Dato / Tid

18. august 2020 - 2. november 2020

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Tietgenskolen
Lerchesgade 29, 5000 Odense

Learning Factory 12:
Elevernes it-kompetencer i grundfagene

Tilmeldingsformular til denne Learning Factory findes HER

Mødedatoer: Den 18. august, 1. oktober, 4. november og 8. december 2020.

Denne Learning Factory har fokus på it som pædagogisk værktøj i grundfags-undervisningen samt styrkelse af elevernes brugerkompetence med et erhvervsrelevant fokus.

I forløbet vil deltagerne arbejde med at identificere og vurdere relevante it-værktøjer i en pædagogisk sammenhæng, samt hvordan grundfaget på en naturlig måde kan understøtte elevernes brugerkompetencer i erhvervsrelevante it-værktøjer. I forløbet vil der indgå instruktionsmateriale til disse værktøjer (pdf-filer, videoer m.m.), og deltagerne vil i løbet af processen udvikle et produkt fx i form af konkrete vejledninger og undervisningsforløb med opgaver med udgangspunkt i ovenstående relevante it-værktøjer. 

 

Målgruppe
Denne Learning Factory henvender sig primært til undervisere i grundfagene. Dog vil pædagogiske konsulenter og personer i en lignende stilling også med fordel kunne deltage, da en stor del af udviklingsarbejdet foregår på den lokale skole. 
 

 

Formål med denne Learning Factory 
Formålet er, at deltagerne udvikler kompetencer til at inddrage it-værktøjer i en faglig og pædagogisk sammenhæng. Denne Learning Factory skal give underviserne og andre mulighed for at udvikle og afprøve metoder til dette pædagogiske arbejde. Elevernes grundlæggende niveau i at anvende it-værktøjer i bred forstand kan variere meget. Derfor giver dette forløb underviserne redskaber til at løfte opgaven i undervisningen for elever på forskellige it-niveauer.  

 

Hvorfor denne Learning Factory?
Med den nye grundfagsbekendtgørelse og i det enkelte grundfags vejledning stilles der større og mere præcise krav til anvendelse af it i undervisningen. En del grundfagslærere, skoleledere og organisationer har efterspurgt efteruddannelse for undervisere, så de kan løfte denne nye opgave. CIU ønsker med denne Learning Factory at bidrage til denne indsats.

 

Læringsudbytte
VIDEN om: 

  • Eksisterende digitale ressourcer specifikt til grundfaget(ene) 
  • Research på relevante it-værktøjer i det enkelte erhverv/uddannelse 
  • Eksisterende generelle pædagogiske it-værktøjer til undervisningen

FÆRDIGHEDER i:

  • At anvende digitale ressourcer og it-værktøjer i grundfagsfaglige sammenhænge 
  • At producere undervisningsmateriale med opgaver, vejledninger og multimodale instruktioner  

KOMPETENCER til: 

  • At afdække og analysere digitale ressourcer og deres anvendelighed i forhold til det specifikke grundfag og elevens erhverv/uddannelse. Hvad virker, og hvad virker ikke? 
  • At beskrive, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, hvor it har en central rolle som en del af elevens tilegnelse af grundfagsfaglige kompetencer og som understøtter elevens generelle it-brugerkompetencer 

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og vil medvirke til, at der produceres ny viden på området til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed. 

 

Mødegange
Forløbet har fire fysiske mødedage, der som udgangspunkt foregår i Odense. Er der overvægt at deltagere i en landsdel, er der også mulighed for at holde nogle af mødedagene på deltagernes egne skoler.

Mødedatoer: Den 18. august, 1. oktober, 4. november og 8. december 2020.

 

Praktiske forhold
CIU tilbyder frikøb på 50 timer pr. Learning Factory pr. skole. De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med. Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

 

Produkt
Som led i deltagernes læreproces udvikler de løbet af en Learning Factory et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der i denne Learning Factory er behovet for kunne anvende relevante it-værktøjer i en pædagogisk sammenhæng i grundfagene. Produktet skal efterfølgende stilles til rådighed på egen skole samt til brug eller inspiration for andre på Videnscenterportalen. Dette skal ses i lyset af, at CIU er et nationalt videncenter, der skal udvikle viden om anvendelse af it i undervisningen, og at de produkter, der udvikles, er væsentlige elementer i udviklingen af denne nye viden.

SE OGSÅ:

Learning Factory 10: Visualisering gennem 3D/360°-miljøer
Learning Factory 11: Digtalt samarbejde mellem skole og praktik

 

Anne Mette Lundstrøm

Har du spørgsmål til Learning Factory 12?

Anne Mette Lundstrøm
Specialkonsulent hos CIU