Besøg hos RGS Nordic i København

Af Bjørk Fredslund Andersen, Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed har været på besøg hos virksomheden RGS Nordic, på Selinevej 4, i København.

Hos RGS Nordic arbejder man med genanvendelse af bygge- og anlægsaffald og behandling af forurenet jord.

Her fik videnscentret en fornem gennemgang af Ivan Hornbek, som er ansat som Sustainability Manager hos RGS Nordic. Snakken gik om virksomhedens forretningsområder, samt en generel snak om hvordan man behandler og genanvender blandt andet bygge- og anlægsaffald i Danmark, og hvad der i store træk sker med de enkelte fraktioner som kommer ind på RGS Nordics mange anlæg.

 

RGS Nordic

Virksomheden driver i alt 16 modtage- og behandlingsanlæg i Danmark, og videnscentret havde taget turen ud på affaldsbehandlingsanlægget på Selinevej på Amager, som i øvrigt er landets største anlæg af sin slags.

Virksomheden skriver på sin hjemmeside:

”Vores ambition er at gøre cirkulær økonomi til en god forretning. Vi arbejder for at affald omdannes til cirkulære materialer, som forretningsmæssigt kan stå på egne ben og fungerer i industriel skala. Vi tager et aktivt samfundsansvar og arbejder for at adressere klima-, miljø- og biodiversitetskriser ved at nedbringe trækket på naturens ressourcer og give brugte materialer nyt liv, nedsætte CO2-udslippet og minimere miljøbelastningen fra produktionen i samfundet.”

Størrelsesmæssigt behandler man hos RSG Nordic op mod en tredjedel af alt affald fra bygge- og anlægsprojekter i Danmark.

 

Bygge- og anlægsaffald

Virksomheden modtager og behandler alle former for bygge- anlægsaffald. Ifølge virksomhedens hjemmeside genanvendes eller nyttiggøres op mod 99 procent af det affald, som RGS Nordic modtager. En stor del af affaldet bliver knust og anvendes herefter som eksempelvis underlag til anlægsprojekter, mens eksempelvis affaldsfraktioner som stenuld og gips, kan sendes videre og genanvendes som nye råvarer.

Byggebranchen producerer årligt omkring 5 mio. tons byggeaffald, hvilket svarer til omkring 40 % af alt affald i Danmark. Omkring 1/3 af dette affald behandles af RGS Nordic, så det er ikke små mængder som kommer ind og ud af virksomheden.

Meget af det byggeaffald som behandles i virksomheden bliver brugt til det man kalder ’anden endelig nyttiggørelse’, som eks. kan være affald som går til forbrænding, og dermed til produktion af varme og energi.

Der er dog i virksomheden, som i samfundet generelt, et fokus på at så meget som muligt af det ”affald” som byggebranchen producerer, skal højere op i affaldshierarkiet og så vidt muligt kunne genanvendes eller direkte genbruges. Derfor bør man heller ikke længere tale om ’affald’, men snarere om ’ressourcer’ i stedet.

Derfor har RGS Nordic eks. også for nylig indledt et samarbejde med virksomheden ’Gamle Mursten’ fra Svendborg, om at aflevere hele og halve mursten på virksomhedens pladser, hvorefter stenene vil kunne anvendes igen til ’direkte genbrug’.

 

Cirkularitet

Hos RGS Nordic arbejder man konstant med at blive bedre til at genanvende eller genbruge det byggeaffald (de ressourcer) som der kommer ind på pladsen. Særligt er der fokus på at genanvende mere af de tunge affaldsfraktioner, som eks. beton og asfalt.

Virksomheden arbejder også på at være så ’transparent’ som muligt, så man som kunde og borger, kan se præcist hvor affaldet ender i affaldshierarkiet – altså hvordan vi udnytter vores byggeaffald, i hvilken grad og til hvad.

 

Cirkulære materialer

Inde på hjemmesiden, kan du læse mere om de primære materialer som RGS Nordic arbejder med ifm. den cirkulære økonomi. Her kan du læse mere om:

  • Mursten
  • Stenuld
  • Gips
  • Asfalt
  • Beton
  • Jern og metal
  • Rent træ
  • Bygningstræ og trykimprægneret træ
  • Plast
  • Glas

 

Affaldshierarkiet

Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om hvad forskellen er på de forskellige benævnelser, eks.; ’genbrug’, ’genanvendelse’, ’anden nyttiggørelse’, med flere, kan du læse mere herom inde på hjemmesiden.

Jordhåndtering

RGS Nordic modtager og behandler både ikke-forurenet og forurenet jord samt jord, der er klassificeret som farligt affald. Jorden kan både blive behandlet på de anlæg, som virksomheden råder over, eller det kan gøres ude på stedet. Den behandlede jord kan bruges til flere formål, eks. til diger, som terrænregulering, på en golfbane, havneudvidelser eller klimasikring. Det som er så forurenet, at det ikke kan renses, ender på deponi.

Billede fra pladsen på Selinevej, Amager.
Billede fra pladsen på Selinevej, Amager.
Billede fra pladsen på Selinevej, Amager.
Billede fra pladsen på Selinevej, Amager.
Billede fra pladsen på Selinevej, Amager.