Hybride praksisnære læringsrum understøttet af ledelsen. Nye løsninger og god undervisning efter COVID-19

Opdatering: Projektet er afsluttet. Du kan finde løsninger og produkter fra projektet her. 

Nyt projekt mellem CIU og Mercantec støttet af midler fra Børne- og undervisningsministeriets styrelse for undervisning og kvalitet fra Pulje til udvikling af undervisning på erhvervsuddannelserne på baggrund af erfaringer fra COVID-19.

Projektets motivation og formål

I projektet arbejdes der på to niveauer:

 1. et didaktisk, operationelt niveau hvor underviserne og eleverne er de primære aktører, og hvor der udvikles nye undervisningsforløb om online praksisnær undervisning baseret på Dalsgaards forskning.
 2. et ledelsesmæssigt, taktisk og strategisk niveau for ledere og chefer, der udvikler en del-strategi, baseret på EMBED-modellen, for Mercantecs implementering af online forløb

Motivationen for projektet tager afsæt i følgende positive erfaringer fra nedlukningerne forårsaget af Covid-19:

1. Didaktik i det hybride læringsrum med særligt henblik på nye former for praksisnær undervisning.

Det var tydeligt og positivt at iagttage, at størstedelen af lærerne relativt hurtigt tilegnede sig de fornødne it-kompetencer til at undervise online, og at de ved hjælp af videndeling og lokal support gennemførte en undervisning under nedlukningerne, der i et vist omfang inddrog de online muligheder for didaktisk variation. Overordnet set må det konstateres, at lærerne primært – og meget forståeligt – underviste online på samme måde som de plejede at gøre i den fysiske undervisning. Og at dette i særlig grad var en udfordring i forhold til en praksisnær undervisning.

På Mercantec oplevede de at onlineundervisningen også kan bidrage med nye elementer til den praksisnære undervisning. Oplevelsen var at elevernes indbyrdes faglige samtaler fik en helt anden karakter og løftede sig. De oplevede desuden, at lærerens rolle ændrede sig, og fik en mere understøttende konsulentagtig rolle frem for en instruerende rolle.

2. Ledelse af læring i virtuelle rum

En anden positiv erfaring som projektets motivation bygger på, er ledernes proces med på meget kort tid at omstille organisationen til at inkludere et omfattende virtuelt set up for skolens undervisnings- og læreprocesser. Erfaringerne kalder naturligt på et behov for at undersøge og udvikle viden og nye erfaringer om, hvilke ledelsesmæssige greb og strategiske initiativer, der er nødvendige for at understøtte undervisernes nye online undervisningsformer. Ikke mindst i et fremadrettet perspektiv er dette vigtigt for at sikre, at de nye innovative undervisningsformer, der udvikles online, rent faktisk bliver implementeret og forankret i skolens praksis. Et ledelsesmæssigt fokus og inddragelse er centralt, da edelsen har konkrete værktøjer til implementering af de nye undervisnings og arbejdsformer.

Projektets organisering

 • GF1
 • EUD Business (kontor, handel og/eller detail)
 • Gastronomi og Sundhed (Ernæringsassistent)
 • Bygge og Anlæg (Tømrer og/eller struktør)

Det primære fokus er på elever på grundforløbene.

Nye online didaktiske mønstre og deltagelsesformer i det hybride læringsrum

I forhold til formålet med at udvikle nye online didaktiske mønstre og deltagelsesformer i det hybride læringsrum, vil vi inspireres af og arbejde ud fra Christian Dalsgaard, ph.d. forsker ved CUDIM, AAU. I sin forskning i læring i online og hybride læringsrum, indkredser han nye didaktiske mønstre og deltagelsesformer, der kan bidrage til at styrke elevernes læringsudbytte. I artiklen Outside in and inside out: new hybrid Education Patterns beskrives bl.a. følgende mønstre, som vi i udviklingsforløbet vil eksperimentere med og ´oversætte´ til undervisernes egen praksis:

Outside in

 • Open hybrid classroom – brings experts into the classroom
 • Bring your own assignment – brings student experience into the classroom
 • Integrating practitioners – brings real world projects into the classroom

Inside out

 • Runaway classroom – students learn at places of interest outside the classroom
 • Street tasks – students to field research outside the classroom
 • Public exams – students present results in the public outside the classroom

I forhold til projektets 2. formål: ledelse af læring i online læringsrum, vil vi bygge videre på ledelsens erfaringer, og kvalificere arbejdet med at implementere nye praksisformer i the new normal, som tiden efter COVID 19-nedlukningerne kan benævnes. Med henblik på at understøtte dette arbejde har vi valgt EMBED (European Maturity Model for Blended Education), som er et rammeværk udviklet til at implementere blended learning, og som adresserer samtlige niveauer i organisationen med henblik på optimal gennemslagskraft og kapacitetsopbygning. I løbet af udviklingsforløbet gennemarbejder de deltagende ledere EMBED-modellen i forhold til Mercantec og med reference til de undervisningsforløb om praksisnær online undervisning, der udvikles af underviserne. Læs mere om EMBED-modellen.

EMBED-model

Projektets tilrettelæggelse og indhold

Den samlede projektperiode er 1,5 år med opstart i januar 2022.
Aktiviteterne for samtlige af projektets deltagerne tilrettelægges, organiseres og gennemføres som en Learning Factory med 4 fysiske mødedage og 6 online sparringsmøder af 2 timer på en periode på 1 år.

En Learning Factory er et innovativt læringsformat særligt udviklet til EUD af CIU. En Learning Factory er problembaseret og produktorienteret, og baseret på design tænkning, hvilket betyder, at der i forløbet er indbygget løbende inddragelse af brugerne (elever, kolleger mm.) bl.a. i form af deres tilbagemeldinger på og afprøvninger af de prototyper på de endelige produkter, som udvikles undervejs af deltagerne. Dette garanterer en høj grad af brugerinddragelse, samskabelse og løbende afprøvninger af de produkter, der udvikles i forløbet.

Kasper Hvelplund Overgaard

Har du spørgsmål?

Kasper Hvelplund Overgaard
Pædagogisk ledelseskonsulent og Projektleder v. Mercantec
Amina Sabah Karim

Har du spørgsmål?

Amina Sabah Karim
Projektkonsulent v. CIU

Læs om vores udbud af Learning Factories og Mini-Learning Factories

Opdateret d. 08.05.23

Til forsiden