Valgfaget Teknologiforståelse

”Innovation og teknologi går fint hånd i hånd – den ene er den andens forudsætning”

- citat fra kvalitativt interview, underviser Randers Social- og Sundhedsskole

I Videncenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark forbereder vi elever på Social- og sundhedsuddannelserne til fremtidens arbejdsmarked, hvor velfærdsteknologi stadig får en større rolle.

Eleverne skal forberedes til at kunne håndtere den teknologiske udvikling. De skal lære at forholde sig til den teknologiske udviklings udfordringer og se muligheder i digitale løsninger.

Valgfaget teknologiforståelse er et bud på et kommende valgfrit uddannelsesspecifikt fag i social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Det er et bidrag til, hvordan I på jeres skole kan arbejde med elevernes teknologiforståelse og teknologiske dannelse.

På denne side kan I læse om Valgfaget Teknologiforståelses baggrund, udvikling, afprøvning og kvalificering. Derudover kommer vi med anbefalinger til, hvordan valgfagets materiale kan afvikles på grund- og hovedforløb i SOSU-uddannelserne.


Introduktion til Teknologiforståelse

I regi af videnscenter for Velfærdsteknologi Vest har en projektgruppe, etableret på tværs af 3 social- og sundhedsskoler; Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Social- og sundhedsskolen Fyn, hen over efteråret udviklet, afprøvet og tilpasset læringsmateriale til valgfaget.

Materialet er pilottestet og evalueret på GF2, SSA og SSH af undervisere på skolerne SOSU Syd, Randers Social- og sundhedsskole og Social- og sundhedsskolen Horsens.

Materialet er udviklet med afsæt i kompetenceområder og fagmål fra grundfaget Erhvervsinformatik. Erhvervsinformatik er et ny grundfag i erhvervsuddannelserne. Det er beskrevet på Danmarks læringsportal EMU, som du kan læse mere om det her.

Kompetenceområderne digital myndiggørelse, erhvervsrettet digital udvikling og teknologisk handleevne og computationel tankegang er i samspil med fagets første 7 fagmål (på E-Niveau) sat i en social- og sundhedsfaglig kontekst- og danner rammen for valgfagets materiale.

Pernille Rohde, Social- og sundhedsskolen Fyn, har tidligere holdt oplæg på Whinn “Bits and Beers” i November om valgfaget teknologiforståelse. Videoen er et kort interview, hvor hun fortæller nærmere om faget.


I nedenstående video fortæller underviser Helle Bruhn fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens om udviklingen af valgfaget. Hun siger bl.a.

“Det der var vigtigt for mig, var at undervisningen tog udgangspunkt i praksisnære situationer, som eleverne kunne stå i, ude i deres praktikker”

“Det handler om at have en etisk dimension, og en nysgerrig og innovativ tilgang til de problemer, der er ude ved borgere og patienter, og som fremtidens sundhedsvæsen står over for at løse”

 

Valgfagets del 1 og 2

I kasserne får du uddybende information om del 1 og del 2.

I del 1 kan du læse om hvorfor og hvordan elever arbejder med kompetenceområdet ‘digital myndiggørelse’ samt hvilke opgaver, de skal beskæftige sig med.

I del 2 kan du læse om kompetenceområderne erhvervsrettet digital udvikling og teknologisk handleevne og computationel tankegang. Videnscenterkoordinator Lene Munk Larsen fortæller i en kort film om didaktik, ugeprogram og anbefalinger til det fysiske læringsrum i en innovativ proces.

Valgfagets uge 1 omhandler kernestof indenfor kompetenceområdet digital myndiggørelse.

Materialet indeholder opgaver, der er udviklet indenfor emnerne: Cybersikkerhed, informationsspredning og adfærd, erhvervsrettet brug af data, love og regler i forbindelse med brug af data samt analyse af en velfærdsteknologi.

Eleverne præsenteres blandt andet for et adaptivt læringsforløb (boost), hvor de arbejder med lovgivning og viden indenfor kerneområderne. De arbejder med ”skyen”, sociale medier, dilemmaer og præsenteres for VTV- modellen og skal analysere en velfærdsteknologi.

På baggrund af afprøvning og evaluering af materialet til valgfagets uge 1 anbefaler vi, at kernestof i kompetenceområdet digital myndiggørelse integreres som løbende læringselementer på uddannelsernes grund- og hovedforløb
Materialet er derfor også opbygget som moduler, der kan anvendes enkeltvis eller sammensættes til læringsforløb på 1-5 dage.

