De nationale videnscentre for erhvervsuddannelser dækker over uddannelsesområderne Teknik, Social og Sundhed og Merkantil.

Teknik

Automation og Robotteknologi Nord og Syd

Procesteknologi

Håndværk – Design og Arkitektur

Håndværk – Bæredygtighed

Social og Sundhed

Velfærdsteknologi Øst og Vest

Merkantil

Digital Handel

Databaseret Service og Forretningsudvikling

Alle

Center for it i undervisningen på erhvervsskolerne 

CIU hjælper med it i undervisningen på tværs af alle erhvervsuddannelser. De ni andre videnscentre er fagspecifikke og dækker tilsammen alle hovedområderne samt støtter inddragelsen af erhvervenes digitalisering i uddannelserne. Som et supplement hertil arbejder CIU på tværs af fagområderne og fokuserer på anvendelsen af it i selve undervisningen – it som pædagogisk og didaktisk hjælpemiddel.

CIU har overordnet set to store opgaver. For det første at samle, analysere og formidle viden omkring hensigtsmæssig brug af it i undervisningen. For det andet at være med til at udvikle ny viden. Det sidste gøres bl.a. ved at deltage i forskellige projekter og udvikle kompetenceudviklende forløb Learning Factory i samarbejde med deltagere.

 

Videnscentrenes mål

 • Understøtte de øvrige erhvervsskoler i deres arbejde med den digitalisering af uddannelserne, der følger af nye teknologier, og i at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb, der kan anvendes bredt i talentarbejdet.
 • Bidrage til at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige, som de kan.
 • Bidrage til at uddanne elever i erhvervsuddannelserne til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.
 • Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne.
 • Bedre udnyttelse af erhvervsskolernes samlede rammebetingelser – herunder videndeling og samarbejde.

Videnscentrenes opgaver

 • Sikre at videnscentrenes særlige kapacitet indenfor teknologier og digitalisering kommer alle elever på de uddannelser, som videnscentret dækker til gode. Det skal desuden sikres, at alle relevante elever på de omfattede uddannelser får mulighed for at deltage i de talent-forløb, erhvervsrettet påbygning, træningscamps m.m., som videns-centrene gennemfører.
 • Udvikle og formidle nye undervisningsforløb og -materialer indenfor de teknologier, videnscenteret rummer. Undervisningsforløb og -materialer kan for eksempel være digitale og skal tilbydes til alle erhvervsskoler.
 • Integrere ny teknologi i undervisningen på erhvervsuddannelserne med inspiration fra bl.a. FabLab-konceptet.
 • Oprette faglærernetværk for erhvervsskolerne mellem videnscentrene og øvrige skoler med uddannelser inden for videnscentrets område. Videnscenteret skal understøtte, at faglærerne opnår de didaktiske kompetencer, der er nødvendige for, at brugen af digitalisering og teknologi øger elevernes læring.
 • Videnscenteret skal opbygge og formidle ekspertviden om ny teknologi samt sikre, at faglærere på videnscentret og øvrige skoler via korte kurser m.v. opdateres i seneste viden indenfor teknologiområdet.
 • Gennemføre talentudvikling og -forløb på specialer med talentspor, fag på højere niveauer end det obligatoriske samt erhvervsrettet på-bygning.
 • Udvikle og afprøve nye former for samarbejde om bl.a. ny teknologi og talentudvikling mellem erhvervsskoler, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner, herunder grundskolen og de videregående uddannelser, samt regionale vækstmiljøer, eksisterende viden- og teknologicentre m.v.
 • Tilbyde træningscamps forud for konkurrencer (fx SKILLS), hvortil andre skoler kan sende deres elever i perioder.
 • Indgå i samarbejdsprojekter med de videregående uddannelsesinstitutioner om fx talentordninger og praktikophold for erhvervsuddannelseseleverne samt kurser, videreuddannelser og netværk på tværs af uddannelser mellem videnscentre/erhvervsskoler og de ud-dannelsesinstitutioner, der udbyder relevante videregående uddannelser, fx design- og arkitekturuddannelserne.
 • Medvirke til kapacitetsopbygning på tværs af videnscentrene ved at videndele og samarbejde om at opbygge og udvikle pædagogik/didaktik, ressourcer og netværk med henblik på at øge effekten af og forankre de indsatser, der gennemføres i forbindelse med digitalisering af uddannelserne.
 • Indkøbe og vedligeholde højt specialiseret udstyr, som det ikke er økonomisk muligt for den enkelte erhvervsskole at erhverve (gælder ikke for Videnscenter for Digital Handel og Videnscenter for Databaseret Service og Forretningsudvikling).