Opdateret: Forløbene er i gang – det er ikke muligt at tilmelde sig længere.

Learning Factories i første halvår af 2021

Vi har nu åbnet for tilmelding til CIU’s kommende Learning Factories, der løber af stablen i første halvår af 2021. Kender du ikke til Learning Factory-konceptet, så læs mere her. De overordnede temaer i denne runde er:

Learning Factory 13: Differentiering med film og podcast (FÅ PLADSER TILBAGE)
Learning Factory 14: Mere feedback til eleverne med digitale værktøjer (FULDT BOOKET)
Learning Factory 15: Visualisering gennem 3D/360°-miljøer (FÅ PLADSER TILBAGE)

Du kan læse mere om den enkelte ‘fabrik’ herunder og tilmelde dig et af forløbene her.

Learning Factory 13:
Differentiering med film og podcast

EUD har en stor elevgruppe, der af forskellige grunde mangler motivation til og/eller har svært ved at tilegne sig viden gennem læsning af tekst. Det giver både fag– og grundfagslærere store udfordringer i hverdagen, når alle elever skal mødes og blive så dygtige, som de kan. I denne LearningFactoryundersøger vi, hvordan vi kan differentiere undervisningen og derved inkludere denne elevgruppeVi vil især se på, hvordan podcast og film kan være et alternativ til tekster i undervisningen.

 

Målgruppe
Forløbet henvender sig til både fag- og grundfagslærere, der ønsker at inkludere de læseudfordrede elever i den almindelige undervisning. Forløbet henvender sig også til lærere, der interesserer sig for at afprøve film og podcast i undervisningen.

 

Formål
Vi kommer primært til at arbejde med hverdagens udfordringer, når læreren skal møde alle elever i klassen. Formålet er særligt at sætte fokus på de læseudfordrede elevers læring og inklusion i undervisningen. Vi udvikler nye konkrete, digitale og praksisnære løsninger på udfordringer, der relaterer sig til elevernes læseudfordringer – til gavn for dine elever, din skole og hele sektoren. Tilmeld dig her.

 

Hvorfor denne Learning Factory?
Rapporten Læsning og læsevejledning på EUD peger på, at elever med svage læseforudsætninger har tendens til at vælge EUD, og en stor gruppe af eleverne i EUD har dermed svært ved at få et tilstrækkeligt læringsudbytte af læsning af fagtekster. Samtidig udtrykker mange faglærere, at de ikke har tilstrækkelig viden og kompetencer til at gøre noget ved det. CIU ønsker med denne Learning Factory at bidrage til at løse denne problemstilling.

 

Læringsudbytte

Viden om:

 • Læseudfordringer og støttemuligheder i den almindelige undervisning
 • Differentiering af undervisning og læreprocesser
 • Film og podcast i undervisningen

Færdigheder i:

 • At differentiere undervisningen efter relevante differentieringsprincipper
 • At arbejde med film og podcast i undervisningen

Kompetencer til:

 • At sammensætte en differentieret undervisning, der inkluderer de læseudfordrede elever i den almindelige undervisning

Vigtige datoer

Forløbet har fire fabriksdage 0g tre online sparringsmøder. Som udgangspunkt afvikles fabriksdagene med fysisk fremmøde i Odense, men de kan blive omlagt til digitale møder alt efter coronasituationen.

De fire fabriksdage afvikles den 19. januar, 3. marts, 13. april og 8. juni 2021. Alle dagene er fra ca. 9.00-15.30.

Online sparringsmøder mellem fabriksdagene er den 10. februar, 25. marts og 5. maj 2021Onlinemøderne er fra kl. ca. 14.00-15.30.  

Derudover er der online fællesmøder for deltagernes ledere den 1. marts og 6. maj 2021, hvor formålet er at give lederne indsigt i forløbet, sikre lokal forankring på skolerne samt opbakning til deltagernes arbejde. 

