CIU har sat sig for at undersøge elevernes opfattelse af og holdning til anvendelsen af it på erhvervsuddannelserne. Det gør vi løbende med projektet Det nationale elevpanel.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at afdække hvordan eleverne på erhvervsuddannelserne oplever brugen af it i uddannelserne samt give skolerne et overblik over potentialer og begrænsninger. Endvidere ønsker vi at give viden om og forslag til, hvordan it fremadrettet kan styrke elevernes læring.

Metode og omfang

Undersøgelsen omfatter både en kvalitativ og en kvantitativ analyse af elevernes egen oplevelse med it i undervisningen på fem deltagende skoler. Både unge og voksne elever har bidraget til undersøgelsen.

Den kvalitative analyse indeholder fokusgruppeinterviews med 36 elever fra de deltagende erhvervsskoler. Den kvantitativ analyse består af en spørgeskemaundersøgelse blandt 141 elever.

Eleverne har i undersøgelsen udelukkende forholdt sig til anvendelsen af it i undervisningen på deres egne uddannelser.

Elevernes egen oplevelse og holdning

”It er jo bare en stor del af vores dag, vores undervisning generelt, så jeg vil sige, at der er enormt mange situationer på en dag, hvor it hjælper. Det er så hurtigt og nemt at komme ind og finde opgaver”.
Ung EUD-elev

It er blevet en essentiel del af elevernes dagligdag. Overordnet set er eleverne tilfredse med lærernes it-brug i undervisningen. Som det fremgår af figur 6 nedenfor, mener 77 pct. af de adspurgte elever, at de er helt enige eller delvist enige i, at de fleste lærere bruger it på en god måde. 15 pct. af eleverne er delvist uenige eller helt uenige i dette.

Størstedelen af eleverne svarer, at deres lærer har bedt dem om at bruge Microsofts programmer i forbindelse med undervisningen. Men også skolernes læringsplatform er centrum for undervisningen, og elevernes telefoner bliver flittigt brugt.

Graf over elevernes svar på brug af Microsoft programmer
Hvilke it-værktøjer bruger du i undervisningen?

Elevernes egen indflydelse på valg af it-værktøjer

I den kvalitative del af analysen forklarer og eksemplificerer eleverne, hvordan de arbejder med forskellige digitale værktøjer i undervisningen især ved præsentationer.

Mange elever har indflydelse på valg af it-værktøjer og accepterer i den forbindelse, at læreren måske ikke har erfaring med værktøjet og derfor ikke kan hjælpe ved eventuelle problemer.

Graf over elevindflydelse på valg af it-værktøj
Indflydelse på valg af it-værktøjer i undervisningen

It – potentialer og begrænsninger

Elevernes tillægger det stor værdi at have indflydelse på valg af værktøjer. Det giver selvbestemmelse, men det kan også skabe en vis usikkerhed, for hvilket program er mon bedst til en bestemt type opgave? Her kan et lærerstyrret valg af it-værktøj hjælpe eleverne og sikre at de kan få hjælp hvis der opstår problemer.

Nødundervisning i forbindelse med Covid19 har betydet, at der er brugt flere nye platforme, og ifølge eleverne bruger lærerne platformene forskelligt. Her fortæller eleverne, at de ofte skal navigere i forhold til lærernes forskellige vaner.

”Det er svært at finde rundt i forskellige platforme, og jeg har afleveret opgaver forkerte steder er par gange”.

”Det skal være sådan, at alle lærere skal lægge lektier og opgaver samme sted. Og vi skal aflevere opgaverne på samme måde”.
Unge EUD-elever

Eleverne fremhæver også, at internettet i perioder bliver langsomt eller ikke fungerer optimalt, fx om morgenen, når alle logger på, eller når mange ser læringsfilm samtidig. Det er for flere elever en kilde til irritation på linje med andre it-udfordringer.

It-kompetencer varierer alt efter elevtypen

”Jeg synes generelt, at skolen ikke er så god til at tænke over, at der er voksne mennesker på uddannelsen. De tænker mest på de unge, som kommer direkte fra folkeskolen, og de elever kan en hel del, som vi andre ikke kan”.
Voksen EUD-elev

Eleverne møder op med meget forskellige it-kompetencer. I den kvalitative del af undersøgelsen fremhæver især de voksne elever, at de mangler viden om og kompetencer til at bruge de programmer, som er en forudsætning for at deltage i undervisningen.

Cirkeldiagram om it-kompetencer
Har du som regel nemt eller svært ved at bruge it i forbindelse med din uddannelse?

Forslag til fremadrettet anvendelse af it i undervisningen

It er blevet en selvfølgelig del af det at tage en uddannelse, og indgår som centrale redskaber og værktøjer i undervisningen. I CIU’s undersøgelse fremhæver eleverne at deres egne it-kompetencer er afgørende for deres læring. Især hos de voksne elever er der et ønske om mere introduktion til programmerne og gerne før uddannelsen begynder.

I dagligdagen bruger eleverne hovedsaligt skolens læringsplatform i undervisningen. Skolerne kan med fordel ensrette anvendelsen, så eleverne let kan navigere og finde ud af fx hvor opgaver hentes og afleveres.

Eleverne påpeger vigtigheden af en pålidelig og hurtig internetforbindelse som forudsætning for læring.

Overordnet har undersøgelsen vist tre elevønsker:

✏️ Skolen skal være opmærksom på elevernes forskellige it-kompetencer

✏️ Lærerne skal bruge skolens læringsplatform på samme måde

✏️ Internettet skal virke – hele dagen

Amina Sabah Karim

Vil din skole bidrage til næste elevpanelundersøgelse? Så kontakt

Amina Sabah Karim
Projektkonsulent