Det nationale elevpanel  
Hvad mener EUD-elever om brug af it i undervisningen?

Hvordan oplever eleverne på erhvervsuddannelserne lærernes it-brug i undervisningen? Hvornår opleves it som en hjælp og som en barriere for elevernes læring? Og hvad ønsker de fremadrettet mere fokus på for at styrke hensigtsmæssig brug af it i undervisningen?  

Det er noget af det, vi i CIU gerne vil undersøge i vores nye projekt ”Det nationale elevpanel”. Det er godt nyt for sektoren, men også for din skole – for I og jeres elever har mulighed for at deltage i undersøgelsen og få viden og elevperspektiver på egne it-udfordringer fra undervisningen.   

 

Mål og formål: Talerør og viden om elevernes syn  
Formålet med elevpanelet er at sætte fokus på elevernes egen oplevelse af og holdning til anvendelsen af it på erhvervsuddannelserne. Målet er at give skolerne et samlet billede af, hvordan eleverne selv oplever brugen af it, herunder både potentialer og begrænsninger. Desuden vil undersøgelsen give viden om og forslag til, hvad EUD-elever har brug for fremadrettet i forhold til at styrke god brug af it i undervisningen og derved deres læring. 

 

Undersøgelsen
CIU’s undersøgelse vil have fokus på både et generelt og et specifikt billede af elevernes holdning. Det generelle billede opstår ved at stille forskellige elever de samme spørgsmål. Det specifikke billede opstår, idet undersøgelsen også omfatter spørgsmål, der tager afsæt i den enkelte skoles egne identificerede problemstillinger.

Undersøgelsens generelle del fokuserer på: 

  • Elevernes oplevelse af lærernes inddragelse af it i undervisningen på deres uddannelsen
  • Eleverne medindflydelse ift. brug af it i undervisningen på deres uddannelse
  • Hvornår eleverne oplever it som en hjælp og/eller barriere i undervisningen på deres uddannelse 

Undersøgelsens specifikke del vil variere fra skole til skole og tager udgangspunkt i en problematik, som skolen oplever, fx: 

  • Eleverne er meget lidt motiverede for at læse i papirbøger, og lektielæsning foregår ofte ikke. Hvordan kan digitalisering hjælpe os her? 
  • Lærerne scorer lavt i elevernes trivselsmålinger, når det kommer til deres oplevelse af at få feedback. Hvordan oplever eleverne skolens brug af digital feedback?  

Som skole får I mulighed for at få klarlagt jeres elevers syn på de generelle spørgsmål samt få et selvvalgt spørgsmål behandlet i undersøgelsen til eget brug. 


Målgruppe

Undersøgelsen fokuserer på elever på GF 1 og GF2 og består dels af en kvantitativ del, som er en spørgeskemaanalyse, dels af en kvalitativ del, der er fokusgruppeinterviews. Skolen skal have mindst 3 forskellige klasser med i spørgeskemaundersøgelsen og for hver skole holdes der to fokusgruppeinterviews med 4-5 elever pr. fokusgruppe, hvor CIU anbefaler, at den ene gruppe består af voksenelever og den anden af unge elever.
 

 

Elevpanelet udbygges hele tiden 
CIU ønsker at undersøge elevernes holdning fra forskellige uddannelser og skoler. Elevpanelet består derfor ikke af et fast panel, men udbygges for hver deltagende skole med flere kvalitative elevperspektiver og kvantitative data, der kan give os et mere validt vidensgrundlag til at arbejde videre og træffe kvalificerede beslutninger – baseret på vores fælles målgruppe; eleverne.   

 

Resultater fra pilottest
CIU har i foråret 2021 gennemført en pilottest på en erhvervsskole med det formål at afprøve den kvantitative og kvalitative spørgeramme på en mindre gruppe elever.  Selvom der ikke er tale om valide data, så er pointerne meget spændende: 

  • Lærerne anvender de digitale læringsrum/læringsplatforme på meget forskellige måder, hvilket forvirrer eleverne 
  • Eleverne omtaler skolens faglige it-programmer som utidssvarende og savner fokus på praktikkens it-programmer 
  • Eleverne har ofte medindflydelse på valg af it-programmer, og når de vælger programmer, som lærerne ikke kender, har de fuld forståelse for, at lærerne ikke kan hjælpe dem. 

 

Tidsperspektiv og formidling
CIU gennemfører to undersøgelsesrunder hvert år: i foråret og i efteråret. Der er plads til maks. fem skoler hvert halvår. Dataindsamlingen gennemføres i oktober og i marts, når eleverne har været på skole i mindst to måneder. Dataindsamlingen behandles og analyseres i november/december og i april/maj.  

Undersøgelsens resultater sammenfattes og sendes separat til hver deltagende skole ultimo december eller maj. CIU formidler undersøgelsens generelle del i en artikel på CIU’s digitale katalog, hvor de deltagende skoler er anonymiseret.  

 

Det praktiske 
Det er gratis for skolerne at deltage i undersøgelsen. Det er et krav, at skolen stiller med en kontaktperson, som har til opgave at sørge for den interne kommunikation og finde elever, der skal besvare spørgeskemaet og deltage i de to fokusgruppeinterviews. Til gengæld får skolerne mulighed for at få klarlagt deres elevers syn på de generelle spørgsmål samt få et selvvalgt spørgsmål/tema behandlet i undersøgelsen til eget brug.
 

Spørgsmål og tilmelding sker ved at kontakte

Amina KarimProjektkonsulent i CIU2075 6932amina@ciuud.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *