Her finder du en række eksempler på, hvordan digitalt baseret feedback kan integreres i den daglige undervisningspraksis.

Understøt elevens læreproces og faglige udbytte, gennem feedback med digitale værktøjer

Feedback fremmer læring gennem refleksion og dialog, og er central for elevers faglige udvikling og trivsel. Undersøgelser viser, at når den integreres som en del af undervisningen, har den en positiv betydning for elevernes læreprocesser.

“Feedback er en planlagt proces, hvor både lærer og elev med afsæt i en vurdering af fx en praksis, en proces eller et produkt reflekterer over elevens viden, kunnen og færdigheder med det formål at fremme læring.”

(Undervisningsministeriet, 2018, s. 54)

Overordnet skelnes mellem to former for feedback:

Formativ feedback Summativ feedback
 • Retter sig mod processer
 • Udtrykkes typisk gennem samtale og spørgsmål
 • Gives løbende i et forløb
 • Handler om at vurdere med henblik på fortsat læring
 • Retter sig mod resultater
 • Udtrykkes typisk gennem karakterer eller andre standarder
 • Gives afsluttende i et forløb
 • Handler om at vurdere med henblik på kontrol (fx til eksamen)

I to Learning Factories (LF14 og LF16), har undervisere fra en række erhvervsskoler arbejdet med digitalt baseret feedback i egen praksis. De har udviklet forskellige metoder til, og eksempler på, hvordan de med didaktiske principper og greb, kan facilitere integrationen af digital feedback i undervisningen – og dermed øge elevernes læringsudbytte. Se dem og bliv inspireret:

Procesmodel til arbejdet med formativ feedback

At bruge formativ feedback har til formål at forbedre en aktivitet – enten elevens læring eller underviserens undervisning. Feedback bliver i denne forståelse selve kernen i læringen – det der bevirker at der sker en ændring og/eller progression.

For at kunne give faglig feedback skal underviser og elev sætte sig ind i det faglige stof, hvorved selve feedbacken medvirker til at skabe læring hos den enkelte – såvel elev som underviser.

Anette Vestergaard Bengtson, uddannelseskonsulent og underviser ved Tradium, har udviklet en procesmodel der understøtter og fremmer arbejdet med struktureret formativ feedback i undervisningen.

Modellen (nedenfor – klik for større version) er inspireret af Dylan Wiliams 5 strategier for formativ vurdering og Jens Dolins bog “Evaluering på godt og ondt”, Aarhus Universitetsforlag 2020.

Procesmodel feedback

Produktet er et interaktivt H5P element der kan anvendes i fx Moodle. Hent filen og brug den i eget LMS. Læs mere om H5P elementer.

Sådan bruges modellen

Afprøv modellen (eller åbn den i et nyt vindue)

Anette Vestergaard Bengtson

Spørgsmål? Kontakt

Anette Vestergaard Bengtson
Uddannelseskonsulent og underviser, Tradium


“Håndholdt” feedback escape room
i Moodle

I asynkron undervisning, kan det være en udfordring at sikre at eleven forholder sig til, og reflekterer over den feedback der gives. Ud fra den erkendelse, har Mads Neergaard fra Aalborg Handelsskole, udviklet en model der med afsæt i procesorienteret progression, “tvinger” eleven til refleksion, handling og integration af den feedback der gives.

Produktet er et struktureret læringsdesign, der stilladserer elevens viden gennem en iterativ bearbejdning af kernestoffet.

I videoen gennemgår Mads produktet, og forklarer hvordan modellen kan bruges i Moodle.

Ønsker du selv at gå i gang med et feedback escape room – finder du i lærervejledningen en kort introduktion, samt nogle krav der skal være opfyldte.

Mads Neergaard

Spørgsmål til Feedback escape room? Kontakt

Mads Neergaard
Underviser, Aalborg Handelsskole


Videofeedback
på procesniveau

For at imødekomme behovet for god og individualiseret feedback, samt gøre det mere motiverende for elever der evt. er udfordret ift. det skriftlige arbejde, har Lene Dyrehauge fra Tietgen Business, udviklet en trinvis guide (se modellen nedenfor – klik for at se den i stor format) til videofeedback på procesniveau.

