It i grundfagene

Mini-Learning Factory om
it i grundfagene

Styrket anvendelse af it i grundfagene giver styrket struktur og fleksibilitet i undervisningen.

Hvad er en mini-Learning Factory?
En mini-Learning Factory er et kort udviklingsforløb, der afvikles på egen skole. Formålet er opbygning og samskabelse af ny viden og udvikling af konkrete løsningsforslag til brug for lige præcis jeres specifikke skole. Læs en uddybende beskrivelse af konceptet og afvikling af forløbet her.

 

Hvorfor en mini-Learning Factory om it i grundfagene?
I den nye grundfagsbekendtgørelse og i det enkelte grundfags vejledning stilles der større og mere præcise krav til anvendelse af it i undervisningen. Dette er gjort med henblik på at give eleverne større generelle it-færdigheder, samt at eleverne kan beskæftige sig med erhvervsrelevant it – hvor det er muligt – som de senere skal bruge i virksomheden.

Anvendelse af pædagogiske it-værktøjer vil give mulighed for at skabe en styrket struktur og øget fleksibilitet i planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningen. Denne fleksibilitet vil muliggøre, at der kan allokeres ressourcer til blandt andet øget hjælp til eleverne og en mere effektiv og målrettet feedback.

En del grundfagslærere, skoleledere og organisationer har efterspurgt opkvalificering for undervisere, så de på en bedre måde kan benytte eksisterende it-værktøjer og ressourcer. Dette ønsker CIU at bidrage til gennem disse mini-Learning Factories.

 

Mål og indhold
At udvikle kompetencer i forhold til de to ben i anvendelsen af it på erhvervsuddannelserne:

• It som pædagogisk værktøj
• It i elevens uddannelse og branche

Det konkrete indhold på fabriksdagen og vidensinput tilpasses efter deltagernes forudsætninger og faglige ønsker samt behov. Dette kunne for eksempel være undersøgelser af, hvilke pædagogiske og erhvervsrettede digitale værktøjer der er relevante at inddrage, og som kan bidrage til at højne elevernes læring i det enkelte grundfag, for eksempel quizzer, spil, 3D-modeller, visualiseringer, feedback-værktøjer og interaktive læringsforløb.

 

Udbytte?

På underviserniveau:
• Anvende flere værktøjer i undervisningen til at differentiere i forhold til elevernes forudsætninger.
• Mulighed for at videreudvikle hele eller dele af undervisningsforløb eller en læringsaktivitet med it-pædagogiske værktøjer og inddrage erhvervsrelevante it-værktøjer i elevernes uddannelse og branche.

På skoleniveau:
• Med afsæt i undervisernes kompetenceudvikling får skolen input til det videre overordnede strategiske arbejde og den løbende udvikling af et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag.

På elevniveau:
• En motiverende undervisning og større muligheder for at tilegne sig de nødvendige kompetencer i grundfaget samt tilegne sig brugerfærdigheder i erhvervsrelevante digitale værktøjer.

 

Tilmelding
Der er løbende tilmelding til CIU’s mini-Learning Factories. Skolen tilmelder sig et forløb ved at skrive til Bjarne Andersen på nedenstående kontaktinformationer.

Tilmelding og spørgsmål til denne mini-Learning Factory

Bjarne AndersenKonsulent i CIU2511 4775bjarne@ciuud.dk