Praksisnær byggepladsindretning

Undervisning i Virtual Reality – til tømrer-, murer- og struktørfagene

Skrevet af Lars Jensen, Projektudvikler ved Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Emnet er byggepladsindretning, og faget ligger placeret forskelligt på vores erhvervsuddannelser indenfor byggeri. Tømreruddannelsen angriber fx emnet på elevernes 1. eller 2. hovedforløb. Her kan de koble elevernes opgaver fra grundforløbet og deres erfaringer fra praktik i en virksomhed til helhedsorienteret forløb, som kan bygge på erfaringer og refleksion.

Undervisningen i byggepladsindretning er ofte meget teoretisk og svært omsættelig for eleverne. I videnscentret har vi fået flere henvendelser fra landets faglærere, som oplever et hul i uddannelsen, da praktikvirksomhederne har svært ved at formidle læring om emnet.

Her kan en simulering i Virtual Reality være med til at løse udfordringerne i undervisningen af byggepladsindretning. Det skal tænkes som et supplement til den omkringliggende undervisning i samme emne. Læs mere om, hvordan vi i videnscentret arbejder med udvikling af undervisning i Virtual Reality.

Hvem har ansvaret for undervisning i byggepladsindretning?

Virksomhederne forventer, at erhvervsskolerne underviser i byggepladsindretning, og modsat har skolen en forventning om, at eleverne har erfaring med emnet fra deres respektive arbejdspladser. Der opstår fx ofte problematikker ved levering af materialer på byggepladser, placeringer af maskiner, eller udstyr kan være uhensigtsmæssig placeret. Læs mere om vores undersøgelse af praksis

Uddannelsesordninger beskriver, at vores elever på byggeriuddannelserne skal kunne foretage funktionel planlægning og indretning af en mindre byggeplads under hensyntagen til velfærdsordninger, adgangsveje, afskærmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger.

Byggepladsoplevelse i Virtual Reality

På baggrund af vores undersøgelse af praksis valgte vi at opbygge det virtuelle forløb som et læringsspil, med levels og feedback.

Eleven tager VR-briller på og starter simuleringen i byggepladsindretning. Scenen starter i en skurvogn, hvor eleven skal vælge den fagretning han/hun ønsker at opstarte.

Første level er det samme for alle fagretninger. Der bliver vilkårligt udvalgt en byggegrund og en årstid til eleven, og her er der fokus på, at eleven skal forholde sig til vejrforholdene og placere telt og/eller lys på byggepladsen, hvis det er relevant. Det anbefales, at eleverne placerer en radio på byggepladsen for at skabe en god stemning på byggepladsen. Eleven befinder sig stadig i skurvognen, og planlægningen foregår på bordet, hvor en 3D-plantegning af den udvalgte byggegrund er præsenteret ved siden af de emner, der skal placeres i det pågældende level.

Efter placering af emnerne på planlægningsbordet går eleverne ud ad døren og ud på byggepladsen. Her går det op for eleven, at det, han/hun planlægger på bordet, sker på samme tid i ”virkelighedens byggeplads”. Eleven bevæger sig rundt på grunden og skal godkende de valgte placeringer, hvis han/hun mener, de stadig er placeret korrekt efter at have set det i 1:1 skala.

De efterfølgende fire levels er fagspecifikke, og eleven skal forholde sig til placering af 1-2 emner i hvert level. Det kan være placering af container, materialer og lignende, som eleven skal placere på 3-4 mulige placeringer på planlægningsbordet.

Det sjette level er ens for alle fagretninger og omhandler affaldshåndtering. Her er eleven i skurvognen og står overfor et udvalg af miniature containere til forskellige affaldsfragmenter. En bunke affald fremkommer på bordet foran eleven, og nu er det muligt at tage fat i bunken og kaste den over i den container, som han/hun mener, er den rigtige.

Hele simuleringen afsluttes med at give eleven en score som feedback. Her får eleven at vide, om han/hun har klaret det godt, eller om det anbefales at prøve simuleringen igen for at blive bedre til byggepladsindretning.

Opdelingen i levels er stopklodser, hvor eleven kan reflektere og se, hvad han/hun har placeret på byggepladsen. Hvis eleven godkender placeringen, så sender spillet et feedback i form af forud indtalt speak, som vejleder om det er korrekt eller forkert. Det giver eleven en vis form for udenadslære i de basale processer for planlægningen af byggepladsen.

Tilfældigheder og praksisnærhed giver god læring

En væsentlig del af, at kunne reflektere mens man handler, beror på overraskelse. Derfor er forløbet ikke statisk, men et forløb med tilfældigheder. Eleven kan opleve forskellige årstider og skal derved forholde sig til den overraskelse, det er, at byggepladsindretningen ikke bare er udført som teori på papir, men nu er blevet praksisnært med rigtige problematikker.

En anden måde eleven oplever overraskelser på, er feedback ved korrekte eller forkerte besvarelser. Her er VR fantastisk til at opleve lydeffekter og visualiseringer. Eleven vil fx opleve, hvorfor en placering af en container på indfaldsvejen ikke er hensigtsmæssig. Eleven ser lastbilen ankomme, og en chauffør dytter af eleven, fordi han ikke kan levere materialerne.

Eksempler på byggegrunde i VR-materialet

De grundstykker, som eleverne skal planlægge arbejdet på ser sådan ud:

Til venstre ses et luftfotografi med indtegninger af virkelige byggegrunde med matrikel/skel-linjer. Det er altså virkelige grunde, som er realiseret i 3D og senere brugt i vores virtuelle forløb. På samme måde har vi taget billeder af emner på byggepladser, som bruges i det virtuelle univers. Ligesom variationerne i vejrforhold er eleverne ikke klar over, hvilken af de 2 byggegrunde de skal forholde sig til. Det bliver vilkårligt valgt af forløbet ved hver opstart.

Her kan du se en tidlig demonstration af forløbet:

Har du, eller din skole Oculus Quest briller, så er det muligt at downloade vores simulering i byggepladsindretning og anvende det i din undervisning. Det er også muligt at låne klassesæt af VR-briller fra vores booking system på www.bookmtc.dk