Når eleven modtager feedback på processen (formativ evaluering), øges læringspotentialet, fordi det fordrer refleksion og derved faciliterer at eleven integrerer feedbacken i det efterfølgende arbejde.

Samtidig giver videomedieret feedback, og brug af skærmoptagelse, underviseren mulighed for give en mere målrettet og individuel feedback på elevens produkt.

“Videofeedback virker godt, fordi jeg kan bedre forstå, hvad du mener med en rettelse, når du fx læser op fra min tekst og forklarer mig, hvad jeg skal ind og se på igen.” (Elevcitat)

Er du blevet inspireret til selv at bruge videofeedback i din egen undervisningspraksis, kan du finde yderligere informationer i lærervejledningen, og se modellen gennemgået i videoen nedenfor.

Guide til videofeedback

Lene Dyrehauge

Videndeling og spørgsmål - kontakt

Lene Dyrehauge
Lektor, Tietgen Business


Rubrics
som evalueringsværktøj

For at styrke integration af rutinemæssig formativ feedback, og understøtte at eleven forholder sig til og bruger den i det efterfølgende arbejde, har Lotte Frandsen fra Business College Syd, arbejdet med brugen af Rubrics som evalueringsværktøj. Målet er at evalueringskulturen påvirkes, og at der oparbejdes en rutine i anvendelsen af formativ feedback i praksis.

Før Rubrics tages i brug, kan den didaktiske ramme med fordel sættes – fx om hvordan/hvornår en opgave skal (gen)afleveres efter feedback er givet. Det er dertil vigtigt på forhånd at tydeliggøre forventninger til opgavebesvarelsen, og afstemme indholdet ift. de konkrete læringsmål.

Lotte forslår følgende fremgangsmåde:

 1. Find fx læseformål i din fagbog
 2. Del disse ind i mindre enheder
 3. Beslut dig for, hvad du vil ”godtage” som under middel, middel og over middel (elevens præstation)
 4. Strukturer ovenstående i en Rubric
 5. Afprøv, vurder og prøv igen, indtil du er tilfreds

Eksempel på en Rubric i faget Organisation C, kapitel 1 “Organisation” (klik for større billede):

Rubric

Find flere oplysninger om Rubrics i “Rubrics i undervisningen” og “Rubrics – undervisning med forståelse som mål“.

Lotte Frandsen

Kontakt for videndeling

Lotte Frandsen
Handelslærer, Business College Syd

 

Flere eksempler på digital feedback

Peer feedback i Moodle

Brug Workshop modulet i Moodle til at facilitere peer feedback

Jan Kringsted fra Mercantec, har arbejdet med Workshop modulet i LearnSpace (Moodle), og hvordan det kan bruges til at understøtte peer feedback.

Denne form for feedback udvikler elevens evne til at foretage vurderinger af fagligt indhold, kommunikere kritisk og konstruktivt, udover at andres opgaveløsninger kan virke inspirerende.

I videoen nedenfor finder du instruktioner til hvordan du opsætter modulet, efterfulgt af øvelsesvideo.

Ønsker du at prøve kræfter med Workshopmodulet for at facilitere peer feedback, har Jan følgende anbefalinger til processen:

 1. Se instruktionsvideoen
 2. Se øvelsesvideoen
 3. Løs opgaven der bliver stillet *) Se evt begge videoer igen for hjælp eller spørg en kollega om råd
 4. Pilottest modulet i en klasse du er tryg i (vær ikke bange for at fejle)
 5. Indsaml data, og evaluér
 6. Justér i dit modul efter behov
 7. Gentag punkterne 4 til 6 indtil du er tilfreds
 8. Brug dit modul på andre klasser og udvid din viden og forståelse

Læs om peer feedback i teori og praksis.

Kontakt vedr. Workshopmodulet:
Jan Kringstad, Grundfags underviser, Mercantec, Jakr@mercantec.dk, 2146 4775.

Feedback med fokus på elevrefleksion

Padlet som refleksionsunderstøttende evalueringsværktøj

Hanne Bruun Dam fra Campus Vejle, oplever at eleverne ikke erindrer, eller anvender den mundtlige (summative) feedback de modtager ved projektafslutninger.

