Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

20 timer

Uddannelse

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Påbygningsfaget velfærdsteknologi ligger i forlængelse af skole 2 umiddelbart inden eleverne skal ud i deres anden oplæringsperiode. Vi arbejder med velfærdsteknologi og klæder vores kommende social- og sundhedshjælpere på til at kunne forholde sig kritisk konstruktivt til den teknologiske udvikling.

Beskrivelse

Forløbet veksler mellem oplæg, gruppearbejde, selvstændigt arbejde og mulighed for fordybelse. Det overordnede formål med undervisningen er at eleverne skal forholde sig kritisk konstruktivt til den teknologiske udvikling. De skal kunne analysere sig frem til fordele og ulemper ved teknologien ved bl.a. at inddrage VTV-modellen. De skal have en forståelse for, at velfærdsteknologi både kan være til gavn for borgeren og dennes mestring af hverdagen og for arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. De skal ligeledes have et basis kendskab til forskellige velfærdsteknologiske løsninger. Eleverne skal have skærpet deres fokus på borgerens funktionsevne og aktivitetsniveau frem for teknologi for teknologiens skyld. Eleven skal være sin rolle bevidst i arbejdet med velfærdsteknologi i forhold til inddragelse af samarbejdspartnere og implementering. Eleven skal ud fra et etisk aspekt kunne reflektere over anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger.
Forløbet afsluttes med en fremlæggelse af VTV-modellen koblet på en velfærdsteknologi

Læringsmål

  • 1. Eleven skal kunne definere begreberne velfærdsteknologi og sundhedsteknologiske løsninger. Og have kendskab til de forskellige definitioner.
  • 2. Eleven skal have kendskab til de nationale strategier og målsætninger.
  • 3. Eleven skal i fællesskab med tværfaglige samarbejdspartnere, medvirke til at bringe velfærdsteknologien bl.a. telemedicin i anvendelse i det daglige omsorgsarbejde.
  • 4. Eleven skal kunne forholde sig kritisk konstruktiv (fordele og ulemper) til den teknologiske udvikling
  • 5. Eleven skal kunne analysere borgerens funktionsevne og aktivt inddrage akt. analysen til at vurdere om et givent velfærdsteknologi kan understøtte borgerens selvhjulpenhed
  • 6. Eleven skal i fællesskab med tværfaglige samarbejdspartnere og andre involverede partnere, medvirke til at bringe velfærdsteknologien i anvendelse så det fremmer arbejdsmiljøet
  • 7. Eleven skal have kendskab til etik og mulige etiske dilemmaer.
  • 8. Eleven skal have kendskab til VTV-modellen og hvordan forskellige faktorer har indflydelse på succesfuld implementering. Herunder etiske overvejelser med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv og arbejdspladsens psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Materialet er blevet downloadet af 12 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.