Optimér læring med AI: Udforsk VFV's anbefalinger om anvendelse af kunstig intelligens som et supplement til undervisningen. Fra tekstbaserede assistanceværktøjer til kritiske didaktiske overvejelser - træd ind i en teknologisk fremtid for sundhedsuddannelse.

Didaktiske overvejelser i forbindelse med anvendelse af AI

I Videnscenter for velfærdsteknologi (VFV) mener vi, at AI kan have en positiv indvirkning på elevernes læring, forudsat af, at eleverne trænes i at forholde sig kritisk til generativ AI samt, at de opnår, igennem deres uddannelse, en større teknologiforståelse. Vi mener dog, at AI aldrig kan og bør erstatte underviseren, men skal udelukkende bruges som supplement i undervisning for at øge elevernes læring og/eller motivation.

AI som støtteværktøj til elever

Nogle AI-funktioner er integrerede i de eksisterende programmer og applikationer, som anvendes på de fleste SOSU-skoler. Disse funktioner omfatter tekst til tale-funktioner og tale til tekst-konvertering samt oversættelsesfunktioner, som findes i Microsoft Office 365. Funktionerne findes i Word, OneNote, Outlook, Office Lens, Microsoft Teams, Formularer, Microsoft Edge m.fl. VFV anbefaler derfor at anvende disse funktioner i undervisning for at understøtte elevernes læring. Dette vil gavne blandt andet flere-sproglige elever samt elever med læse- og skrivevanskeligheder. For en mere uddybende vejledning, henviser vi til CIU´s gennemgang af funktionerne.

Fælles didaktisk ramme

VFV opfordrer SOSU skoler til at fortsætte med at arbejde med at klæde SOSU elever på til en teknologisk fremtid på arbejdsmarkedet, hvor det forventes, at de kan håndtere og forholde sig kritisk til teknologi, herunder AI. Sundhedssektoren er blandt en af de sektorer, som allerede i høj grad anvender teknologiske løsninger, herunder AI. Derfor bør SOSU-eleverne klædes på til at arbejde med dem og ikke mindst tage kritisk stilling til dem.

VFV læner sig op ad principper for ansvarlig brug af AI, som er udarbejdet af eksperter fra organisationer. Disse principper anerkender både AI´s potentialer og de udfordringer, det medfører. VFV er enig med principperne og understreger, at fælles for alle anbefalingerne er, at eleverne skal opnå øget teknologiforståelse. VFV har derfor 21st century skills som fælles didaktiske vision, da denne model har bl.a. teknologiforståelse, som en af sine nøglekompetencer. Vi anbefaler, at SOSU-skolerne i planlægning af undervisning, anvender didaktiske modeller, som i højere grad sætter teknologiforståelse i centrum, så eleverne ikke blot lærer at anvende teknologien, men også forstår dens indvirkning på både individ og samfund. Dette vil give dem de nødvendige kompetencer til at navigere i en digitaliseret verden, hvor teknologisk indsigt er afgørende for både personlig og faglig udvikling.

Overvej fordele og risici

VTF anbefaler, at man undersøger mulige fordele og risici ved anvendelse af generativ AI i undervisning. Vi tilslutter os til CIU´s model for mulige fordele og risici ved brug af AI i uddannelse. Modellen er designet for skolernes ledelse, undervisere og elever og er et godt udgangspunkt for samtaler og refleksioner om generativ AI. Vi anbefaler derfor, at SOSU-skolerne anvender denne model, når de planlægger at inddrage AI i undervisning.

Hvordan kan generativ AI anvendes i undervisning?

Generativ AI kan både svække og fremme læringen. Hvis AI overtager den aktive del af elevens læring, så eleven, så nemt som muligt kommer i mål med opgaven, fx når AI laver hele opgaven, som ukritisk afleveres, eller AI´s feedback på opgaven bruges ukritisk, kan sådan en brug af AI medføre svækket læring. For at fremme elevernes læring og motivation, bør AI bruges kritisk, og underviseren bør gøre sig didaktiske overvejelse i forhold til, hvilke undervisningsaktiviteter, emner eller/og fag/faglige mål der er egnet til at anvendelse af AI, og hvordan eleverne skal interagere med generativ AI. VFV anbefaler, at eleverne anvender generativ AI som et led af læringsprocessen, for eksempel til at få ideer, sparring eller feedback, og bør ikke bruges til fremstilling af et bestemt produkt eller informationssøgning.

VFV anbefaler, at elever anvender generativ AI i undervisning, som følgende:

  • idegenerator – til at generere flere ideer eller alternative måder at udtrykke en ide på. Dette kan også være gavnligt ved elevernes skriveblokering, mm.
  • den sokratiske partner – som samtalepartner, som kan hjælpe med at udvikle argumenter, kritisk tænkning, debattere faglige emner.
  • samarbejdspartner – som hjælper elever med at udforske mulige løsninger for deres faglige udfordringer.
  • personlig vejleder – som tilbyder feedback på deres spørgsmål, ideer, overvejelser eller løsningsforslag. Desuden kan AI tilbyde personcentreret feedback med udgangspunkt i elevens læringsforudsætninger.
  • medudvikler– som hjælper eleverne i deres designproces.
  • udforsker – som understøtter elever i at udforske et fagligt emne eller problemstilling samt fortolke deres fundne data

VFV har udarbejdet retningslinjer til underviserne og eleverne i forbindelse med anvendelse af generativ AI, som kan tilgås her: ”Retningslinjer for brugen af AI på social- og sundhedsskoler.

Prompting og kildekritik

VFV mener, at en af nøglekompetencerne i forbindelse med anvendelse af AI i undervisning er at eleverne lærer at prompte. Prompting i forbindelse med generativ AI refererer til den proces, hvor en AI-assistent fx ChatGPT, får en form for anvisning eller forespørgsel fra en bruger, som den skal reagere på. For eksempel, hvis en elev spørger AI-assistenten om at finde information om korrekt håndhygiejne, er det en “prompt”. AI-assistenten vil derefter generere et svar baseret på denne prompt. Når eleverne lærer at prompte, opnår de herved en større indsigt i, hvad teknologien kan, og dens begrænsninger, samt de opnår en kritisk tilgang til den. Der er mange undersøgelser, som påpeger, at det er afgørende for at eleverne kan få et maksimalt udbytte af at arbejde med generativ AI er, at eleverne lærer om kildekritik og informationssøgning, når de lærer at prompte. Elever og undervisere bør lære at vurdere kilder og træningsdata, der bruges til at træne generative AI-modeller. At forstå, hvor data kommer fra, og om det er pålideligt, er afgørende for at undgå fejllæring og spredning af misinformation.

VFV har udarbejdet nogle korte vejledninger til elever om at prompte, som kan tilgås her: ”Vejledning til elever om brug af AI med prompts”, ”Vejledning i prompting (tekst til tekst)” og ”Vejledning i prompting (tekst til billede)”.

Janne Myrrhøj Svenningsen

Har du spørgsmål?

Janne Myrrhøj Svenningsen
Velfærdsteknologisk koordinator, lærings- og udviklingskonsulent
Mette Skals Ladefoged

Har du spørgsmål?

Mette Skals Ladefoged
Velfærdsteknologisk koordinator, e-læring- og udviklingskonsulent
Olena Podpletnia Jørgensen

Har du spørgsmål?

Olena Podpletnia Jørgensen
Velfærdsteknologisk konsulent