nKNOWation - Social- og Sundhedsskolen Fyn

Dato / Tid

16. marts 2021 - 18. marts 2021

Kl. 8:00 - 15:00

Sted

Syddansk Erhvervsskole
Risingsvej 60, 5000 Odense

For første gang afholdes innovationscampen nKNOWation på Fyn. Det sker i et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole (SDE) og Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Campens tema er Teknologi og Trivsel. 

Elever med henholdsvis teknisk og social -og sundhedsfaglige baggrund vil i tre dage arbejde med velfærdsteknologier og velfærdsteknologiske løsninger fra idé til produkt.  

Med oplæg, pitches og facilitering inspireres eleverne i et innovativt og tværfagligt samarbejde til at komme med konkrete brugbare løsninger, der på 3. dagen præsenteres for et dommerpanel. 

Hvad kommer til at ske?

Første dag skal eleverne arbejde med idéudvikling. Det kan være på baggrund af dagens oplæg og udfordringer, eleven har mødt i sin praksis. I grupper arbejder eleverne med at genere idéer. De undersøger markedet for lignende produkter, samt om det er en økonomisk bæredygtig idé.

Den anden dag lærer eleverne om produktudvikling. Eleverne skal udvikle og fremstille deres idé eksempelvis digitalt, lave en prototype/model eller rollespil. Det er kun elevernes fantasi, som sætter grænsen for udviklingen af produktet.

Den tredje dag handler om præsentation. Eleverne lærer at lave et godt pitch, og senere pitches idéen foran et dommerpanel.


Om nKNOWation

nKNOWation er en innovations camp, et velafprøvet koncept, som blev udviklet i et samarbejde mellem TECH College og SOSU Nord og afholdt gennem 7 år.

Omdrejningspunktet er innovation. Der arbejdes arbejdes målrettet med forskellige former for kreative processer, som alle kan skabe værdi indenfor et eller flere specifikke områder. Ud fra et overordnet tema skal eleverne løse en given problemstilling på tværs af deres kompetencer.

Nedenstående kompetencemål er et eksempel på hvordan SOSU Nord har inddraget Social- og sundhedsuddannelsernes kompetencemål og integreret dem, så de passer ind i de mange forskellige aktiviteter nKNOWation rummer. Kompetencemålene kan variere efter skolerne lokale undervisningsplaner og deres indhold alt efter den enkelte uddannelse.

4. Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere ud fra en rehabiliterende tilgang.

5. Eleven kan i samarbejde med borgeren understøtte struktur og sammenhæng i borgerens hverdag.

6. Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, herunder inddrage pårørende.

7. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver.

9. Eleven kan arbejde motiverende og anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø.

11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler.

13. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser.

7. Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og i grupper i et rehabiliterende perspektiv, herunder aktivt inddrage borgere, patienter og pårørende.

12. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt deltage ved implementering af ny viden og teknologi.

14. Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger.

4. Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og udvikling.

5. Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe.

10. Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen.

11. Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter.

19. Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejdsmiljøområdet og selvstændigt indgå i samarbejdet om at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Har du spørgsmål?

Pia VanderKoordinator - Social og Sundhedsskolen Fyn+45 27 57 64 82 piva@vfvvest.dk