 

Praktiske forhold
Der er få pladser tilbage på forløbet, som tildeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig her.
CIU tilbyder frikøb på 30 timer pr. Learning Factory pr. skole. De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med. Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet. 
Forløb

Et Learning Factory–forløb egner sig i særlig grad til, når skolen gerne vil have støtte til at gennemføre et udviklingsprojekt. I denne Learning Factory vil det være relevant at arbejde med differentiering og inkludering af læseudfordrede elever i den almindelige undervisning.

Fabriksdagene består af inspirationsoplæg og arbejde med eget projekt. Deltageren skal være indstillet på at tilegne sig nye færdigheder på egen hånd i perioderne mellem fabriksdagene. Der vil være ressourcer til rådighed og mulighed for hjælp undervejs, men der er eksempelvis ikke konkret undervisning i at producere film og podcast.

 

Produkt
Som led i deltagernes læreproces udvikles der i løbet af en Learning Factory et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der i denne Learning Factory omhandler de læseudfordrede elevers læring. Produktet kan være et selvvalgt undervisningsforløb, der videreudvikles – men der er mange muligheder, og dine egne idéer er meget velkomne.

Produktet stilles efterfølgende til rådighed på egen skole, og da CIU som nationalt videnscenter har til opgave at indsamle og dele viden, vil produktet også blive stillet til rådighed til brug og inspiration for andre skoler i CIU’s digitale katalog. Se eksempler på tidligere deltageres produkter her.

 


Learning Factory 14: (FULDT BOOKET)
Mere feedback til eleverne med digitale værktøjer 

Målet med denne Learning Factory er at undersøge, hvilke former for feedback der kan bidrage positivt til elevernes læring på EUD. Feedback i undervisningen handler blandt andet om, hvordan lærere kan give deres elever klare målrelaterede tilbagemeldinger på deres indsats, og i hvilket omfang og hvordan eleverne bliver inddraget i feedbackprocessen.

Vi tager afsæt i undersøgelser, der bl.a. viser, at ”eleverne var mindst positive i deres vurdering af lærerne inden for de dimensioner af deres undervisningspraksis, som vedrører feedback fra lærer til elev

I løbet af processen bliver vi i fællesskab klogere på didaktiske principper og metoder til at give en klar, målrettet og individualiseret feedback på rette tidspunkt og i rette omfang til eleverne. Vi undersøger også de udfordringer, der er forbundet med manglende feedback, fx tidspres og et stort antal elever for den enkelte lærer. Vi afprøver potentialer og udfordringer i digitale værktøjer og platforme til feedback, og alle deltagere udvikler og afprøver selv et konkret læringsprodukt, der har til hensigt at øge og variere brugen af feedback i undervisningen til gavn for elevernes læring.

Tilmeld dig her. (fuldt booket)

 

Målgruppe
I denne Learning Factory har vi fokus på feedback i undervisningen på det didaktiske niveau. Derfor er målgruppen i særlig grad lærere og læsevejledere i fagene. Alle hovedindgange i EUD er velkomne, og ingen særlige it-tekniske forudsætninger er nødvendige.

 

Formål
Selvom eleverne overordnet set vurderer deres lærere på EUD positivt, er eleverne mindst positive i deres vurdering af lærerne, når det handler om feedback I forhold til reformens mål om, at eleverne skal blive så dygtige, de kan.

Af hensyn til elevernes læring og trivsel er det således afgørende at udvikle og dele erfaringsbaseret viden om, hvordan vi kan optimere feedback i undervisningen. Der vil også være et særligt fokus på, hvordan eleverne kan inddrages i feedback, bl.a. i form af forskellige former for peer feedback.

 

Motivering  
Elever efterspørger bl.a, at de får mere feedback, så de føler sig set, og at de får viden om deres eget faglige niveau, samt hvad de skal gøre for at blive bedre. Nogle elever oplever sågar kun, at de lærer noget, hvis deres lærer er god til at pege på, hvor de har rykket sig✱✱

✱ Grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen, rapport af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (citat fra side 120).
✱✱ Feedback på erhvervsuddannelserne, rapport af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

 

Læringsudbytte 

VIDEN om:

 • Didaktiske principper, forskellige former for digitalt understøttet feedback samt relevante digitale læringsressourcer, platforme og værktøjer.