For at øge elevens refleksionsniveau omkring feedback, kan Padlet bruges som evalueringsværktøj. Hensigten er at eleven omformulerer den mundtlige feedback opnået i forbindelse med et projekts afslutning, til konkrete mål og fokuspunkter, i det efterfølgende projekt. De indføres i en Padlet, efterhånden som feedback modtages fra hhv. undervisere, fagpersoner og fra den gruppe eleven er en del af.

Fokuspunkter fra underviseren kunne fx være at anvende fagudtryk og termer, at lave kreative fremlæggelser (plancer, udstillinger mv.) og lign.

Fordi eleven inddrages i processen, opleves feedbacken mere vedkommende, eleven føler ejerskab og motiveres derved til at integrere den konstruktivt i det efterfølgende arbejde.

“Jeg tror, jeg udvikler mig mere, når jeg selv sætter målene for, hvad jeg skal nå.” (Elevcitat)

Padlet som evalueringsform, skal introduceres i begyndelsen af et projekt, så eleven er bekendt med rammen. Den kan bruges undervejs og ved projektets afslutning.

Se eksempel på feedback i Padlet:


Spørgsmål? Kontakt
Hanne Bruun Dam, Underviser, Campusvejle EUD/EUX, hada@campusvejle.dk, 2022 2287

QR koder og selvevaluering

QR koder og quiz som formativ self feedback

Elever efterspørger mere feedback, og for at imødekomme dette, udviklede Erik Helt Veje, en metode til selvevaluering der giver tydelig og hurtig feedback, uden at underviseren nødvendigvis skal være til stede.

Afsættet er formativ evaluering, ved hjælp af QR-koder og quiz.

I Eriks kontekst, er det relevant med en “opgavebog”, der giver eleverne mulighed for at tilegne sig teoretisk viden om kernestoffet.

For at skabe sammenhæng mellem det teoretiske og den praktiske del, er der opsat QR koder på de maskiner der skal bruges i forbindelse med opgaveløsningen. Koden giver adgang til afprøvning af viden i form af en quiz (selvtest), straks efter arbejdet med øvelsen. QR-koden scannes, en formular med spørgsmål om processen i den gennemførte øvelse åbnes (her udarbejdet i Forms), som eleven skal besvare.

QR

Eleven får feedback med det samme, og føler derved at de tager mere ansvar for egen læring. Underviseren kan se besvarelsen, og har dermed lettere ved at vurdere elevens udvikling, og kan træde til med støtte efter behov. De data der løbende indsamles om elevens faglige niveau (i kraft af opgavebesvarelserne), kan evt. bruges til mere uddybende formativ individualiseret feedback.

Metoden kan videreudvikles til, på sigt, også at indbefatte Augmentet Reality funktioner.

Spørgsmål og videndeling
Erik Helt Veje, Underviser, Roskilde Tekniske Skoles snedkerafdeling, ehv@rts.dk , 3082 6660


Se også

Lærerguide til videofeedback til læseudfordrede og ordblinde elever, udarbejdet af Charlotte Tecza fra Roskilde Handelsskole, i forbindelse med LF14.

Viden fra forskning og praksis

 • Danmarks Evalueringsinstitut. (2017). Feedback som en integreret del af undervisningen – en vidensopsamling. Danmarks Evalueringsinstitut.
 • Danmarks Evalueringsinstitut. (2017). Grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen. KORA.
  Den første undersøgelse af grundforløbet på erhvervsuddannelserne efter reformen.
  Læs rapporten
 • Danmarks Evalueringsinstitut & Nationalt Center for Erhvervspædagogik. (2020). Feedback på EUD – Inspiration til en styrket feedbackkultur på eud. Danmarks Evalueringsinstitut.
  Viden om og inspiration til, hvordan ledelse og lærere kan styrke feedbackkulturen på EUD.
  Hent hæftet
 • Undervisningsministeriet. (2018). Håndbog om bedømmelse og feedback på erhvervsuddannelserne. Udarbejdet af Rambøll, udgivet af UVM/STUK.
  Viden og erfaringer fra forskning og praksis om styrkelse af det pædagogiske arbejde med bedømmelse og feedback på erhvervsskoler.
  Læs bogen og find mere materiale om feedback på erhvervsuddannelserne

Gå til katalogforsiden
Gå til CIU’s forside

Sidst opdateret 7. april 2022