ERASMUS+ partnerskabsprojektet ”D-LIGHT Network” er Videnscenter for Velfærdsteknologis første internationale udviklingstiltag.

Projektet blev oprindeligt ansøgt af SOSU Nord, men gennemføres i regi af Videnscenter for Velfærdsteknologi med deltagere fra SOSU Nord, SOSU Østjylland, Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og SOSU H.

Baggrund for partnerskabsprojektet

Baggrunden for partnerskabet er tanken om, at innovative digitale læringsløsninger typisk er dyre at udvikle til eget brug på skolerne – og at det derfor giver mening at sprede omkostningerne mellem flere partnere. Og hvad nu, hvis man kunne identificere udviklingsbehov som var de samme på tværs af landegrænser, så man kunne udvikle løsninger sammen i et internationalt fællesskab? Så ville der potentielt være rigtig mange partnere til at dele omkostningerne og arbejdsindsatsen. Med andre ord: hvis mange udvikler til manges brug, kan vi tilsammen nå længere.

Som forsøg med denne tanke skal D-LIGHT Network udvikle og afprøve metodikker til effektiv identifikation af fælles udviklingsbehov mellem de fem lande, som vi repræsenterer i partnergruppen: Danmark, Estland, Finland, Holland og Spanien.

Ud fra de fællesnævnere projektgruppen finder, vil 5-6 temaer (i 2023) udvælges, som projektgruppen derefter udvikler en digital showcase til. Showcasen skal være en læringsløsning til det enkelte tema (eller en del af en løsning), og samtidig illustrere en innovativ tilgang til digitalt faciliteret læring. Løsningerne produceres i fællesskab mellem partnerne – og til alles brug.

Projektet er opbygget således, at hver partner i sin egen region skal etablere et ”regional cluster” (en regional partnerklynge) som repræsenterer dels arbejdsgivere i ældreplejesektoren og dels digitale udviklingseksperter indenfor læring.


I nedenstående afsnit vil projektleder Peter Wendelbo fortælle nærmere om projektet.

Mødet mellem fem ældreplejetraditioner

Det første partnermøde i projektet fandt sted i maj 2022 i Aalborg. Målet var at få et indledende indblik i de traditioner og kulturer vi hver især repræsenterer og lære hinandens projektteams at kende. Mine danske teamkolleger (og fageksperter i projektet): Anette Østergaard fra SOSU Nord og Birthe Tornegård Holm fra SOSU Østjylland havde forberedt en workshop omkring rehabilitering i et dansk fremtidsperspektiv.

Workshoppen var blevet til i dialog med Aalborg Kommune, Senior og Omsorg forvaltningen – og tog udgangspunkt i den fiktive case persona: Chresten, hans rehabiliteringsbehov og de nuværende såvel som fremtidige (mulige) rehabiliteringstilbud han bliver mødt med.

Det blev hurtigt klart, at det grundlæggende etiske og livskvalitetsmæssige syn på hvad der er god rehabiliteringspraksis, var næsten ens blandt os alle. Der var bred enighed om at målet er det holistiske syn på livskvalitet og helbred, og den individuelle tilgang til borgerens ønsker og behov. På den måde var det en positiv oplevelse at vi på tværs af fem landes samfundsmæssige forskelligheder er præget af det samme syn på menneske og værdighed. Forskellene kom ført og fremmest til udtryk i opgavefordelingen: hvem gør hvad i forhold til understøttelsen af den ældre medborger.

Her kom nuancerne for alvor i spil:

  • I Bilbao, Spanien hvor 75% af de ældre bor hos yngre familiemedlemmer og det offentliges rolle i ældreplejen derfor næsten udelukkende er fokuseret på det fysiske helbred, medicin og funktionsevne.
  • I Estland er hjemmeplejen en universalhjælper for den ælde medborger, og derfor også skal kunne skovle sne og hugge brænde – det sidste som en væsentlig faktor i landdistrikterne, hvor mange endnu bor i huse med træfyrede kaminer til opvarmning.

Positive Health og Salutogenese

I uge 37 siden mødtes projektgruppen i Estland hos Tallinn Health Care College. En skole, som uddanner sundhedspersonale på både erhvervsskoleniveau og helt op til sygeplejersker på Masterniveau. Skolen rådede blandt andet over førsteklasses simulationsmiljøer til træning af ambulancereddere, tandteknikere, jordemødre og optometrister.

Under besøget fremviste de øvrige fire partnere cases fra deres ældreplejesektor, med fokus på nye kompetencebehov udtrykt af deres respektive klyngepartnere.
Som konklusion på projektets indledende fase valgte vi afslutningsvis den hollandske ”Positive Health” model fra Institute for Positive Health som fælles referenceramme.

Modellen omfatter elementerne Kropsfunkton, Mentalt Velbefindende, Meningsfuldhed, (Samfunds)deltagelse, Dagligdagsfunktion og Livskvalitet som parametre for det positive helbred, som målet for indsatserne som understøtter ældre medborgere.

Projektgruppen har fået til opgave at definere to eller flere konkrete forslag til emner for ny kompetenceudvikling med relevans for vores respektive uddannelser og arbejdsmarkeder – og indplacere dem i ”Positive Health” modellen. Indledningsvis ser totalbilledet over valgte emner ud som følger:


Fra dansk side har vi valgt – indledningsvis – at fokusere på træning af SOSU-assistenter og -hjælpere til at kunne varetage hele processen i forbindelse med integration af værktøjet DigiRehab i hjemmeplejen hos borgeren. Samtidig har vi foreslået træning i udarbejdelse af bedre rehabiliteringsmål og planer, som faciliterer kommunikationen mellem SOSU-assistenten, borgeren, dennes pårørende, og de øvrige fagpersoner som er involveret i den daglige pleje eller rehabilitering af borgeren i hjemmet.

Alle forslag, som vi arbejder med i projektet, følger det salutogenetiske perspektiv: at inddrage muligheder og begrænsninger i det individuelle liv og dets rammebetingelser, og derfra søge at skabe den bedste mulige holistiske livskvalitet gennem samtænkning af alle aspekterne fra Positive Health modellen.

 

Over de kommende måneder vil vi i samarbejde med vores klyngepartnere i alle fem lande undersøge de udvalgte forlag for tværnational relevans, nyskabelse og anvendelighed. I januar 2023 udvælges temaer til de efterfølgende digitale showcases.

Skulle du være nysgerrig på yderlig information er du også velkommen til at kontakte Projektleder Peter Wendelbo.

Peter Wendelbo

Har du spørgsmål?

Peter Wendelbo
Projektleder