som måske ikke er det mest moderne, men der kan jeg gå ind og lave en digital opgave til dem. Det kan være et spil i stedet for en skriftlig opgave, hvor eleverne skal give svar på spørgsmål. Især de unge mennesker, vi har med at gøre, kan godt lide spil, og de bruger meget tid på nettet og de sociale medier.

Det er lidt sjovt, at jeg kan stå og undervise i fotosyntese eller celledeling, og det har de svært ved at lære. Men der er aldrig nogen, der har lært dem at bruge deres mobiltelefon; det kan de selv finde ud af. Så hvis man kan finde den samme motivation for at lære dem de mere teoretiske eller faglige ting, så tror jeg, det vil blive helt vildt.
EUD-lærer

Motiverende læringsmiljø

Det aktive læringsprincip handler om at udfordre og engagere eleverne gennem opgaver og andre former for aktiviteter. En lærer beskriver potentialet i (og forudsætningen for) den aktive læring således:

…. i gamle dage, der sad vi meget med PowerPoint for eksempel, og så sad vi i klassen og kørte det igennem. Eleverne keder sig bare ihjel over sådan noget. Så det handler om at aktivere eleverne på en eller anden måde, og det kræver forberedelsestid.
EUD-lærer

Et motiverende læringsmiljø handler bl.a. om at variere undervisningen og inddrage elevernes erfaringer og interesser. En metode er at tage udgangspunkt i elevernes egen it-kultur og erfaringer med digitale spil og sociale medier. En lærer beskriver, hvordan hun bruger Facebook som et aktiverende læringsmiljø og som en platform for videndeling, for på den måde at skabe en kobling mellem elevernes personlige mediekultur og skolens læringsmiljø:

Jeg har faktisk været aktiv bruger af Facebook, og jeg har en profil, der kun har noget med mit arbejde at gøre. Når jeg starter et nyt hold, så starter vi lukkede grupper, hvor vi herinde blandt andet deler film, og vi deler viden, men det kan også gå den anden vej, at man deler nogle fejl.
EUD-lærer

Udtalelserne afspejler grundlæggende to undervisningsformer: Undervisning, der retter sig mod at overføre viden til eleven fx gennem lærerens PowerPoint-baserede undervisning. Og undervisning, der motiverer eleven til selv at engagere sig i at konstruere viden. I den sidste forståelse er målet, at eleverne kommer til at eje deres viden og ikke bare kunne huske den som udenadslære.

For at eleven kommer til at udvikle ejerforhold til viden, er det vigtigt, at de kan spille en aktiv rolle i deres læreproces. Synspunktet er learning by doing – at elever lærer gennem at handle og eksperimentere med at løse opgaver, dele ideer og give feedback. Det kan ske både individuelt og i samarbejde med andre. Den aktive bearbejdning af stoffet kan både foregå i værksteder, i gruppeprojekter og i elevernes individelle og fælles løsning af meningsfulde opgaver. En lærer fortæller om, hvordan organisering af undervisning som Flipped Learning kan være aktiverende for eleverne:

God undervisning for mig er, når eleverne er aktive, og jeg ikke kun er formidleren. God undervisning for mig er Flipped Learning, hvor eleverne skal undersøge noget, inden de får et oplæg. Og god undervisning er, at man har et godt udbud af forskellige måder at tilegne sig en viden på. Det kan være, der er nogen, der har lyst til at læse eller se en film. Altså jeg har en fiskedam eller en bred palette af, hvordan kan man få noget viden om det her. Jeg vil meget gerne have inddraget mine elever i undervisningen, hvor jeg ikke er den mest talende.
EUD-lærer

Den aktive læring består også i, at eleverne opbygger deres personlige læringsmiljø og fx anvender søgemaskiner som en personlig læringsplatform, hvor de kan søge information og få hjælp til opgaveløsning. Som en lærer beskriver det her:

Eleverne bruger en del Google. De opgaver jeg udleverer til dem, hvis de ikke kan løse dem, så siger jeg: I må prøve at finde ud af dem og så løse dem.
EUD-lærer

It’s rolle for aktiv læring

It kan bidrage til at etablere et stimulerende læringsmiljø, der støtter elevens aktive læring, fordybelse, forståelse og samarbejde om faglige problemstillinger. It kan også bidrage til at understøtte elevens fleksible deltagelse i undervisningens tid og rum og dennes mulighed for at tilgå information og eksperter udenfor klasserummet.

Eksempler på nyttige teknologier er LMS/læringsplatforme, der giver eleverne mulighed for at arbejde i grupper og selv styre projekter. Andre teknologier er elevernes egne it-værktøjer og søgemaskiner, der kan styrke informationssøgning og understøtte individuelle og fælles projekter. Endelig kan læreren også vælge at inddrage simulationer, spil og quizzer som måder af formilde indhold på og måder at designe opgaver på, der kan være befordrende for aktiv læring.

 

Refleksionsspørgsmål

Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse, kan du med fordel overveje følgende i forhold til din egen praksis:

Hvad forstår du ved et motiverende læringsmiljø?

På hvilken måde er din undervisning kendetegnet ved et motiverende læringsmiljø?

Hvordan arbejder du med at aktivere eleverne i din undervisning? Fx gennem måder at formidle indhold på, designe opgaver på og måder at arbejde med at give feedback på – enten ved at du eller andre elever giver feedback?

Hvad er efter din mening forudsætningerne for, at du kan organisere aktiv læring: fx forberedelsestid, adgang til it-teknologier, udvikling af særlige lærerkompetencer, organisering af undervisningen i varierede undervisningsformer?

 

Yderligere læsning

Andersen, O.D. & A. A. Christensen (2016): ”Om at arbejde med elevaktiverende metoder”, Erhvervspædagogisk didaktik. Hans Reitzel forlag. Find bogen her.

 

Læs flere artikler fra rapporten

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til stuktur og variation i undervisningen her.

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til faglig læring her.

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til inkluderende læring her.

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til erhvervsorienteret læring her.

Skrevet den 10.11.2020

Gå tilbage til katalogforsiden her.