Midtvejsevaluering af CIU

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget en midtvejsevaluering af Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU).

Dette midtvejsnotat har særligt fokus på, hvordan centerets aktiviteter er forløbet i skoleåret 2019/20, og i hvilket omfang skolerne, som har deltaget i centerets aktiviteter, oplever, at disse bidrager til at udvikle deres praksis og hvordan. Evalueringen bygger på interviews og spørgeskemadata, hvor særligt CIU’s Learning Factories er blevet undersøgt. Du kan læse hele udgivelsen her.

 

EVA’s midtvejsevaluering peger bl.a. på følgende

Generel vurdering af, at CIU udfylder sin rolle
De interviewede vurderer, at CIU udfylder sin rolle som center for it i undervisningen på en god måde, fordi CIU adresserer en række autentiske problemstillinger, som er kendte i sektoren, samt at CIU er med til sammen med skolerne at udvikle it-didaktiske løsninger på disse. Samtlige respondenter i en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagere i CIU’s udviklingsforløb Learning Factories svarer, at CIU’s aktiviteter samlet set i nogen eller i høj grad bidrager til at styrke brugen af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne. 64 % (16 ud af 25) svarer, at det i høj grad er tilfældet.

Learning Factory som koncept vurderes positivt af deltagere
Deltagerne i Learning Factories er generelt tilfredse med den måde, Learning Factories er bygget op på, og det udbytte de oplever at have fået. Den praksisnære tilgang til problemstillingerne, der anlægges i de forskellige Learning Factories opleves som meget givende, fordi der både gives faglig sparring og input når deltagerne mødes samt tid til egentlig udvikling af løsningen/produktet hjemme på skolen.

 

Learning Factories opleves som relevante – både tema og udbytte
Deltagerne oplever temaerne for Learning Factories som relevante, fordi de passer ind i skolens arbejde med digitalisering. CIU har dermed formået at planlægge Learning Factories, som tager udgangspunkt i nogle af de problemstillinger, som skolerne står i. Stort set alle deltagere vurderer, at deres skole har fået et relevant udbytte af deres deltagelse i en Learning Factory. Heraf er det næsten halvdelen (10 ud af 25), som vurderer, at skolen i høj grad har fået et relevant udbytte. Deltagerne vurderer, at de har fået ny relevant viden og inspiration til, hvordan undervisningen kan gribes an på nye måder.

Deltagerne oplever det som inspirerende at høre om andre skolers erfaringer inden for det samme tema, som man selv er optaget af. Betydningen af sparring med andre skoler fremhæves særligt i forhold til Learning Factories, hvor deltagerne oplever, at CIU formår at skabe en stemning og et rum, hvor deltagerne oplever det som trygt at videndele.

 

Udbredt tilfredshed med oprettelsen af et center for it i undervisningen på EUD
Blandt de interviewede er der en udbredt tilfredshed med, at der er blevet oprettet et center for it i undervisningen på erhvervsuddannelserne. Helt overordnet peger deltagerne på, at der er brug for et center som CIU i EUD-sektoren. Det handler blandt andet om, at centeret kan være med til at styrke erhvervsuddannelsernes position på området for it i undervisningen. Det kan ifølge en deltager være med til at gøre uddannelserne mere interessante og attraktive for de unge.

Et andet perspektiv handler om, at der er behov for et kompetenceløft af lærerne på erhvervsuddannelsernes ift. at inddrage it i undervisningen. Flere af de interviewede forklarer, at mange af deres kollegaer ikke har de nødvendige kompetencer til at inddrage it i undervisningen på måder, så elevernes læring bliver understøttet. De ser oprettelsen af centeret som en mulighed for, at flere lærere kan blive klædt på til den opgave.