Dato / Tid

19. januar 2021 - 28. februar 2021

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Lerchesgade 29, 5000 Odense

Forløbet er i gang og fuldt booket – det er ikke muligt at tilmelde sig længere.

Learning Factory 14:
Mere feedback til eleverne med digitale værktøjer 

Kender du ikke til CIU’s Learning Factories? Læs mere om konceptet nederst på siden eller find en uddybende beskrivelse her.  

Målet med denne Learning Factory er at undersøge, hvilke former for feedback der kan bidrage positivt til elevernes læring på EUD. Feedback i undervisningen handler blandt andet om, hvordan lærere kan give deres elever klare målrelaterede tilbagemeldinger på deres indsats, og i hvilket omfang og hvordan eleverne bliver inddraget i feedbackprocessen.

Vi tager afsæt i undersøgelser, der bl.a. viser, at ”eleverne var mindst positive i deres vurdering af lærerne inden for de dimensioner af deres undervisningspraksis, som vedrører feedback fra lærer til elev

I løbet af processen bliver vi i fællesskab klogere på didaktiske principper og metoder til at give en klar, målrettet og individualiseret feedback på rette tidspunkt og i rette omfang til eleverne. Vi undersøger også de udfordringer, der er forbundet med manglende feedback, fx tidspres og et stort antal elever for den enkelte lærer. Vi afprøver potentialer og udfordringer i digitale værktøjer og platforme til feedback, og alle deltagere udvikler og afprøver selv et konkret læringsprodukt, der har til hensigt at øge og variere brugen af feedback i undervisningen til gavn for elevernes læring.

Tilmeld dig her (fuldt booket)

 

Målgruppe
I denne Learning Factory har vi fokus på feedback i undervisningen på det didaktiske niveau. Derfor er målgruppen i særlig grad lærere og læsevejledere i fagene. Alle hovedindgange i EUD er velkomne, og ingen særlige it-tekniske forudsætninger er nødvendige.

 

Formål
Selvom eleverne overordnet set vurderer deres lærere på EUD positivt, er eleverne mindst positive i deres vurdering af lærerne, når det handler om feedback I forhold til reformens mål om, at eleverne skal blive så dygtige, de kan.

Af hensyn til elevernes læring og trivsel er det således afgørende at udvikle og dele erfaringsbaseret viden om, hvordan vi kan optimere feedback i undervisningen. Der vil også være et særligt fokus på, hvordan eleverne kan inddrages i feedback, bl.a. i form af forskellige former for peer feedback.

 

Motivering  
Elever efterspørger bl.a, at de får mere feedback, så de føler sig set, og at de får viden om deres eget faglige niveau, samt hvad de skal gøre for at blive bedre. Nogle elever oplever sågar kun, at de lærer noget, hvis deres lærer er god til at pege på, hvor de har rykket sig✱✱

✱ Grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen, rapport af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (citat fra side 120).
✱✱ Feedback på erhvervsuddannelserne, rapport af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

 

Læringsudbytte 

VIDEN om:

  • Didaktiske principper, forskellige former for digitalt understøttet feedback samt relevante digitale læringsressourcer, platforme og værktøjer.

KOMPETENCER til:

  • At designe og tilrettelægge forskellige former for feedback-aktiviteter og forløb.
  • At give en individualiseret feedback.

FÆRDIGHEDER i:

  • At kunne anvende udvalgte digitale feedback-værktøjer og platforme.

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed. Undervejs vil du som deltager blive opkvalificeret og inspireret i et netværk af andre med samme interesse og fokusområde.

Vigtige datoer
Forløbet har fire fabriksdage 0g tre online sparringsmøder. Som udgangspunkt afvikles fabriksdagene med fysisk fremmøde i Odense, men de kan blive omlagt til digitale møder alt efter coronasituationen.

De fire fabriksdage afvikles den 19. januar, 2. marts, 8. april og 8. juni 2021.

Online sparringsmøder mellem fabriksdagene er den 2. februar, 19. marts og 29. april 2021

Derudover er der online fællesmøder for deltagernes ledere den 1. marts og den 6. maj 2021, hvor formålet er at give lederne indsigt i forløbet, sikre lokal forankring på skolerne samt opbakning til deltagernes arbejde. 

 

Praktiske forhold

Denne Learning Factory er fuldt booket. Der er få pladser tilbage på følgende forløb, som du kan læse mere om her: 
Learning Factory 13: Differentiering med film og podcast
Learning Factory 15: Visualisering gennem 3D/360°-miljøer

CIU tilbyder frikøb på 30 timer pr. Learning Factory pr. skole. De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med. 

 

Produkt
Som led i deltagernes læreproces udvikler de i løbet af en Learning Factory et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der i denne Learning Factory er behovet for at optimere feedback i undervisningen. Produktet skal efterfølgende stilles til rådighed på egen skole samt til brug eller inspiration for andre skoler i CIU’sdigitale katalog.

Dette skal ses i lyset af, at CIU er et nationalt videnscenter, der skal udvikle viden om anvendelse af it i undervisningen, og at de produkter, der udvikles, er væsentlige elementer i udviklingen af denne nye viden. Se eksempler på tidligere deltageres produkter her.   

 

Se også

Learning Factory 13: Differentiering med film og podcast (få pladser tilbage)
Learning Factory 15: Visualisering gennem 3D/360°-miljøer (få pladser tilbage)

 


Hvad er en Learning Factory? 

En Learning Factory er en metode til at arbejde med autentiske problemstillinger og udvikle konkrete løsningsforslag tæt forbundet til deltagernes hverdag på deres respektive skoler. I CIU’s ‘fabrikker’ undersøger vi, hvordan it kan bidrage til at løse problemer, der har forbindelse til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Undervejs i forløbet sker samtidig en opkvalificering i anvendelsen af it i undervisningen.
Forløb

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres der udviklingsarbejde på egen skole. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde, der skal bidrage til den lokale forankring på deltagernes skoler. Forløbet er struktureret ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb.

Læs mere om Double Diamond-modellen her

 

Indhold

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov, der viser sig i den enkelte fabrik. I de forskellige faser vil skoler, forskere og eksperter bidrage med viden på området. Efter LF-forløbet vil hver deltager have udviklet et produkt, der bidrager til løsningen af den lokale problemstilling. Samtidig har deltagerne sammen etableret et netværk, de fremadrettet kan bruge til sparring og inspiration.

Læs mere om Learning Factory-begrebet her

 

Lokal forankring

For at sikre lokal forankring på deltagernes skoler og opbakning til deltagernes arbejde, prioriterer CIU kontakten til skolernes ledelse. Ledelsen inddrages tilmed for at sikre en spredning af de it-didaktiske kompetencer, deltagerne tilegner sig, til det øvrige pædagogiske personale. Derudover har CIU også fokus på elevperspektivet og inddrager ligeledes eleverne i processen for at sikre det bedst mulige produkt. 

I en Learning Factory udvikler vi således i fællesskab løsninger på skolernes egne udfordringer, der gennem designprocessen bliver kvalificeret af eksperter, forskere m.m. samt forankret i skolens praksis. Det skal i sidste ende sikre EUD-eleverne endnu bedre undervisning og læring. 

Anne Mette Lundstrøm

Har du spørgsmål til Learning Factory 14?

Anne Mette Lundstrøm
Specialkonsulent hos CIU