It som pædagogisk værktøj: To områder, hvor it giver særlig mening for EUD

It giver mening som pædagogisk værktøj til at styrke koblingen mellem skole og praktik samt til undervisningsdifferentiering

Det virker at bruge digitale hjælpemidler – både når det handler om at differentiere undervisningen, og når det handler om at understøtte koblingen mellem skole- og praktikforløb!

Det er EVA’s overordnede konklusion på Undervisningsministeriets Forsøgs- og udviklingsprogram fra 2017, hvor ti erhvervsskoler arbejdede med at udvikle og afprøve digitale værktøjer indenfor disse to områder, der stadig er højaktuelle for erhvervsskolerne og deres lærere.

Men i rapporten peger EVA – ikke mindre vigtigt – på at, der også er udfordringer, man bør være opmærksom på, når man arbejder med it.

 

FoU-programmet og vidensopsamlingen

EVA’s rapport ’It som pædagogisk værktøj’ opsamler og sammenfatter erfaringer fra ti erhvervsskoler, der fik midler fra Undervisningsministeriets FoU-program 2017.

Programmet tog udgangspunkt i ministeriets ’Strategi for den digitale erhvervsuddannelse’ og udvalgte to områder, der stadig er aktuelle for elevernes gennemførelse:

 • Undervisningsdifferentiering ved hjælp af it
 • Kobling mellem skole og praktik ved hjælp af it

Programmet var designet som et aktionslæringsprogram, hvor de deltagende skoler har udviklet og afprøvet nye måder at arbejde med it på i deres pædagogiske praksis. EVA har fulgt forløbene og indsamlet erfaringerne fra de ti skoler, der var fordelt over hele landet og fra alle fire hovedområder. Vidensopsamlingen bygger på skolernes egne afrapporteringer sammen med en spørgeskemaundersøgelse blandt de elever, der var med i forsøgene, samt kvalitative interviews med en række af de deltagende elever og lærere.

 

Resultaterne

Helt overordnet har det vist sig, at digitale værktøjer har potentiale til at understøtte begge områder. Men samtidig peger rapporten på, at der også er en række punkter, man skal være opmærksom på, når man implementerer brug af it på erhvervsskolerne.

Undervisningsdifferentiering

Potentialer:

 • Videoinstruktion og opgaveløsning på en platform motiverer nogle elever mere end ren tavleundervisning gør.
 • It-værktøjerne giver mulighed for at arbejde på eget niveau og i eget tempo.
 • Forløb på en læringsplatform gør elevernes læring mere synlig for dem selv og for læreren.
 • Eleverne får udbytte af videoinstruktioner både til forberedelse og i undervisningen.

Opmærksomhedspunkter:

 • Risiko for at fokus fjernes fra de elever, der ser ud til at være selvkørende
 • Relationen og kontakten mellem lærer og elev kan ikke erstattes af teknologi

 

Koblingen mellem skole og praktik

Potentialer:

 • Eleverne kan blive motiverede til at forbedre deres indsats, når de ser deres øvelser på film.
 • Videooptagelser kan styrke elevernes udvikling af faglig identitet.
 • Eleverne kan motiveres, når praktikstedet får mulighed for at følge elevernes skolearbejde.
 • It kan rammesætte refleksion på tværs af skole og praktik.

Opmærksomhedspunkter:

 • Skal it bruges i koblingen mellem skole og praktik, kræver det, at skolen rammesætter brugen.
 • Videooptagelser kan være grænseoverskridende for nogle elever.
 • Grænserne mellem elevens øverum og prøverum risikerer at opløses, hvis alting dokumenteres digitalt.

 

Organisatoriske rammer

Endelig peger rapporten på, at der er nogle overordnede organisatoriske opmærksomhedspunkter i brugen af it:

 • Det er vigtigt, at lærerne har både tekniske og pædagogiske kompetencer for at kunne indtænke brugen af digitale hjælpemidler i undervisning og læring.
 • Det er vigtigt, at der afsættes tid til at forberede en undervisning og læring, hvor de digitale hjælpemidler er indtænkt.

 


Om rapporten

Danmarks Evalueringsinstitut (2017): It som pædagogisk værktøj : Tværgående vidensopsamling fra forsøg på ti erhvervsskoler. Læs rapporten her.

Læs også EVA’s artikel omkring fire måder at differentiere undervisningen med it her
Eller it som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne: Inspiration til at udvikle brug af it i undervisningen her.

 

Læs mere om forskning og ny viden

Gå tilbage til katalogforsiden her.