Læringsmuligheder og lærerrollen i simulationsbaseret undervisning

Forskerne Vibe Aarkrog og Katrine Puge har i deres forskningsrapport “Man skal holde sig læringsmålene for øje” undersøgt inddragelsen af simulation i undervisningen ved hjælp af mannequiner på fem SOSU-skoler.

Forskningsprojektet viser, at det giver god mening for SOSU-eleverne at arbejde med simulation. Det giver dem mulighed for at lære igennem handling, og det hjælper dem til at forbinde teori og praksis. Samtidig viser projektet også, at undervisning med simulation stiller nye krav til lærerrollen. Her bliver læringsmålene vigtige pejlemærker.

Projektet

Forskerne fulgte et udviklingsprojekt på fem midtjyske SOSU-skoler med inddragelse af simulation i undervisningen ved hjælp af mannequiner. Forløbet var tilrettelagt som aktionsforskning med en række observationer og interviews, der skulle være med til at videreudvikle den simulationsbaserede undervisning.

I projektet blev der opstillet seks standarder for tilrettelæggelse og gennemførelse af den simulationsbaserede undervisning omhandlende:

  1. Simulationsmiljøet og dets rammer
  2. Simulationsforberedelse før et scenarie
  3. Facilitator
  4. Briefing før et scenarie
  5. Scenarie
  6. Debriefing og refleksion efter et scenarie

Læs mere om standarderne på rapportens side 3-4.

Hvad er simulation?

Simulation er karakteriseret ved, at læring foregår ved praktisk øvelse og refleksion, der giver mulighed for koble teoretisk viden til praktiske færdigheder. Ofte er simulation baseret på en case med virkelighedsnære problemstillinger, som giver mulighed for at efterligne alle eller næsten alle væsentlige elementer af en situation fra praksis, så den opleves troværdig og realistisk. Dette kan hjælpe eleven til lettere at forstå og håndtere situationer, hvis en lignende situation faktisk udspiller sig i praktikken. 

 

Forskerne fulgte projektet igennem godt et år med følgende overordnede forskningsspørgsmål:

  1. Hvilke læringsmuligheder giver simulationsbaseret undervisning med brug af dukke, hvor læring omfatter elevernes motivation for at lære, forståelse af det lærte og evne til at reflektere over og anvende det lærte?
  2. Hvordan oplever elever og undervisere de seks standarder om gennemførelse af simulationsbaseret undervisning?
  3. Hvilke kompetencer skal undervisere have for at kunne tilrettelægge og gennemføre simulationsbaserede undervisning? Her er der særlig fokus på standard tre om facilitator.

 

Resultater

Elevernes læringsmuligheder: Den simulationsbaserede undervisning havde en positiv indvirkning på elevernes læring. Det virkede motiverende og engagerende at få mulighed for at handle i praksis. Simulationen hjalp eleverne til at læse og forstå teorien; de øvede sig i at reflektere over det, de havde lært, og de oplevede, at de blev forberedt til praktikken. Simulationen gav særlige muligheder for at udvikle elevernes professionalitet, fordi dukken skabte en seriøsitet og autenticitet, som ikke opnås, hvis eleverne selv spiller rollen som borger. Sammenlignet med den virkelige praksis gav dukken endvidere mulighed for at øve sig og fejle.

De elever, der observerede scenariet, udtrykte stor tilfredshed med denne læringsform. Når de ikke selv havde ’hands on’, havde de mulighed for at bevare overblikket og reflektere over forskellige måder at udføre handlingerne på. Derudover udviklede de evnen til både at observere og give feedback.

Undervisernes refleksioner: Generelt var underviserne glade for at arbejde med simulation, men opfattede facilitatorrollen som udfordrende: Som facilitator skal man være forberedt på uventede spørgsmål og situationer, og man har derfor ikke den samme kontrol over undervisningen, som underviseren har. Man skal være fleksibel og give eleverne plads til at prøve sig frem, men uden at lade dem i stikken. I scenariet skal man evt. kunne spille rollen som borger samtidig med, at man skal observere elevernes handlinger med henblik på at tage disse op i refleksionen i debriefingen.

Endelig skal man kunne gennemføre en refleksionsproces med eleverne, der tilgodeser elevernes læringsbehov, men samtidig sikrer, at man når læringsmålene for simulationen. Og netop læringsmålene, pegede underviserne på som vigtige pejlemærker, når man skal navigere i en ny lærerrolle og en ny undervisningsform.

Læs mere om resultaterne på rapportens side 26-27.

 


Om forskningsprojektet

Læs den fulde rapport og resultaterne her.

Aarkrog, Vibe og Katrine Puge: ”Man skal holde sig læringsmålene for øje” Resultater fra forskningsprojekt i relation til regionalt udviklingsprojekt om simulation på fem jyske SOSU-skoler, DPU, Aarhus Universitet.

Forskningsprojektet blev gennemført som led i et udviklingsprojekt om simulationsbaseret undervisning med brug af mannequin på følgende skoler: SOSU-skolen Fredericia- Vejle- Horsens (FVH), SOSU-skolen Herning, Randers SOSU-skole, SOSU Skive- Thisted- Viborg (STV) og SOSU Østjylland.

Forskningsprojektet var finansieret af Region Midtjylland og gennemførtes december 2017 til februar 2019.

Skrevet af CIU den 15. maj 2020.

 

Læs mere om forskning og ny viden

Gå tilbage til katalogforsiden her.