Hybrid undervisning

Her finder du eksempler og inspiration til, hvordan du og din skole kan afvikle hybrid undervisning. Eksemplerne er udviklet af erhvervsskolelærere i en Learning Factory om den hybride erhvervsskole.

Nedlukningerne under corona-pandemien har skabt et øget fokus på det hybride læringsrum, der rummer nye muligheder for en mere fleksibel undervisning. En undervisning, som kan åbne klasserummet op for omverdenen, og hvor man fx også kan inkludere elever, der ellers har svært ved at deltage pga. sygdom, geografi osv.  

Det hybride læringsrum byder dog ikke kun på nye muligheder, men kan også være årsag til nye didaktiske, pædagogiske og teknologiske udfordringer.  

I en Learning Factory om den hybride erhvervsskole har CIU derfor sammen med deltagere fra flere erhvervsskoler udforsket emnet samt undersøgt de tekniske og didaktiske setups, der passer til den enkelte deltagers/skoles kontekst.

Hvad er hybrid undervisning? 

Der findes mange forskellige definitioner på hybrid undervisning. Lektor Christian Dalsgaard fra DPU ved Aarhus Universitet definerer hybrid undervisning som følgende:

“Hybrid undervisning kobler læringsrum, undervisningsformer og teknologier i nye formater, der muliggør flere deltagelsesformer, og som tilrettelægger undervisning på tværs af kontekster og bringer læring ud i nye sammenhænge”.  

I CIU’s Learning Factory om emnet har vi fokuseret på det område af den hybride undervisning, hvor elever er til stede både fysisk og online i undervisningen samtidig og deltager ligeværdigt.

Eksempler fra praksis

I en Learning Factory udvikler deltagerne løsninger/produkter på udfordringer fra egen praksis. Herunder kan du finde et udpluk af deltagernes produkter fra forløbet om hybrid undervisning. De kan anvendes direkte eller bruges som inspiration, hvis du selv vil i gang med at afvikle hybrid undervisning.

 

Rapport om hybrid undervisning  
Undersøgelser, overvejelser og løsninger

Mikael Hansen fra SOSU-STV har som led i Learning Factory-forløbet udarbejdet en rapport omkring de teknologiske, pædagogiske og didaktiske muligheder og udfordringer i forbindelse med implementering af hybride eller blended undervisningsformer på SOSU-STV. I rapporten kan du bl.a. blive klogere på:

Begrebsafklaringer og distinktioner i forhold til hybrid, blended og online undervisning.
Potentialer og udfordringer i det hybride læringsrum.
Løsninger og forslag til valg af udstyr.
Pædagogisk-didaktiske overvejelser for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning i det hybride læringsrum. 

Rapporten kan anvendes af andre skoler som et kvalificeret vidensgrundlag for ledelsen i overvejelses- og beslutningsprocesser om hybrid undervisning, mens undervisere særligt kan få gavn af rapportens pædagogisk-didaktiske overvejelser, der giver inspiration og vejledning til design af hybrid undervisning.  

Find rapporten herunder eller åbn i PDF-format her.

Kontakt for videndeling

Mikael HansenUnderviser og pædagogisk IT-vejleder på SOSU-STVmha@sosu-stv.dk

Drejebog til ledere om indførelse af hybride læringsrum – teknisk, praktisk og didaktisk

Carita Hønborg fra Handelsgymnasiet Vestfyn har i forløbet udarbejdet en drejebog til teamledere, der guider dem til at komme godt i gang med at planlægge og indføre hybrid undervisning, herunder væsentlige tekniske, praktiske og didaktiske overvejelser. Drejebogen indeholder også punkter til kvalitetsmæssig evaluering af det hybride tiltag.

Drejebogen er målrettet etablering af hybrid undervisning for voksne på GF2, hvor der – på nær få dage – er fuld individuel fleksibilitet for den enkelte elev i forhold til fysisk eller online deltagelse i undervisningen. Overvejelserne i drejebogen kan overføres til andre elevtyper.

Find drejebogen herunder eller åbn drejebogen i PDF-format her.

Kontakt for videndeling

Carita Hønborg Teamleder EUD/EUX på Handelsgymnasiet Vestfyncho@vestfyns.dk

Hybrid simulation – eksempel på afvikling

På SOSU Nord anvender de ofte simulation, da det giver gode muligheder for praksisnær læring for eleverne. Eleverne må dog arbejde selvstændigt meget af dagen, mens læreren afvikler simulationen med elever i mindre grupper.

Eleverne har givet udtryk for, at det er vanskeligt at holde motivation og engagement oppe gennem en dag med meget selvstændigt arbejde. Dog oplever eleverne at selve simulationsundervisningen giver et godt læringsudbytte. Derfor har Kia Hoffgaard og Kenneth Brandborg fra SOSU Nord som led i Learning Factory-forløbet udarbejdet en skabelon til afvikling af hybrid simulationsundervisning.

Målet er at kunne afvikle simulationsundervisning hyppigere og mere effektivt, da det hybride læringsrum tillader flere elever at deltage i simulationen på én gang.

Se eksemplet på afvikling af hybrid simulationsundervisning herunder eller åbn i PDF-format her.

Kontakt for videndeling

Kia HoffgaardUnderviser på SOSU Nordkiho@sosunord.dk

Viden fra praksis og forskning

Relevant forskning om hybride læringsmiljøer

Vibe Aarkrog fra Aarhus Universitet har for CIU lavet en videnskortlægning, der kort og præcist præsenterer resultater fra forskning om, hvordan brug af digitale læringsværktøjer indvirker på elevernes læring, med særlig fokus på EUD-elever. I gennemgangen er der udvalgt seks temaer, hvor den ene omhandler “Læring i hybride læringsmiljøer”. Find hele videnskortlægningen her.

 

Bog om virtuel undervisning i praksis
Antologien Er du på? Virtuel undervisning i praksis giver masser af ideer og inspiration til virtuel undervisning. Selvom bogen har fokus på virtuel undervisning – og ikke hybrid undervisning – kan den med fordel læses, da der blandt andet stilles skarpt på potentialer og udfordringer i forskellige formater, fx korte asynkrone aktiviteter, blended learning og virtuel samskrivning.

 

Webinar fra Systime om hybrid undervisning, der virker
Hvad viser forskningen om hybrid undervisning? Det dykker webinaret ned i her, hvor Morten Winther Bülow fortæller om de værste (og sjoveste) fejl og giver tips til din hybride undervisning.

Uanset hvilken platform du underviser med, når du går hybridt, kan du få inspiration fra nogle af de bedste undervisere. Webinaret tager en tur kloden rundt og viser eksempler lige fra New Zealand, Korea og Brasilien til Danmark. Se webinaret herunder. 

Vil du i gang med hybrid undervisning?

Er du ansat på en erhvervsskole, så har du og dine kollegaer mulighed for at deltage i en mini-Learning Factory om hybrid undervisning, der afvikles lokalt på jeres skole.

Målet er, at I udvikler en nuanceret forståelse for hybrid undervisning og kan tage stilling til, hvordan jeres skole vil organisere og afvikle hybrid undervisning. Læs mere om mini-Learning Factory om hybrid undervisning her.

Kontakt for sparring, videndeling m.m.

Center for it i undervisningen

Søren Krebs MøllerAnsvarlig for Learning Factory 17 og konsulent i CIUsoren@ciuud.dk

Center for it i undervisningen

Karin EckersbergAnsvarlig for Learning Factory 17 og konsulent i CIUkarin@ciuud.dk

Gå til kataloget her.
Gå til forsiden her.