Simulation som det tredje læringsrum

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og SOSU Nord har fået bevilget puljemidler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til udviklingsprojekt simulation som det tredje læringsrum. På denne side finder du alle informationer omkring projektet, film fra opstartsseminar, simulationsstandarder og meget mere.

12 SOSU-skoler og 12 kommuner har indgået samarbejde om udvikling af simulationsforløb, pilotafprøvning og endelig afprøvning.

Projektet startede marts 2021 og afsluttes med en international simulationskonference i 1. kvartal 2023.

Formål

At udvikle viden om, hvordan brug af simulationsforløb i første praktikophold indvirker på fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til praktik samt på elevernes opnåelse af praktikmål.

Projektet afprøver simulationsforløb ved første praktik på social- og sundhedsuddannelsen

Mål

  • At styrke social- og sundhedsassistentelevens motivation for at gennemføre social- og sundhedsuddannelsen.
  • At styrke praktikvejledere og underviseres motivation for at anvende simulationsforløb som alternativ til dele af første praktikophold på social- og sundhedsuddannelsen

Elevgruppe

Social- og sundhedsassistentelever i deres første praktik i det nære sundhedsvæsen. Eleverne skal have en uges simulationsforløb i den 2. – 4. uge af praktikken.

Elevgruppen er Social- og sundhedsassistentelever EUD eller EUV3.

Informationsmateriale til eleverne findes nedenfor.

Følgeforskning

Forsker Vibe Aarkrog leder følgeforskning i projektet.
Forskningen:

  • Skal sikre samspil mellem udvikling, afprøvning og videreudvikling
  • Forankring i praksis
  • Derfor baseret på samarbejde mellem praktikere og forsker
  • Alle deltager i erfaringsindsamling

Elevernes udbytte

Kvasi-eksperimentel metode hvor der foregår sammenligning af elever i simulationsforløb med elever i almindelig praktik

Sammenligning af eleverne omfatter:

  • Læringsudbytte (kompetencer)
  • Fastholdelse
  • Oplevelse af overgang fra skole til praktik
  • Motivation for at gennemføre uddannelsen

12 deltagende SOSU skoler og 12 kommuner

Partnerskabsmodellen viser de 12 deltagende skoler og kommuner.

Simulation som pædagogisk metode, de seks standarder

Projektet tager afsæt i didaktikken omhandlende simulation som pædagogiskmetode med et særligt blik på de seks standarder, som du kan se nedenfor.

Opstartsseminar

Den 22. april 2021 afholdt Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og Styrelsen for Undervisning online opstartsseminar med 66 deltagere. Deltagerne var samarbejdspartnere og interessenter ved projektet.

Nedenstående kan du se præsentationerne og oplæggene fra dagen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fortæller om puljens baggrund, formål og forventede effekter

Projektleder Lone Secher fortæller om information om projektet. Formål, samarbejdsskoler, samarbejdskommuner, organisation, tidslinje, elevgruppe og udvikling af simulationsforløb

Tanja Holm fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens gennemgår  Simulation som pædagogisk metode. Oplæg om de seks standarder, der er rettet mod den erhvervsfaglige SOSU-kontekst. (Tanjas video er et tidligere oplæg fra SOSU Sun. Optagelsen fra dagen kommer senere)

Vibe Aarkrog, Aarhus Universitet, fortæller om følgeforskningsprojektet samt metoden i projektet (læringscirkler) og dataindsamling.

I den forbindelse med den indgået lærepladsaftale nævnes Simulation som det tredje læringsrum, hvor KL, Danske Regioner og FOA er enige om at:

Drøfte erfaringer fra videnscentrene medio 2022 og evalueringen af forsøgsprojektet medio 2023 mhp., at alle skoler i samarbejde med praksis tilbyder en systematisk forberedelse af praktikken ved hjælp af simulation som et tredje læringsrum. 

Hensigten er et styrket fokus på systematisk brug af simulationsbaseret træning i et praksisnært miljø faciliteret af undervisere eller praktikvejledere, hvor der skabes sammenhæng mellem skole og lærested ved at kombinere praktiske handlinger med refleksion koblet til skoleundervisningen.

Det er forventningen, at øget anvendelse af simulation på skolerne vil kunne understøtte og bidrage til et lavere frafald på hovedforløbet.

Læs mere om aftalen.

 

Har du spørgsmål?

Lone SecherProjektleder og videnscenterkoordinatorlose@sosunord.dk