-Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes nye grundfag Erhvervsinformatik

Marianne Riis, docent – Ph.d. v. Absalon, Jens Jørgen Hansen, lektor v. SDU og Peter Holmboe, lektor v. UC Syd, har udgivet forskningsartiklen:

Teknologiforståelse for alle? – Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes nye grundfag Erhvervsinformatik.

Artiklen kan ses som et bidrag til den viden om erhvervsinformatik, som også er skabt i projektet “Udvikling af undervisningsmaterialer til erhvervsinformatik” af Teknologisk Institut og CIU, som havde til formål at udvikle undervisningsmateriale og -forløb til faget erhvervsinformatik.

Erhvervsinformatik er et relativt nyt grundfag på EUD, og er målrettet erhvervsskoleelevers behov for udvikling af teknologiforståelse.

Formål og forskningsspørgsmål

Forskningsartiklen bidrager til forståelse af teknologiforståelse i en erhvervspædagogisk kontekst og opdyrker det erhvervspædagogiske vidensgrundlag. Således bidrages til skabelsen af en fagdidaktik om grundfaget Erhvervsinformatik.

Formålet med forskningsartiklen er at undersøge underviserfaget i forhold til:

  • Hvordan faget tilgodeser erhvervsuddannelsernes særkende
  • De intentioner, der er med faget
  • for på den måde at bidrage med ny viden til feltet.

Dette sker via en fagdidaktisk analyse på grundlag af fagets lærerplan ud fra følgende forskningsspørgsmål:

Hvordan er identitet, indhold og intenderet praksis, som udtrykkes i læreplanen for grundfaget Erhvervsinformatik, tænkt i forhold til erhvervsuddannelsernes særkende og hensigten med at uddanne i den nye faglighed?

Metode og analyse

Metodisk baserer artiklen sig på en fagdidaktisk analyse af fagets læreplaner, der er analyseret i forhold til fagets identitet, indhold og intenderet praksis. Det understreges, at artiklen kun kan sige noget om fagets intenderede praksis, altså noget om, hvordan fagets ophavsmænd/-kvinder har forestillet sig, at det kan omsættes til reel undervisningspraksis. Det er et meget bevidst valg fra forskernes side.

Der er helt generelt forholdsvis begrænset forskning i erhvervsuddannelser, og vi ønskede simpelthen at starte fra begyndelsen. Som forsker er det yderst sjældent, at man har lejlighed til at følge et fag fra dets tilblivelse, og det er virkelig interessant at få en sådan mulighed.
Marianne Riis
Docent - Ph.d. v. Absalon

Konklusion og opfordringer til videre forskning

Overordnet viser analyserne at faget tager højde for erhvervsuddannelsernes særkende og lever op til de intentioner, der er med faget i denne kontekst.

Teknologiforståelsesfagligheden baserer sig på et grundlag af både naturfaglige, humanistiske og samfundsfaglige elementer. På indholdssiden dominerer basisfag som datalogi og informatik. Fagets designfaglighed tager udgangspunkt i den skandinaviske, participatoriske tilgang, som skal sikrer at eleverne bliver involveret på et niveau, så de kan erkende og skabe med teknologien.

Forskerne finder anledning til at problematisere en række forhold og peger på områder med behov for yderligere empirisk forskning:

  • Vægtningen mellem de forskellige basisfag samt dét, at designfagligheden primært tænkes som et middel til at nå specifikke mål fremfor et tungere indholdselement med fokus på teknologifilosofi og -historie.
  • Fagets placering på uddannelsen – kan lærerne på grundforløbet motivere eleverne, der endnu ikke har den store erhvervspraktiske viden og erfaring?
  • Teknologiforståelse bør ses i kontekst med de specifikke uddannelser og overordnede intentioner for forskellige uddannelsestyper på langs og på tværs i systemet.
  • Den didaktiske rammesætning: didaktik reduceres til at være et spørgsmål om “tilrettelæggelse”. Det kunne være ønskeligt med en bredere forståelse af didaktik, særligt med fokus på undervisningens og fagets “hvorfor”.
  • Denne forskningsartikel har fokus på fagets intenderede praksis. Det synes nærliggende, at fremtidig forskning retter blikket mod praksis ude på skolerne og i samspillet med lærerpladserne. Altså, hvordan fagets lærerplan transformeres i de læringsarenaer, det optræder i.
  • Hertil hører en undersøgelse af lærernes ramme og forudsætninger for at underviser i faget.

For erhvervsskolelærere og -ledere, der interesserer sig for det nye fag, kan artiklen danne baggrund for pædagogiske og didaktiske overvejelser og drøftelser om, hvad man konkret vil med faget på skolen; hvorfor man vil det, og hvordan man fremover kan rammesætte det, så faget kommer til sin ret og dermed bidrager til elevernes erhvervsrettede teknologiforståelse.

Læs hele forskningsartiklen i PDF eller nedenfor i fuld skærm.

Kildeliste

Artikel: Riis, M., Hansen, J. J. & Holmboe, P. (2021). Teknologiforståelse for alle? – fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes nye grundfag Erhvervsinformatik. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (10), 351-381. DOI 10.7146/lt.v6i10.125555

Blogpost: Riis M., Hansen (06.03.22). Teknologiforståelse for alle? https://mariis.net/2022/03/06/teknologiforstaaelse-for-alle/. Hentet 19.04.22

Skrevet d. 25.04.22

Til forsiden