Learning Factory i bæredygtighed

Dette forløb har ændret fokus og er genfødt i konceptet Elevengagerende klimaundervisning. Læs mere og tilmeld dig forløbet her, som både udbydes i foråret 2023 og efteråret 2023.

Bæredygtighed, Verdensmål og grøn omstilling

… er nye, centrale omdrejningspunkter. Bygninger, maskiner og materialer er ressourcekrævende og derfor vil en bæredygtig fremtid blive mere digital. Men hvordan vi gør det i praksis er kompliceret. På denne Learning Factory vil vi derfor undersøge hvordan vi omsætter verdensmål til læringsmål.

Motivation

Handlekompetence er et centralt begreb i bæredygtighedsundervisning. Vi har ofte generel viden om, hvad der skal til, for at handle bæredygtigt, men det kan være svært at omsætte til praksis. I dette forløb vil vi skabe en kulturændring i undervisningen, og du vil:

 • Få præsenteret den nyeste viden fra førerende forskere på området
 • Få udviklet din egen undervisningsparksis
 • Få udviklet konkrete digitale læringselementer
 • Få udfordret dine egne vaner og rutiner og bliv firstmover i en bæredygtig kultur

Udfordringerne med bæredygtig udvikling er sammenfattet og defineret i FN’s 17 verdensmål, hvor følgende tre delmål rammesætter arbejdet i denne Learning Factory:

  • Kvalitetsuddannelse (4)
  • Ansvarligt forbrug og produktion (12)
  • Partnerskaber for handling (17)

FN's-verdensmål

Definition

I CIU definerer vi bæredygtig udvikling ud fra Brundtlandkommissionens rapport

“En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

Fokus

At rette fokus på de fremtidige generationer er i overensstemmelse med CIU’s mission om at understøtte skolernes arbejde med at levere tidssvarende og motiverende undervisning. Her ser vi teknologi, herunder CIU’s specifikke felt; anvendelse af læringsteknologi, som afgørende. Et bæredygtigt mindset og de fornødne handlekompetencer kræver en undervisning, hvor der opfordres til handling, samarbejde og innovative løsninger – og en hensigtsmæssig anvendelse af it i undervisningen kan fremme disse kompetencer.

Målgruppe

Alle der arbejder med bæredygtighed i undervisningen på EUD og AMU kan deltage i dette forløb. Du kan være underviser og vil udvikle din egen praksis. Konsulent, der arbejder på vegne af andre og ønsker konkrete produkter eller koncepter. Leder, der vil drive en forandring på tværs af en uddannelse eller en medarbejdergruppe. I alle tilfælde vil du komme til at arbejde sammen med andre, der har samme ønsker og få sparring af CIUs konsulenter.

Læringsudbytte

Viden om:

 • Hvad bæredygtighedsdidaktik er, og hvordan den kan forstærkes af hensigtsmæssig brug af læringsteknologi
 • Det tredimensionelle bæredygtighedsbegreb, FNs Verdensmål og cirkulær økonomi.
 • Hvordan praksisfeltet arbejder med bæredygtig udvikling
 • Hvordan teknologien kan fremme et cradle to cradle-perspektiv.

Færdigheder i at:

 • Anvende læringsteknologi hensigtsmæssigt i forbindelse med det Learning Factory-produkt, du udvikler undervejs.

Kompetencer til at:

 • Omsætte den bæredygtige udvikling til konkret undervisning inden for eget fagområde.

Tilmelding

Tilmeld dig forløbet via Microsoft Forms.

Forløb

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres der udviklingsarbejde på egen skole.

Forløbet er inspireret af en innovationsmodellen, Double Diamond, med fire faser, der guider dig igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt.

Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb.

Datoer

Forløbet har fire fabriksdage og fire online sparringsmøder. For at sikre en lokal forankring af viden, inddrages deltagers nærmeste leder i to sparringsmøder. Relevansen af dette kan aftales individuelt, alt efter deltagers rolle i organisationen.

De fire fabriksdage afvikles: 29.08.23, 27.09.23, 08.11.23 og 13.12.23. Alle dagene er fra ca. 9.00-15.30 med fremmøde i Odense.

Online sparringsmøder mellem fabriksdagene:

Sparringsmøder med deltagere:

 1. sparingsmøde d. 25.10.23 kl. 13-15
 2. sparringsmøde d. 28.11.23 kl. 13-15

Sparringsmøder med deltagers nærmeste leder:

 1. sparringsmøde d. 06.09.23 kl. 13-14
 2. sparringsmøde d. 15.11.23 kl. 13-14

D. 11.01.24 kl. 14-15 holder vi et online opsamlingsmøde, hvor vi afslutter forløbet.

Man skal forvente, at der skal afsættes ca. 72 timer pr. deltager til deltagelse i forløbet inkl. frabriksdage, onlinesparringsmøder og arbejde på skolen mellem fabriksdagene.

Amina Sabah Karim

Har du spørgsmål?

Amina Sabah Karim
Konsulent

Se også

Eksempler på produkter fra tidligere Learning factory-forløb

Mini-Learning Factory – kapacitetsopbyggende arbejde, lokalt på din skole

Opdateret 19.04.23

Til forsiden