OBS: Tilmeldingsfristen er overskredet, og forløbet er fuldt booket.
Det er ikke muligt at tilmelde sig længere. 

Learning Factory 18:
Bæredygtig udvikling med it i undervisningen

Hvordan får skolens undervisning et klimafokus og eleverne et bæredygtigt mindset baseret på teknologisk handlekraft?

Du kan tilmelde dig Learning Factory 18 her (lukket for tilmelding)

Nye globale udfordringer kræver nye måder at tænke på – og det kræver ikke mindst nye former for undervisning, herunder nye former for anvendelse af it, der sikrer en tidssvarende og motiverende undervisning om bæredygtig udvikling for landets EUD-elever.

Men hvordan? Få en kort introduktion til forløbet herunder.

Udfordringerne med bæredygtig udvikling er sammenfattet og defineret i FN’s verdensmål, hvor følgende tre delmål rammesætter arbejdet i denne Learning Factory: 

• Kvalitetsuddannelse (4),
Ansvarligt forbrug og produktion (12)
Klimaindsats (13)  

Det overordnede formål er således at undersøge i fællesskab, hvordan vi går fra overordnede intentioner til skoler, hvor idealet om bæredygtig udvikling omsættes til et handleberedskab, der giver sig konkrete udslag i organisationen og den enkelte elevs uddannelse og dannelse. 

Learning hvad for noget?
Kender du ikke til CIU’s Learning Factories, så kan du læse mere om konceptet nederst på siden eller ved at klikke her

Begrebsafklaring og motivering

I CIU definerer vi bæredygtig udvikling ud fra Brundtlandkommissionens rapport: 

“En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”  

Fokus på de fremtidige generationer er i overensstemmelse med CIU’s mission om at understøtte skolernes arbejde med at levere tidssvarende og motiverende undervisning. Her ser vi teknologi, herunder CIU’s specifikke felt; anvendelse af læringsteknologi, som afgørende. Et bæredygtigt mindset og de fornødne handlekompetencer kræver en undervisning, hvor der opfordres til handling, samarbejde og innovative løsninger – og en hensigtsmæssig anvendelse af it i undervisningen kan fremme disse kompetencer. 

En væsentlig motivation for at udbyde denne Learning Factory er ligeledes det stærke politiske fokus på erhvervsuddannelsernes rolle i forbindelse med den grønne omstilling. I regeringens udspil Danmark kan mere I fremsættes forslag om at etablere klimaerhvervsskoler i verdensklasse. Spørgsmålet om hvordan en overordnet strategi og principper for undervisningen kan se ud – ikke bare i sådanne klimaerhvervsskoler, men på alle landets erhvervsuddannelser – er ligeledes en afgørende motiverende faktor for denne Learning Factory.

 

Målgruppe

Denne Learning Factory er åben for alle niveauer af skolens pædagogiske personale, da det er nødvendigt at arbejde med bæredygtig udvikling på et samlet organisatorisk plan for at få styrket skolens samlede kapacitet. 

Leder, chefer og bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at fokusere på det strategiske og taktiske niveau, mens konsulenter og undervisere får et rum til at udvikle og designe forskellige former for nye it-didaktiske praksisformer målrettet bæredygtig udvikling. 

 

Mål 

I denne Learning Factory undersøger og udvikler vi konkrete løsninger på udfordringerne med at sætte rammer for, definere, inspirere og realisere en skole, der bidrager til en bæredygtig udvikling. 

Vi går i dybden med, hvordan en ny bæredygtigheds-didaktik for EUD kan se ud, hvor nøglebegreber er handlekompetencer og praksisnærhed, som kan forstærkes ved hensigtsmæssig anvendelse af teknologi; både erhvervsrettet teknologi, men også læringsteknologi i undervisningen, så vi udnytter mulighederne for endnu bedre dialog, elevinvolvering, samarbejde og brug af læringsdata, som er afgørende for en undervisning, der tiltrækker, fastholder og positionerer EUD-elever som klimaforkæmpere.  

CIU ser således anvendelsen af it i undervisningen som en løftestang for arbejdet med bæredygtig udvikling, og de løsninger/Learning Factory-produkter hver skole udvikler undervejs vil benytte sig af teknologiens potentiale, men samtidig også være opmærksomme på dens udfordringer. 

