Hos mejeristerne på Kold College og i procesafdelingen på EUC Lillebælt er undervisere og elever begyndt at arbejde aktivt med LEAN i hverdagen. Det gør de for at gøre dagligdagen lettere for alle. Underviserne får afhjulpet problemer hurtigst muligt og dannet et godt overblik, mens eleverne lærer, at LEAN også kan anvendes i skolesammenhænge og ikke kun ude i virksomhederne.
Det er vigtigt at forstå, at LEAN er en vedvarende proces, der aldrig stopper. LEAN er derfor en kultur, altså et mindset, og ikke et tidsbegrænset projekt.

 

Mejeristernes LEAN-rum på Kold College
På Kold College i Odense har mejerieleverne og underviserne deres eget LEAN-rum, som de bruger til at afholde stående tavlemøder. Her lærer eleverne om struktur, standarder og vigtigheden i at have orden på tingene i en fødevare-og processammenhæng.

LEAN handler overordnet om at skabe flow i en produktion til gavn for virksomhedens kunder. LEAN-rummet på Kold College anvendes dog ikke på samme måde som ude i virksomhederne. Ude i virksomhederne bliver et tavlemøde, anvendt til at få et overblik over virksomhedens KPI’er og selve produktionsprocessen. Medarbejderne bruger tavlerne, når de skal overlevere den igangværende produktion fra ét hold til et andet. Når mejerieleverne er på skole, er der andre områder og mål de skal have fokus på.

Mejerieleverne på Kold College anvender LEAN-rummet inden de skal i træningsmejeriet. De starter alle med at mødes i LEAN-rummet i 5-10 minutter, hvor de får tildelt opgaver/procedurer, som de hver især har ansvaret for. En procedure kan eksempelvis være ”opfyldning af væsker i driftslab”. Hver procedure er beskrevet på et A4 papir, som hænger på væggen i LEAN-rummet, og er derfor let tilgængelig for eleverne.

At arbejde i skolens træningsmejeri kræver, at der er struktur og orden i alle opgaver. Derfor er mange opgaver beskrevet som standarder. LEAN består af mange standarder, og det er vigtigt at alle standarder overholdes for at skabe flow og struktur i produktions-og arbejdsprocessen.

Mejerieleverne holder møder i LEAN-rummet for at sikre, at de får gjort det de skal, hvilket er særligt vigtigt, når de arbejder med fødevarer. Derfor afsluttes mejeribesøget også med en egenkontrol, for at sikre en god kvalitet både hygiejnisk og fødevaremæssigt.

Underviserne på mejeristuddannelsen anvender LEAN-rummet hver fredag til et stående tavlemøde. Undervisernes tavlemøde foregår heller ikke som ude i virksomhederne. Underviserne bruger tavlemøderne til at få et overblik over alle klasserne. Her er elevernes trivsel i fokus, men også elevfravær, mejeridage, ekskursioner, kurser og succeshistorier kommer med på tavlemødet.

Resultaterne fra tavlemøderne er, at mejerieleverne lærer, hvad det vil sige at arbejde med LEAN – ikke kun i virksomheden men også i skolen. Underviserne bliver opdateret omkring undervisningsforhold og de enkelte elever.

 

Tavlerne i LEAN-rummet på Kold College
Tavlerne er delt op i punkter, som elever og undervisere skal igennem til hvert tavlemøde

LEAN-proces påbegyndt i procesafdelingen på EUC Lillebælt

I procesafdelingen på EUC Lillebælt er LEAN som arbejdskultur et nyt tiltag, der på kort tid er blevet taget godt imod af alle undervisere. De ca. 18 undervisere holder stående tavlemøder 2 gange i ugen. Det første tavlemøde er et teammøde, hvor de mødes i undervisningsteams i afdelingens LEAN-rum. Eksempelvis er el-underviserne i ét team, vedligeholdelsesunderviserne i et andet team osv. Her er det selve teamet, der er i fokus, og der er plads til idéudveksling, mulige problemløsninger og planlægning af indkøb til undervisningen. Teamtavlemødet må max vare 15 minutter.

Det andet tavlemøde er et fælles tavlemøde for alle underviserne. Her er det hele afdelingen, der er i fokus. Især opdateringer omkring elevernes læring, trivsel og fravær er et vigtigt punkt på dagsordenen. Men også seneste nyt fra ledelsen formidles videre til underviserne.

På alle LEAN tavler er der illustreret et permanent PDCA hjul. Det er et LEAN-værktøj, som visuelt viser hvor langt man er i processen, med at forbedre eller ændre den aktuelle udfordring. PDCA er en forkortelse af Plan, Do, Check, Act. I PDCA hjulet tegner underviserne ind, hvor langt de er nået i en evt. problemstilling.

Eleverne bliver ikke kun undervist i LEAN, men kommer også til at arbejde aktivt med LEAN- værktøjerne ude på værkstederne og i selve undervisningslokalerne. Eleverne bruger LEAN-rummet til tavlemøder, hvor de starter med 6 x HV-ord, der aktivt bruges til at rammesætte det aktuelle problem. Herefter arbejder eleverne videre med Fiskebenet, der er et problemløsningsværktøj, som identificerer årsager og løsninger på et problem. Efter denne brainstorm kan de indskrænke yderligere med LEAN-værktøjet 5 x hvorfor.

I værkstederne og i undervisningslokalerne er der lavet standarder for, hvordan tingene skal stå.
Et lille eksempel er at før lokalestandarderne blev implementeret, var kaffemaskine og tilbehør til kaffebrygningen spredt ud over hele vindueskarmen.  Efter LEAN og lokalestandarderne blev indført, er kaffemaskinen med tilbehør samlet ét sted på to bakker, hvis standarden ikke overholdes bliver det hurtig synligt. Da bakken bliver en standard for, hvor kaffemaskinen med tilbehør hører til.

Underviserne informerer eleverne om, at der hænger lokalestandarder i hvert lokale (se eksempel via link). Alle undervisere og elever skal overholde standarderne før LEAN virker. Resultaterne af LEAN er for underviserne tydelige. At bruge 5S i lokalerne letter ikke kun dagligdagen for undervisere og elever, men også for rengøringen, der nu sparer tid og kræfter, når de gør rent i lokalerne. Eleverne lærer at bruge LEAN effektivt, hvilket de kan bruge videre ude i virksomhederne.

Proceselevernes LEAN-tavler med fiskebensdiagram
Undervisernes LEAN-tavler til teamtavlemøder, der er delt op i punkter, der alle gennemgås til tavlemøderne.
Tavle til fællestavlemøde