Hvordan vi får udbredt arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling til erhvervsskolerne?

Af Bjørk Fredslund Andersen, projektudvikler, Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Vores videnscenter har i dag samarbejde med mange erhvervsskoler omkring bæredygtighed og grøn omstilling, men vi vil rigtig gerne have fat i endnu flere erhvervsskoler, som vi kan samarbejde med.

Så hvad gør vi? Hvordan får vi formidlet en dagsorden, som er vigtigere end nogensinde før!

Med udgangspunkt i ovenstående har vi i videnscentret valgt at sætte et nyt tiltag i søen; en kursusrække i bæredygtighed og grøn omstilling. Kursusrækken henvender sig i første omgang til undervisere på erhvervsuddannelserne, men kan også sagtens anvendes i andre sammenhænge, for eksempel i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Emnerne er valgt ud fra de krav, tendenser og områder, som rører sig indenfor byggesektoren; herunder kravene i det kommende bygningsreglement, viden om den frivillige bæredygtighedsklasse, anbefalingerne fra klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren, samt den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Områder som cirkulær økonomi og design for adskillelse er også en del af kursusrækken, ligesom en bredt funderet og generel introduktion til bæredygtighed og grøn omstilling indgår som en del af kursusrækken.

Kursusrækken har følgende fokusområder:

  • Vi vil skabe et fælles sprog blandt underviserne omkring bæredygtighed og grøn omstilling
  • Vi vil udbyde en kursusrække med fokus på både kommende krav, men i lige så høj grad med fokus på undervisning i en række konkrete ’værktøjer’ til at arbejde med samme krav
  • Kurserne skal gå fra abstrakt til konkret med udgangspunkt i underviserens egen hverdag
  • Der skal være mulighed for observation af underviserens undervisning, med henblik på at identificere områder, hvor bæredygtighed og grøn omstilling kan integreres på en nem og enkelt måde, samt arbejde med konkrete værktøjer som kan hjælpe underviseren i arbejdet med den konkrete implementering
  • At viden bør munde ud i handlekompetencer – ’fra ånd til hånd’
  • Udover at tilbyde viden om teknologisk udvikling vil vi også arbejde med værdibaseret læring i forbindelse med bæredygtighed og grøn omstilling.

Måden videnscentret udbyder kursusrækken til skolerne på, kan deles op i to spor:

  • Ét spor er en overordnet introduktion i et givent emne/område (et ’grundkursus’)
  • Ét andet spor er en konkretisering af det givne emne/område (en fagspecifik del)

Eksempel på kursusrække

Som eksempel kunne man forestille sig, at et murerteam på en erhvervsskole fik en generel introduktion til begrebet ’livscyklusanalyse’ (LCA), og hvilke krav byggeriet vil skulle imødekomme på dette område. Efterfølgende kan der på skolens ønske igangsættes et fagspecifikt projekt med henblik på at identificere mulighederne for at implementere den erhvervede viden i underviserens undervisning. Dette arbejde vil naturligt medføre en række erfaringer hos den eller de implicerede underviser(e) – hvilket vil kunne medføre et løft i den samlede afdelings tilgang til arbejdet med at implementere bæredygtig i erhvervsuddannelserne.

Den fagspecifikke del er altså en vigtig brik i processen med at integrere bæredygtighed og grøn omstilling i EUD-systemet, særligt når det handler om at udvikle undervisernes og i sidste ende elevernes, fagspecifikke handlekompetencer.

Det skal dog retfærdigvis siges, at der kan være flere veje til at nå målet, da ovenstående fremgangsmåde i visse tilfælde kan være tidskrævende for nogle skoler. Derfor ser vi også, at der er skoler som er begyndt at efterspørge workshops/arbejdsdage, hvor underviserne/de enkelte teams, får mulighed for i fællesskab at arbejde med stoffet på selve dagen.

Nedenfor er processen med den generelle og den fagspecifikke del illustreret:

(*) de blå pile illustrerer en eventuel justering af det fagspecifikke materiale (som præsenteret ved lærergruppen), med efterfølgende justering, afprøvning, og endelig tilblivelse af ’eksemplarisk materiale’. ’Eksemplarisk materiale’ er i dette tilfælde kendetegnende ved at være et materiale, eller en struktureret arbejdsproces, som har gennemgået en kritisk gennemgang af lærergruppen, er blevet accepteret som allemandseje, og dermed er et ’materiale’ med bred tilslutning – herunder accept af anvendelse i eller ifm. undervisningen. Vejen hertil kan naturligvis være kort eller lang, afhængig af arbejdsmodel, men målet er i alle tilfælde at materialet skal være fælleseje. Ofte er det set, at enkelte ildsjæle har drevet arbejdet med bæredygtighed ude på skolerne, men ofte uden at den brede lærergruppe nødvendigvis har været involveret, eller vist interesse heri for den sags skyld. Denne problemstilling er også en af hensigterne med den, i denne artikel, beskrevne arbejdsmetode.

Til sidst er der bare at sige, at hvis din skole kunne have interesse i ovenstående, er det blot at kontakte videnscentret. Vi hjælper dig godt på vej med at blive mere bæredygtig.