Learning Factory 16:
Digitalt baseret feedback

Kender du ikke til CIU’s Learning Factories? Læs mere her

På grund af stor efterspørgsel på viden om digitalt baseret feedback tilbyder vi endnu en Learning Factory om emnet. Denne gang udvider vi feltet til også at se på læringsdata, og hvordan data fx fra LMS kan bruges til at udvikle og understøtte nye former for feedback. 

Målet med denne Learning Factory er at undersøge, hvilke former for feedback der kan bidrage positivt til elevernes læring på EUD. Tilmeld dig her.


Forløb
I løbet af processen bliver vi i fællesskab klogere på didaktiske principper og metoder til at give en klar, målrettet og individualiseret feedback på rette tidspunkt og i rette omfang til eleverne. Vi undersøger også de udfordringer, der er forbundet med manglende feedback, fx tidspres og et stort antal elever for den enkelte lærer. Vi afprøver potentialer og udfordringer i digitale værktøjer og platforme til feedback, og alle deltagere udvikler og afprøver selv et konkret læringsprodukt, der har til hensigt at øge og variere brugen af feedback i i deres undervisning.


Målgruppe

I denne Learning Factory har vi fokus på feedback i undervisningen på det didaktiske niveau. Derfor er målgruppen i særlig grad lærere og læsevejledere i fagene. Alle hovedindgange i EUD er velkomne, og I er velkomne til at deltage flere fra samme skole i et forløb. Ingen særlige it-tekniske forudsætninger er nødvendige. 


Formål
Vi tager afsæt i undersøgelser, der bl.a. viser, at ”eleverne var mindst positive i deres vurdering af lærerne inden for de dimensioner af deres undervisningspraksis, som vedrører feedback fra lærer til elev”

Selvom eleverne overordnet set vurderer deres lærere på EUD positivt, er eleverne mindst positive i deres vurdering af lærerne, når det handler om feedback I forhold til reformens mål om, at eleverne skal blive så dygtige, de kan.  

Af hensyn til elevernes læring og trivsel er det således afgørende at udvikle og dele erfaringsbaseret viden om, hvordan vi kan optimere feedback i undervisningen. Der vil også være et særligt fokus på, hvordan eleverne kan inddrages i feedback, bl.a. i form af forskellige former for peer feedback.  

Motivering  
Elever efterspørger bl.a, at de får mere feedback, så de føler sig set, og at de får viden om deres eget faglige niveau, samt hvad de skal gøre for at blive bedre. Nogle elever oplever sågar kun, at de lærer noget, hvis deres lærer er god til at pege på, hvor de har rykket sig✱✱

✱ Grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen, rapport af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (citat fra side 120).
✱✱ Feedback på erhvervsuddannelserne, rapport af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 

 

Læringsudbytte
VIDEN om: 

  • Didaktiske principper, forskellige former for digitalt understøttet feedback samt relevante digitale læringsressourcer, platforme og værktøjer 

KOMPETENCER til: 

  • At designe og tilrettelægge forskellige former for feedback-aktiviteter og forløb. 
  • At give en individualiseret feedback. 

FÆRDIGHEDER i: 

  • At kunne anvende udvalgte digitale feedback-værktøjer og platforme.

 

Vigtige datoer
Forløbet består af fire fabriksdage:
Datoer er den 31. august, 30. september, 3. november og 7. december 2021. 

Derudover er der tre online sparringsmøder mellem fabriksdagene på en times varighed:
Datoer er den 16. september, 14. oktober og d. 17. november 2021.

 

Frikøb og arbejdstimer
CIU tilbyder frikøb på 30 timer pr. Learning Factory pr. skole. Derudover forventes det, at skolen selv bidrager med minimum 30 ekstra timer i forløbet. Vi anbefaler, at skolen afsætter 70 timer i alt til forløbet inkl. frikøb, da det samlede antal timer i forløbet varierer til både mindre og mere, alt efter projektets størrelse.


Produkt
I en Learning Factory udvikler deltageren et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der i denne Learning Factory er behovet for at optimere feedback i undervisningen. Der er mange muligheder, og dine egne idéer er meget velkomne.

Produktet bruges på egen skole og formidles i CIU’s digitale katalog til inspiration og brug for andre skoler. Se tidligere deltageres udviklede produkter her.

 

Tilmelding
Der er få pladser tilbage på forløbet, der nu fordeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig her

  • Se også vores anden Learning Factory i efteråret 2021 om hybrid undervisning her.
  • Læs mere om Learning Factory-formatet her.
Anne Mette Lundstrøm

Har du spørgsmål til Learning Factory 16?

Anne Mette Lundstrøm
Specialkonsulent i CIU

 

Hvad mener tidligere deltagere?
I en midtvejsevaluering foretaget af EVA vurderer stort set alle respondenter, at deres skole har fået et relevant udbytte af deres deltagelse i en Learning Factory. Heraf er det næsten halvdelen, som vurderer, at skolen i høj grad har fået et relevant udbytte.

Mød tidligere deltagere i videoen herunder, og hør om deres, skolens og elevernes udbytte. Find flere videoer her.

Gå tilbage til forsiden her.