Videnscenterkoordinator Pernille Rohde fortæller nærmere om uge 1.

Videnscenterkoordinator Pernille Rohde fortæller om materialet på praxisOnline.

Filmen viser hvordan opstarten på Valgfagets uge 1 foregår.

Valgfagets uge 2 omhandler kompetenceområderne erhvervsrettet digital udvikling og teknologisk handleevne og computationel tankegang.

Her er ugens kernestof innovative metoder, innovation- og designprocesser. Det vil sige,; Idégenerering, argumentation, inkrementel innovation og arbejde med Mock-up.
Derudover arbejder eleverne med at omsætte problemløsninger til algoritmer. Det gøres ved hjælp af modellen for computationel thinking; ved dekomposition, abstraktion, mønstre genkendelse og generaliseringer.

Eleverne skal blandt andet spille teknologispillet, dyste om SOSU-coins og innovere på teknologiske løsninger i en social- og sundhedsfaglig praksis

På baggrund af afprøvning og evaluering af materialet til valgfagets uge 2 anbefaler videnscenteret, at valgfaget integreres som et valgfrit uddannelsesspecifikt valgfag på uddannelsernes grund- og hovedforløb.

Lene Munk Larsen, videnscenterkoordinator, fortæller om didaktik, ugeprogram og anbefalinger til det fysiske læringsrum i en innovativ proces.

Adgang til undervisningsmateriale

Valgfaget Teknologiforståelse er udarbejdet som iPraxisforløb suppleret med Boost i samarbejde med forlaget Praxis.

På praxisOnline er der lavet undervisningsmateriale indeholdende:

 • webBogen Erhvervsinformatik
 • Boost (adaptiv læringsforløb)
 • iPraxis forløb teknologiforståelse del 1 (digital myndiggørelse)
 • iPraxis forløb teknologiforståelse del 2 (erhvervsrettet digital udvikling, teknologisk handleevne og computationel tankegang).
  Valgfaget del 2 findes også som tilpasset fjernundervisning

Alle landets social- og sundhedsskoler kan få adgang til undervisningsmaterialet ved at kontakte Johan Linde jli@praxis.dk.

Opsætning og layout

 • Redaktør Henrik Ankersø

Undervisningsmaterialet er udviklet af:

 • Stine Ejsing Andersen, Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 • Jan B. Nielsen, Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 • Helle Bruhn, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
 • Andreas Kubsch, Social- og Sundhedsskolen Fyn
 • Pia Vander, Social- og Sundhedsskolen Fyn
 • Lene Munk Larsen, Social- og Sundhedsskolen Fyn
 • Thomas Eggersen, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
 • Pernille Rohde, Social- og Sundhedsskolen Fyn

Pilottest og Evaluering

Her finder du fakta omkring pilottest og evaluering til Valgfaget Teknologiforståelse

Valgfaget teknologiforståelse har i perioden fra uge 39 2020 – uge 4 2021 været pilottestet på social- og sundhedsskolerne i Randers, Aabenraa og Horsens.
Faget er blevet pilottestet på 3 uddannelsesniveauer: Grundforløb 2, Social- og sundhedshjælper uddannelsen og social- og sundhedsassistent uddannelsen.
82 elever deltog i en kvantitativ evaluering af teknologiforståelse uge 1.
39 elever deltog i en kvantitativ evaluering af teknologiforståelse uge 2.
5 kvalitative interviews med undervisere fra de afviklende SOSU-skoler.

Evaluering af Teknologiforståelse

Videnscenterkoordinator Thomas Eggersen fortæller nærmere om evalueringsprocessen i videoen nedenfor.

Teknologiforståelse del 1 – Digital myndiggørelse
65 % af de adspurgte elever oplevede stor eller meget stor relevans af faget teknologiforståelse del 1 i forhold til deres kommende arbejde.
83 % af de adspurgte oplevede praxisOnline som en god eller meget god arbejdsplatform for del 1.

 

Teknologiforståelse del 2 
82 % oplevede et højt eller meget højt selvevalueret læringsudbytte for teknologiforståelse del 2.
64 % af de adspurgte elever oplevede stor eller meget stor relevans af faget teknologiforståelse del 2 i forhold til deres kommende arbejde.
79,5 % af de adspurgte elever vurderede praxisOnline som er god eller meget god læringsplatform for del 2.

