Samarbejde på tværs af brancher og fag er et vigtigt greb for en bæredygtig tilgang til byggeriet. Sådan lød konklusionen på et seminar i november afholdt af Phønix Tag Materialer, Taasinge Elementer og Saint-Gobain.

v/Peter Hedegård Saint-Gobain Danmark

Modereret af Mads Nygaard, Aart Architects, dannede seminaret ramme om en række indsigtsfulde indlæg, der alle forholdt sig til, hvordan vi bedst mulig kommer videre med den grønne omstilling, ligesom en paneldebat gav mulighed for at komme endnu dybere ned i emnerne.

På seminaret holdt Mikkel Hallundbæk Schlesinger fra CEBRA Architecture, et indlæg om Reduction Roadmap – Vejen til byggeri inden for de planetære grænser og Paris aftalen. Og Mikkel understregede, hvordan vi har travlt med at reducere vores CO2-udledninger, hvis vi skal kunne nå i mål med Paris aftalen, hvis overordnede mål handler om at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur på et godt stykke under 2 °C sammenlignet med det førindustrielle niveau og at fortsætte bestræbelserne på at begrænse stigningen til 1,5 °C.

Jens Breinholt fra Pension Danmark, der er gået langt for at accelerere udviklingen af bæredygtigt byggeri i deres ejendomsportefølje, svarede i interview med Peter Hedegård, Saint-Gobain skarpt på den måde, der hele tiden arbejdes med at gøre tingene mere bæredygtigt og samtidig passe på planeten, mennesker og profitten.

Hanne Tine Ring Hansen fra Søren Jensen Rådg. Ing. præciserede med sit indlæg betydningen af at tænke bæredygtigt i alle områder i og omkring bygninger, med hovedoverskrifterne, mere bæredygtige byggefelter, mere bæredygtigt bygningsgeometri, mere bæredygtigt materialevalg, bedre balance mellem de tre bundlinjer (den sociale, økonomiske og miljømæssige) og bedre samarbejde på tværs af værdikæden.

Allan Nykær Rosenhøj, Taasinge Elementer kom i sit indlæg ind på betydningen af mere træ i byggeriet vort syn på at bygge med træ og fremtidens mange muligheder for hybridløsninger ved større bygningskroppe, kendte statiske systemer, en hurtig lukning og samtidighed i produktionen.

Industriens bidrag til de nye klimakrav blev fremhævet af Susanne Højholt, Nordic Waterproofing. Hos Nordic Waterproofing arbejdes der på et skift til CO2-neutral energi, optimering og reducering af energiforbruget, inkludering af CO2-emissionen fra værdikæden (Scope 3), finde og validere data, ingen affald og undgåelse af farlige stoffer.

Affald skal gøres til en ressource, og kunder skal hjælpes til bæredygtige projekter med tilbud om produkter og løsninger samt LCA-dokumentation.

Helene Løvkvist Andersen, Saint-Gobain, fortalte, at Saint-Gobain har et mål om at have produktspecifikke EPD’er på samtlige produkter inden 2030. Med produktspecifikke EPD’er kommer vi tættere på virkeligheden og kan f.eks. finde den reelle CO2 udledning for en given isoleringsevne og undgå misforståelser og forkerte datasæt.

Ved anvendelse af produkt specifikke data bidrager man således til, at vi får resultater, der afspejler virkeligheden, skabelse af incitamenter hos virksomhederne til at lave EPD’er på deres produkter samt at skubbe virksomheder til at optimere og forbedre – og dermed reducere – deres miljøpåvirkninger. Endelig gjorde Helene Løvkvist Andersen opmærksom på, at man skal være kildekritisk, da ordet bæredygtigt bliver brugt flittigt i mange argumentationer.

Afslutningsvis opsummerede Moderator Mads Nygaard indlæg og paneldebat op med følgende opmærksomhedspunkter:

  • Vi skal passe på de generiske tal i EPD’erne. De giver ikke et retvisende billede af CO2-belastningen
  • Vi skal anvende materialerne ud fra en viden om, hvor de har den største effekt og giver mest mening i et bæredygtigt perspektiv
  • Vi må bo på færre m2
  • Vi skal blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af disciplinerne indenfor byggebranchen
  • Vi må være endnu mere ambitiøse end den ”nationale strategi for bæredygtigt byggeri” og arbejde os under de 12 kg CO2-ækv/m2/år
  • Vi skal blive bedre til at bygge og fremstille materialer der er bedre gearet til adskillelse og dermed genanvendelse
  • Vi må dele vores data indtil der (forhåbentligt) kommer en fælles platform, hvor vi kan søge viden på lige vilkår
  • Vi skal undgå at bæredygtigheden bliver for ensporet og koncentreret omkring LCA og materialer på en måde så vi negligerer de sociale og økonomiske aspekter

 

Seminariet viste med al tydelighed, at der både er en vilje til forandring og en stor viden om, hvordan vi kan og bør gøre det mest hensigtsmæssigt. Næste skridt bliver for alvor at omsætte tanker, ord og ambitioner til virkelighed – en ting ligger fast: Vi kommer længst med samarbejde på tværs af byggeriets aktører.