Øget elevtilfredshed gennem digitale feedbackværktøjer 

TietgenSkolen eud og eux har siden 2020 arbejdet med at udvikle digitale værktøjer til forbedring af feedback i undervisningen. Værktøjerne skal øge elevernes læring og deres motivation og trivsel på uddannelsen. Arbejdet med digitalt feedback er en del af projektet ‘Øget elevtilfredshed gennem digitale feedbackværktøjer‘, som skolen har fået midler til igennem puljen til udvikling af digitale og interaktive undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne fra STUK.

 

Udfordring og formål 

De årlige elevtrivselsmålinger (ETU) på TietgenSkolen viste inden projektets start, at eleverne ønsker mere og bedre feedback. Fra studier og forskning ved vi, at feedback har stor betydning for elevernes læring samt faglige trivsel, og derfor valgte Tietgen igennem projektet at sætte fokus på digitale feedbackværktøjer. 

Formålet med projektet er derfor at styrke grundforløbets fokus på feedback til eleven og forøge viden samt kompetencer i lærerkollegiet omkring betydningen af elevfeedback.  

 

Fokus på digitale feedbackværktøjer i faggrupperne

Projektet har været forankret i faggrupperne på TietgenSkolen. Faggrupperne har i samarbejde med pædagogiske IT-konsulenter fra skolens IT- og onlineafdeling udviklet og afprøvet forskellige digitale feedbacktøjer i LMS-systemet Canvas, som for eksempel rubrikker, peer review og digitale quizzer. 

I projektet er der udarbejdet Brochuren Feedback og pædagogiske fokusfelter og en lærervejledning om feedback og digitale feedbackværktøjer i Canvas, som ses herunder.

Ahaslides: Det mener eleverne

I faget engelsk på eux har Jens Dræby bl.a. brugt Ahaslides i grammatikundervisning, som har involveret og engageret eleverne i undervisningen, samtidig med at de har digitalt har fået feedback på grammatikopgaver. 

Eleverne fortæller i projektets interviews, at de lærer mere og deres motivation øges, når der bruges Ahaslides i undervisningen. Eleverne oplever, at feedbacken er mere nyttig og forståelig, når de modtager den løbende i undervisningen. Fx fremhæver eleverne AhaSlides’ muligheder for at skabe en mere interaktiv undervisning, hvor de kan deltage aktivt gennem quizzer og spørgsmål, som præsenteres løbende i undervisningen. Dette skaber ifølge eleverne en interaktiv undervisning, da eleverne føler sig mere engagerede i deres læring. Ifølge eleverne øger AhaSlides deres motivation og involvering i undervisningen, og de finder værktøjet mere interessant end den mere traditionelle PowerPoint-præsentation.  

Ved at anvende AhaSlides, hvor quizzer og spørgsmål løbende præsenteres, tvinges eleverne, ifølge dem selv, til at følge med og være opmærksomme. Desuden mener eleverne, at den øgede interaktivitet med AhaSlides er med til at gøre undervisningen mere underholdende og engagerende. 


Videofeedback på procesniveau

For at imødekomme behovet for god og individualiseret feedback, samt gøre det mere motiverende for elever der evt. er udfordret ift. det skriftlige arbejde, har Lene Dyrehauge fra Tietgen Business, udviklet en trinvis guide (se modellen nedenfor – klik for at se den i stor format) til videofeedback på procesniveau.

Når eleven modtager feedback på processen (formativ evaluering), øges læringspotentialet, fordi det fordrer refleksion og derved faciliterer at eleven integrerer feedbacken i det efterfølgende arbejde.

Samtidig giver videomedieret feedback, og brug af skærmoptagelse, underviseren mulighed for give en mere målrettet og individuel feedback på elevens produkt.

“Videofeedback virker godt, fordi jeg kan bedre forstå, hvad du mener med en rettelse, når du fx læser op fra min tekst og forklarer mig, hvad jeg skal ind og se på igen.” (Elevcitat)

Er du blevet inspireret til selv at bruge videofeedback i din egen undervisningspraksis, kan du finde yderligere informationer i lærervejledningen, og se modellen gennemgået i videoen nedenfor.

Guide til videofeedback

 

 

Eleverne er glade for at modtage videofeedback på procesniveau. Eleverne oplever, at feedbacken er mere nyttig og forståelig, når de får den undervejs i processen. Eleverne er især glade for at modtage korte feedbackvideoer på deres opgaveafleveringer, hvor de løbende kan rette og tilpasse deres opgaver, inden de afleverer den endelige opgave.  

At modtage feedback i en proces er med til at gøre feedbacken mere overskuelig for eleverne. Eleverne er især glade for opdelingen af opgaven i mindre delopgaver, hvilket gør det mere overskueligt at fokusere på enkelte dele ad gangen. 

En anden fordel, som eleverne fremhæver, er lærerens skærmoptagelser, hvor man både ser læreren og opgaven i videoen. Ved at se læreren pege og forklare i opgaven i realtid, oplever eleverne en bedre forståelse af lærerens rettelser og feedback. 

 

Opsamling

Projektets mål er, at eleverne på grundforløbet med de nye undervisningsmaterialer oplever, at kvaliteten af feedback i undervisningen øges mærkbart, og at elevernes læring og motivation for at gå på en erhvervsuddannelse styrkes. 

 

Til forsiden

Skrevet den 27.03.23