Samarbejdet med Praxis Forlag A/S

Materialet til valgfaget teknologiforståelse udgives i samarbejde med Praxis Forlag A/S som Boost og iPraxisforløb på deres onlineplatform, praxisOnline.
I maj 2020 indgik videncenteret og forlaget Praxis en aftale om et pilotprojekt, hvor valgfaget teknologiforståelse formidles i et iPraxisforløb samt understøttes af materialetyperne webBog og Boost.

I samarbejde med forlaget ønskede vi, i videnscentret, at undersøge, hvordan moderne læringsformer og de redskaber, vi bruger i undervisningen, kan bidrage til at skabe nye standarder for læringsteknologi i social- og sundhedsuddannelserne og understøtte elevernes læring.

Redaktør Henrik Ankersø har deltaget i projektgruppen og i samspil med gruppens øvrige deltagere, har han bragt en række ressourcer i spil. Blandt andet tilbyder det udviklede materiale en bred vifte af modaliteter, der understøtter både analoge og digitale tilgange i læringsforløbet.

Materialet er systematisk opbygget i ”moduler” og giver mulighed for at inddrage motiverende elementer og variation. Det fremstår intuitivt og med et visuelt overblik. Som en ekstra gevinst er det muligt for den enkelte underviser eller institution at tilpasse og berige de enkelte iPraxisforløb.

Samarbejdet med Praxis har givet videnscenteret mulighed for at udgive et tidssvarende undervisningsmateriale med et moderne visuelt udtryk. eksempel på praxisOnline

Praxis Forlag A/S og Videncenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har indgået aftale om, at alle landets social- og sundhedsskoler frit kan tilgå materialet til valgfaget teknologiforståelse på Praxisonline frem til d.31/12-2024, hvor videnscenterets projektperiode udløber (ved henvendelse til Praxis Forlag A/S).

Teknologiforståelse og praksis

Jonas Roer fra Horsens kommune fortæller, hvordan de arbejder med teknologiforståelse, særligt anser teknologiforståelse, som et stærkt supplement til velfærdspersonale herunder SOSU-assistenter og -hjælpers faglighed.


Fakta om Grundfaget Erhvervsinformatik

På Danmarks læringsportal EMU præsenteres det nye grundfag Erhvervsinformatik.

Læs nærmere om faget i dokumentet ‘Fakta om Grundfaget Erhvervsinformatik’ nedenfor

Arrangementer 2021

Der er i de kvalitative interview fremkommet ønsker om at Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark fremadrettet skulle udbyde kurser/temadage omhandlende faget teknologiforståelse, således at SOSU-underviseren kan kompetenceudvikles indenfor relevante områder vedrørende faget Teknologiforståelse.

Kompetenceudvikling af undervisere

Videnscentret vil i efteråret 2021 udbyde kurser/temadage, hvor henholdsvis læringsmaterialet til del 1 og del 2 vil blive præsenteret og gennemgået. Kurserne vil have fokus på de pædagogiske og didaktiske intentioner med valgfagsugerne samt give mulighed for at du som SOSU-underviser kan opøve sine kompetencer indenfor konkrete teknologier.

I pilottesten har koordinatorer fra Videnscenteret deltaget som undervisere og/eller facilitatorer sammen med SOSU-underviserne på de skoler, hvor faget blev afviklet.
Der er kommet positive tilbagemeldinger i de kvalitative interviews på muligheden for at kunne have videnscenter koordinatorer med ved den første afvikling af valgfaget teknologiforståelse.

Derfor vil videnscenteret gerne fremadrettet tilbyde muligheden for at kunne deltage med en videnscenterkoordinator, første gang man som SOSU-skole ønsker at afvikle valgfaget teknologiforståelse del 1 eller del 2.

Kommende arrangementer
Online session den 11. marts kl. 14-15:30, om teknologiforståelse som fag på SOSU-uddannelserne.
Kursus om valgfaget teknologiforståelse og opkvalificering af undervisere
Afholdes to gange i løbet af efteråret.
Første gang er den 30. og 31. August samt 1. september 2021.
Andet kursus er den 1., 2. og 3. november.

Videnscentret har i januar 2021 afviklet et Torsdagspanel omkring valgfagets del 1, hvor bl.a. Praxis har deltaget. Det kan se du her.

Vil du vide mere om Teknologiforståelse?

Mette Skals LadefogedE-læringskoordinatormesk@sosunord.dk