Pilotafprøvning gennemført med stor succes

I samarbejde med 8 kommuner og 8 social- og sundhedsskoler har Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark udviklet en uges simulationsforløb for social- og sundhedsassistentelever i deres første praktik.

Praktikvejledere og undervisere fra seks kommuner og den lokale social- og sundhedsskole har i løbet af efteråret 2021 gennemført pilotafprøvning; – en simulationsuge på elevernes praktikplads, denne læringsramme beskrives i projektet som det tredje læringsrum.

Simulationsugen blev faciliteret i et tæt samarbejde mellem elevernes praktikvejledere og en underviser fra den tilknyttede social- og sundhedsskole. Inden afviklingen havde praktikvejlederne og underviserne deltaget i et kompetenceløftkursus, hvor de både teorietisk og praktisk blev klædt på til at kunne facilitere simulation som pædagogisk metode.

Følgeforskning

I forbindelse med projektets følgeforskning har forsker Vibe Aarkrog og projektleder Lone Secher foretaget observationer af simulationen og gruppeinterview af elever, praktikvejledere og undervisere lige efter deres deltagelse i simulationsugen.
Ved afslutningen af elevernes første praktik vil gruppen af simulationselever, elev-kontrolgruppen samt deres respektive praktikvejledere igen blive interviewet.

Den indsamlede data viser bl.a., at det er en stor gevinst, at projektet har medført en markant og værdifuld styrkelse af samarbejdet mellem praktikvejlederne og underviserne. Praktikvejlederne og underviserne har med stor seriøsitet og høj faglig opmærksomhed arbejdet på at skabe et godt og trygt læringsmiljø for eleverne og styrke samarbejdet mellem skole og praktik – i det tredje læringsrum.

Fakta om det tredje læringsrum

  • Det tredje læringsrum foregår i praksis i et simuleret miljø
  • I det tredje læringsrum kan eleven prøve sig frem og gøre fejl uden at det har menneskelige eller økonomiske konsekvenser
  • Det tredje læringsrum skaber sammenhæng mellem skole og praktik ved at kombinere udførsel af praktiske handlinger med refleksion og kobling til teorien

Om projektet

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og SOSU Nord har fået bevilget puljemidler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til udviklingsprojekt simulation som det tredje læringsrum.

12 social- og sundhedsskoler og 12 kommuner har indgået samarbejde om udvikling af simulationsforløb, pilotafprøvning og endelig afprøvning. Projektet afprøver simulationsforløb ved første praktik på social- og sundhedsuddannelsen

Formålet er at udvikle viden om, hvordan brug af simulationsforløb i første praktikophold indvirker på fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til praktik samt på elevernes opnåelse af praktikmål.

Projektet startede marts 2021 og afsluttes med en international simulationskonference i 2023.

Du kan læse mere om simulationsprojektet her

Har du spørgsmål til projektet?

Lone SecherProjektleder / Videnscenterkoordinatorlose@sosunord.dk