Februar 2021 udkom et nyt undervisningsmateriale i bæredygtighed. Materialet, ’Grundbog i bæredygtighed’, er udgivet af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, og er rettet mod undervisning af kommende og nuværende håndværkere.

Af Bjørk Fredslund Andersen. Projektudvikler for Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Formålet med grundbogen er at give en indføring i de ni krav i ’den frivillige bæredygtighedsklasse’, og materialet bidrager med viden til håndværkeren, således at denne kan overholde kravene som stilles i denne klasse. Den frivillige bæredygtighedsklasse skal hjælpe med at indføre konkrete krav til bæredygtighed i byggeriet i 2023, og fungerer samtidig som en vejviser for branchen, mod de krav som fremtidens byggeri vil kunne møde.

Grundbogen starter med en introduktion til bæredygtigt byggeri, efterfulgt af en beskrivelse af de ni afsnit. De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden, og hver enkelt underviser kan således vælge at arbejde med grundbogen på forskellig vis. Bogen afsluttes med en ordforklaring over bæredygtighedsbegreber.

De enkelte afsnit er opbygget på en nem og overskuelig måde, med beskrivelser af:

  • Hvordan lyder kravet i den frivillige bæredygtighedsklasse, samt uddybning af kravet
  • Hvordan opfyldes kravet, samt krav til dokumentation
  • Håndværkerens rolle
  • Baggrundsviden og eksempel

Grundbogen om den frivillige bæredygtighedsklasse kan findes på hjemmesiden www.byggeriogenergi.dk, som er hjemmesiden for Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Desuden kan man på samme side finde en række supplerende vejledninger til hvordan man som håndværker eller entreprenør kan være med til at opfylde de enkelte krav. Man kan også læse om den frivillige bæredygtighedsklasse på bæredygtighedsklasse.dk, som er udgivet af Bolig- og planstyrelsen.

Uddrag fra bogen: ”Ressourceforbruget på byggepladsen er et om­råde, der tidligere har haft et begrænset fokus, til trods for at det kan have en væsentlig betydning for en bygnings miljø- og klimapåvirkning. Hensig­ten med kravet er at kortlægge ressourceanven­delsen og dermed give mulighed for at minimere og optimere dette på selve byggepladsen. Samti­dig kan det have en positiv økonomisk effekt.”