Simulation

I Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark arbejder vi med simulation ved at den moderne brugerorienterede velfærdsteknologi og den moderne undervisningsteknologi inddrages i undervisningen.

Vi tager udgangspunkt i troværdige og realistiske situationer, hvor eleverne får erfaring med at håndtere den velfærdsteknologi, de møder i praksis.

Simulation er et pædagogisk redskab, der tilgodeser elevernes forskellige måder at lære på. Samtidig understøtter simulation de faglige mål og elevernes personlige læringsmål.

I arbejdet med simulation lærer eleverne ved praktisk øvelse og refleksion, der giver mulighed for koble teoretisk viden til praktiske færdigheder. Med simulationsbaseret træning er fejl tilladt, og eleverne kan gentage øvelserne i et trygt læringsmiljø.

Simulation er ofte baseret på en case med virkelighedsnære problemstillinger, som giver mulighed for at efterligne næsten alle væsentlige dele af en situation fra praksis, så den opleves troværdig og realistisk. På den måde er eleven bedre klædt på til at forstå og håndtere udfordringer, hvis en lignende situation opstår i praktikken.

Simulation indeholder tre faser:

  • Briefing som er forberedelse af situationen.
  • Scenariet som er den praktisk gennemførelse af en givet situation.
  • Debriefing som er opfølgning på situationen og som blandt andet rummer den refleksion, der skal gøre det muligt at udvikle sit handlerepertoire fremadrettet.

Simulation FVH    simulation FVH

 

Videnscentrets definition af simulation

Simulation anvendes som en metode til at efterligne dele af eller alle aspekter af en situation, så den lærende oplever denne som troværdig og realistisk – og gennem anvendelse af viden, handling og refleksion opøver teoretisk forståelse og sammenhæng (Helleshøj, 2015).