Seminarer og pilotafprøvning

På denne side finder du information og materiale fra opstarts- og midtvejsseminar samt pilotafprøvning

Opstartsseminar

Den 22. april 2021 afholdt Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og Styrelsen for Undervisning online opstartsseminar med 66 deltagere. Deltagerne var samarbejdspartnere og interessenter ved projektet.

Nedenstående kan du se præsentationerne og oplæggene fra dagen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fortæller om puljens baggrund, formål og forventede effekter

Forhenværende projektleder Lone Secher fortæller om information om projektet. Formål, samarbejdsskoler, samarbejdskommuner, organisation, tidslinje, elevgruppe og udvikling af simulationsforløb

Tanja Holm fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens gennemgår  Simulation som pædagogisk metode. Oplæg om de seks standarder, der er rettet mod den erhvervsfaglige SOSU-kontekst. (Tanjas video er et tidligere oplæg fra SOSU Sun. Optagelsen fra dagen kommer senere)

Vibe Aarkrog, Aarhus Universitet, fortæller om følgeforskningsprojektet samt metoden i projektet (læringscirkler) og dataindsamling.

Pilotafprøvning

I løbet af efteråret 2021 har praktikvejledere og undervisere fra seks kommuner og den lokale social- og sundhedsskole gennemført pilotafprøvning; – en simulationsuge på elevernes praktikplads..

Simulationsugen blev faciliteret i et tæt samarbejde mellem elevernes praktikvejledere og en underviser fra den tilknyttede social- og sundhedsskole. Inden afviklingen havde praktikvejlederne og underviserne deltaget i et kompetenceløftkursus, hvor de både teorietisk og praktisk blev klædt på til at kunne facilitere simulation som pædagogisk metode.

 

I forbindelse med projektets følgeforskning har forsker Vibe Aarkrog og projektleder Lone Secher foretaget observationer af simulationen og gruppeinterview af elever, praktikvejledere og undervisere lige efter deres deltagelse i simulationsugen.
Ved afslutningen af elevernes første praktik vil gruppen af simulationselever, elev-kontrolgruppen samt deres respektive praktikvejledere igen blive interviewet.

Den indsamlede data viser bl.a., at det er en stor gevinst, at projektet har medført en markant og værdifuld styrkelse af samarbejdet mellem praktikvejlederne og underviserne. Praktikvejlederne og underviserne har med stor seriøsitet og høj faglig opmærksomhed arbejdet på at skabe et godt og trygt læringsmiljø for eleverne og styrke samarbejdet mellem skole og praktik – i det tredje læringsrum.

I den forbindelse med den indgået lærepladsaftale nævnes Simulation som det tredje læringsrum, hvor KL, Danske Regioner og FOA er enige om at:

Drøfte erfaringer fra videnscentrene medio 2022 og evalueringen af forsøgsprojektet medio 2023 mhp., at alle skoler i samarbejde med praksis tilbyder en systematisk forberedelse af praktikken ved hjælp af simulation som et tredje læringsrum. 

Hensigten er et styrket fokus på systematisk brug af simulationsbaseret træning i et praksisnært miljø faciliteret af undervisere eller praktikvejledere, hvor der skabes sammenhæng mellem skole og lærested ved at kombinere praktiske handlinger med refleksion koblet til skoleundervisningen.

Det er forventningen, at øget anvendelse af simulation på skolerne vil kunne understøtte og bidrage til et lavere frafald på hovedforløbet.

Læs mere om aftalen.

 

Midtvejsseminar

Den 9. juni 2022 afholdte SOSU Nord og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet online midtvejsseminar med mere end 70 deltagere. Deltagerne var oplæringsvejledere, samarbejdspartnere og interessenter ved projektet.

Nedenstående kan du se præsentationerne og oplæggene fra dagen.

Nina Lyng fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fortæller om puljens baggrund, formål og forventede effekter

Projektleder Emilie Butler fortæller om information om projektet. Formål, samarbejdsskoler, samarbejdskommuner, organisation, tidslinje, status på projektet mm.

Vibe Aarkrog, Aarhus Universitet, fortæller om dataindsamling og foreløbige forskningsresultater.

Oplæringsvejldere fra model 1 fortæller om deres arbejde med eleverne, og hvordan er det er at være en del af projektet i praksis.

Om projektet

12 SOSU-skoler og 12 kommuner har indgået samarbejde om udvikling af simulationsforløb, pilotafprøvning og endelig afprøvning.

Projektet startede marts 2021 og afsluttes med en international simulationskonference i 1. kvartal 2023.

Formål

At udvikle viden om, hvordan brug af simulationsforløb i første praktikophold indvirker på fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til praktik samt på elevernes opnåelse af praktikmål.

Projektet afprøver simulationsforløb ved første praktik på social- og sundhedsuddannelsen

Mål

  • At styrke social- og sundhedsassistentelevens motivation for at gennemføre social- og sundhedsuddannelsen.
  • At styrke praktikvejledere og underviseres motivation for at anvende simulationsforløb som alternativ til dele af første praktikophold på social- og sundhedsuddannelsen

 

Gå tilbage til forsiden

Har du spørgsmål?

Anette ØstergaardProjektlederanos@sosunord.dk