Forskningsnotat

Vibe Aarkrog fra DPU ved Aarhus Universitet har for CIU sammenfattet et notat med titlen “Digitale værktøjer kan ikke stå alene. En empirisk undersøgelse af erhvervsskolernes brug af AR og VR som læringsværktøj“. Undersøgelsen har til formål at afdække, hvordan VR og AR kan bidrage til planlægning og gennemførelse af it-baseret undervisning. Projektet har fokus på at afklare to områder:

• At karakterisere læreprocesser, hvor både kognitive og kropslige processer er i fokus.
• Indvirkningen på elevernes læring og motivation.

Vibe Aarkrog fremhæver fire af undersøgelsens otte forløb i resultaterne. Samtidig betoner hun opmærksomhedspunkter og handlingsanvisninger til inspiration i den videre anvendelse af digitale læringsværktøjer.

Fire fremhævede projekter

Følgende fire forløb fremhæves i projektet, hvor VR og AR her anvendes som digitale læringsværktøjer:

• VR på industriteknikeruddannelsen på Learnmark Horsens
• VR på social- og sundhedsuddannelsen på SOSU H
• AR på bygningssnedkeruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole
• AR på det merkantile grundforløb på Handelsgymnasiet Vestfyn

To læringsteoretiske perspektiver

Ud fra de fire forløb karakteriserer Vibe Aarkrog to perspektiver på, hvordan AR og VR kan bruges i undervisningen og være med til at skabe læring.

Praksisrelateret undervisning vs. den virkelige praksis: Undervisning med brug af VR/AR kan karakteriseres som praksisrelateret undervisning. En tilbagevendende udfordring her er, at eleverne har vanskeligt ved at se ligheder mellem denne undervisning og den virkelige praksis. Her er det essentielt, at underviseren hjælper med at se ligheder og overfører det lærte til en virkelig praksis.

Mulighed for refleksion: Nogle elever i undersøgelsen oplevede relativt voldsomme oplevelser i brugen af digitale værktøjer. Disse overraskelser kan ved underviserens hjælp blive til værdifulde læringsmuligheder. Refleksion skete ikke automatisk, og eleverne har brug for underviserens hjælp til at igangsætte og fastholde refleksionsprocesser.

Resultater fra projektet

Elevtyper og læringsstile: Projektet fremhæver, at eleverne bliver aktiveret og deltager i undervisningen på nye måder ved brug af VR og AR. Det er samtidig forskelligt, hvordan eleverne går til opgaverne, og hvad de får ud af undervisningen.

Ofte bruges nye læremidler for at inddrage de svagere elevtyper, men det viste sig, at især de fagligt stærke elever responderede godt på bruges af VR og AR i undervisningen. De forskellige læringsstile kommer i spil ved brug af VR/AR, som især gavner elever med visuelle læringsstile.

Resultaterne giver også anledning til en række opmærksomhedspunkter og handlingsanvisninger:

  • Det er vigtigt at afsætte tid til grundig introduktion af VR/AR
  • Brugen af VR/AR skal sættes i relation til den virkelige maskine/verden/oplevelse
  • Elevernes forudsætninger for brug af værktøjerne skal indtænkes og har betydning for deres motivation i forløbet
  • Brugen af VR/AR skal indtænkes i et sammenhængende undervisningsforløb
  • Underviserrollen ændres og inkluderer andre funktioner end tidligere, bl.a. vægter introduktion til redskaberne højt
  • Udvikling og læring sker udelukkende med underviserens hjælp
  • Det er vigtigt, at underviseren gør sig didaktiske overvejelser over, hvordan eleverne får omsat læring fra AR/VR til virkeligheden
  • Brug af AR/VR kan resultere i værdifuld læring, hvis underviseren hjælper med begrebssætning, refleksion og oplevelserne.

Forskning

Vibe Aarkrog fra DPU/Aarhus Universitet har for CIU gennemført et forskningsprojekt med titlen: “Hvordan indvirker brug af VR og AR i undervisningen i erhvervsuddannelserne på elevernes læring”. 

Den empiriske undersøgelse indgår som del i forskningsprojektet. I samme forbindelse har Vibe Aarkrog også foretaget en videnskortlægning af relevant forskning indenfor brug af AR og VR i undervisningen på EUD.

Læs om videnskortlægningen her og om hele forskningsprojektet her.

Læs mere om ny viden og forskning

Det mener 500 EUD-elever om faglige podcasts
Forskningsrapport fra SDU: Erhvervsskolernes tilgang til it

Gå tilbage til katalogforsiden her.

Skrevet den 31. januar 2022.