Eksempler på Learning Factory-produkter i dette forløb

Deltagerne guides igennem en fælles proces med vidensboost fra både forskere og praksisfeltet og definerer selv det konkrete problem, som der udarbejdes en it-baseret løsning på, der evt. kunne være:  

 1. Skolens pædagogisk-didaktiske grundlag genskrevet til en bæredygtigheds-version 
 2. Skolens LMS-skabeloner med et integreret bæredygtighedsperspektiv  
 3. Pædagogiske handleplaner for en kobling mellem transmitterende undervisningsformer (lærerne overfører viden) og transformerende undervisningsformer (eleverne undersøger m.m. selv), hvilket er afgørende for udvikling af handlekompetence og som kan forstærkes af læringsteknologi
 4. Udvikling af skolens egen model for bæredygtig didaktik understøttet af forskellige modaliteter (video, lyd, VR/AR)  
 5. Data som middel til at berige arbejdet med elevernes handlekompetence
 6. Vejledninger til hvordan de erhvervsrettede teknologier kan integreres i fx grundfagene og de uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbene m.h.p. at øge praksisnærhed i et bæredygtigt perspektiv
 7. Opbygning af skolens økosystem (kreds af ligeværdige eksterne samarbejdsparter = teknologivirksomheder), der gør skolen i stand til at bidrage til bæredygtig udvikling
 8. Tværfaglighed

Udbytte

Viden om:

 • Hvad bæredygtighedsdidaktik er, og hvordan den kan forstærkes af hensigtsmæssig brug af læringsteknologi
 • Det tredimensionelle bæredygtighedsbegreb, og hvordan det kan visualiseres ved digitale værktøjer 
 • Hvordan praksisfeltet arbejder med bæredygtig udvikling 
 • Hvordan teknologien kan fremme et cradle to cradle-perspektiv. 
 • Wicked problems, som en måde at arbejde med bæredygtig udvikling på 

Kompetencer til at: 

 • Inddrage skolens personale og elever i arbejdet med bæredygtig udvikling i undervisningen via it 
 • Tilrettelægge pædagogiske initiativer og forløb om bæredygtig udvikling understøttet af hensigtsmæssig anvendelse af it med henblik på at fremme elevernes læring 
 • Koble skolens forskellige didaktiske tiltag med bæredygtig udvikling til skolens overordnede it-strategi
 • Tilrette tværfaglige indsatser/forløb, der sammenkobler forskellige fag/undervisergrupper og udfolder nødvendigheden af forskellige faglige perspektiver på bæredygtig udvikling

Færdigheder i at:

 • Anvende læringsteknologi hensigtsmæssigt i forbindelse med det Learning Factory-produkt, som skolen udvikler undervejs 

Vigtige datoer

Forløbet har fire fabriksdage 0g tre online sparringsmøder.

De fire fabriksdage afvikles:
Den 1. marts, 31. marts, 3. maj og 2. juni 2022. Alle dagene er fra ca. 9.00-15.30 med fremmøde i Odense.

Online sparringsmøder mellem fabriksdagene er:
Den 18. marts (kl. 12-13), 13. april (kl. 15-16) og 20. maj (kl. 12-13). 

Praktiske forhold

Du kan tilmelde dig Learning Factory-forløbet her (lukket for tilmelding). Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet, men skoler der endnu ikke har deltaget i et Learning Factory-forløb har fortrinsret til forløbet. Tilmeldingsfristen er den 7. februar 2022.

I CIU har vi god erfaring med, at to ansatte fra samme skole, evt. fra forskellige niveauer, deltager i et forløb og i fællesskab udvikler en løsning til brug i skolens hverdag. CIU tilbyder frikøb på 20 timer pr. deltager pr. Learning Factory (maks. to pr. skole).

OBS: De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med. Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet. 

Hvad er en Learning Factory?

En Learning Factory er en måde at undersøge og udvikle ny viden om, hvordan it kan bidrage til at løse skolers lokale udfordringer, der relaterer sig til undervisningen på EUD.

Hver deltager arbejder i forløbet med en konkret udfordring fra egen skole og producerer i samarbejde med lærere, ledere, elever og dygtige fagfolk et skræddersyet løsningsforslag (kaldes et Learning Factory-produkt), der kan bruges direkte i skolens hverdag. Du kan læse mere om, hvad en Learning Factory går ud på her.

Vær opmærksom på, at vi som noget nyt har tilføjet muligheden for – udover de fire fabriksdage – at holde en pædagogisk dag ude på hver enkelt deltagende skole, hvor viden fra forløbet og det udviklede Learning Factory-produkt bliver gjort anvendelig for flere af skolens ansatte.

Hvad mener tidligere deltagere?

I en midtvejsevaluering foretaget af EVA vurderer stort set alle respondenter, at deres skole har fået et relevant udbytte af deres deltagelse i en Learning Factory. Heraf er det næsten halvdelen, som vurderer, at skolen i høj grad har fået et relevant udbytte.

Mød tidligere deltagere i videoen herunder, og hør om deres, skolens og elevernes udbytte. Find flere videoer her.

Anne Mette Lundstrøm

Har du spørgsmål til Learning Factory 18?

Anne Mette Lundstrøm
Specialkonsulent i CIU