Simulation som det tredje læringsrum

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og SOSU Nord har fået bevilget puljemidler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til udviklingsprojekt simulation som det tredje læringsrum. På denne side finder du alle informationer omkring projektet, film fra opstartsseminar, simulationsstandarder og meget mere.

12 SOSU-skoler og 12 kommuner har indgået samarbejde om udvikling af simulationsforløb, pilotafprøvning og endelig afprøvning.

Projektet startede marts 2021 og afsluttes med en international simulationskonference i 1. kvartal 2023.

Formål

At udvikle viden om, hvordan brug af simulationsforløb i første praktikophold indvirker på fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til praktik samt på elevernes opnåelse af praktikmål.

Projektet afprøver simulationsforløb ved første praktik på social- og sundhedsuddannelsen

Mål

  • At styrke social- og sundhedsassistentelevens motivation for at gennemføre social- og sundhedsuddannelsen.
  • At styrke praktikvejledere og underviseres motivation for at anvende simulationsforløb som alternativ til dele af første praktikophold på social- og sundhedsuddannelsen

Simulation som pædagogisk metode, de seks standarder

Projektet tager afsæt i didaktikken omhandlende simulation som pædagogiskmetode med et særligt blik på de seks standarder, som du kan se nedenfor.

Værktøjskasse

I simulation som det tredje læringsrum har vi udviklet en værktøjskasse, som du kan bruge til inspiration.

Værktøjerne indeholder bl.a. drejebog, storyboards og artefaktliste.

Klik for at tilgå værktøjskassen.

Elevgruppe

Social- og sundhedsassistentelever i deres første praktik i det nære sundhedsvæsen. Eleverne skal have en uges simulationsforløb i den 2. – 4. uge af praktikken.

Elevgruppen er Social- og sundhedsassistentelever EUD eller EUV3.

Informationsmateriale til eleverne findes nedenfor.

Følgeforskning

Forsker Vibe Aarkrog leder følgeforskning i projektet.
Forskningen:

  • Skal sikre samspil mellem udvikling, afprøvning og videreudvikling
  • Forankring i praksis
  • Derfor baseret på samarbejde mellem praktikere og forsker
  • Alle deltager i erfaringsindsamling

Elevernes udbytte

Kvasi-eksperimentel metode hvor der foregår sammenligning af elever i simulationsforløb med elever i almindelig praktik

Sammenligning af eleverne omfatter:

  • Læringsudbytte (kompetencer)
  • Fastholdelse
  • Oplevelse af overgang fra skole til praktik
  • Motivation for at gennemføre uddannelsen

12 deltagende SOSU skoler og 12 kommuner

Partnerskabsmodellen viser de 12 deltagende skoler og kommuner.

Opstartsseminar, midtvejsseminar og pilotafprøvning

I løbet af projektet har vi afviklet opstarts- og midtvejsseminar samt pilotafprøvning. Til disse dage er der blevet anvendt præsentationer, og dem kan du tilgå her.

Derudover kan du se oplæg fra de forskellige dage.

Har du spørgsmål?

Anette ØstergaardProjektlederanos@sosunord.dk