KOMPETENCER til:

 • At designe og tilrettelægge forskellige former for feedback-aktiviteter og forløb.
 • At give en individualiseret feedback.

FÆRDIGHEDER i:

 • At kunne anvende udvalgte digitale feedback-værktøjer og platforme.

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed. Undervejs vil du som deltager blive opkvalificeret og inspireret i et netværk af andre med samme interesse og fokusområde.

Vigtige datoer
Forløbet har fire fabriksdage 0g tre online sparringsmøder. Som udgangspunkt afvikles fabriksdagene med fysisk fremmøde i Odense, men de kan blive omlagt til digitale møder alt efter coronasituationen.

De fire fabriksdage afvikles den 19. januar, 2. marts, 8. april og 8. juni 2021.

Online sparringsmøder mellem fabriksdagene er den 2. februar, 19. marts og 29. april 2021

Derudover er der online fællesmøder for deltagernes ledere den 1. marts og den 6. maj 2021, hvor formålet er at give lederne indsigt i forløbet, sikre lokal forankring på skolerne samt opbakning til deltagernes arbejde. 

 

Praktiske forhold
Denne Learning Factory er fuldt booket. Der er få pladser tilbage på følgende forløb:
Learning Factory 13: Differentiering med film og podcast
Learning Factory 15: Visualisering gennem 3D/360°-miljøer

CIU tilbyder frikøb på 30 timer pr. Learning Factory pr. skole. De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med.

 

Produkt
Som led i deltagernes læreproces udvikler de i løbet af en Learning Factory et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der i denne Learning Factory er behovet for at optimere feedback i undervisningen. Produktet skal efterfølgende stilles til rådighed på egen skole samt til brug eller inspiration for andre skoler i CIU’s digitale katalog. Dette skal ses i lyset af, at CIU er et nationalt videnscenter, der skal udvikle viden om anvendelse af it i undervisningen, og at de produkter, der udvikles, er væsentlige elementer i udviklingen af denne nye viden. Se eksempler på tidligere deltageres produkter her.

 


Learning Factory 15:
Visualisering gennem 3D/360°-miljøer

Vi gentager succesen! Vi har oplevet stor efterspørgsel på vores tidligere Learning Factory omkring 3D/360°-miljøer. Derfor udbyder vi nu endnu en Learning Factory omkring emnet. 

I denne Learning Factory vil vi understøtte det visuelle behov ved at skabe 3D/360°-miljøer, som elever kan træde ind i via deres computer og opleve en konkret virksomhed eller et arbejdsmiljø. I modellen kan eleverne også arbejde med forskellige opgaver og quizzer, så de på en legende og interaktiv måde kan lære fagligt stof, ligesom det også er muligt for eleverne at træde ind i 3D-miljøet med VR-briller på.

Der vil være mulighed for at optage et miljø med det professionelle Matterport-kamera, som CIU stiller til rådighed i forløbet. Herunder kan du besøge et 360°-miljø, der er lavet i et tidligere forløb af Mikkel Roskjær Andersen fra NEXT. Tryk på play-knappen for at træde ind i snedkerværkstedet.

Se flere eksempler på 360°-miljøer her

 

Målgruppe
Denne Learning Factory er relevant for undervisere og konsulenter på alle erhvervsskoler, hvor der er et ønske om eller behov for at gøre elevernes kommende fagprofessionelle virkelighed endnu mere synlig og undervisningen derved mere praksisnær.

Alle, uanset it-forudsætninger, kan deltage i forløbet.

 

Formål med denne Learning Factory
Mange elever har stor gavn af en høj grad af visuel understøttelse for bedre at kunne lære. Ved at lave undervisningsmateriale, der ‘foregår’ i et praksisnært miljø, kan man gøre undervisningen mere vedkommende for eleverne og medvirke til at skabe læring på en ny og interaktiv måde. Tilmeld dig her.

 

Hvorfor denne Learning Factory? 
Vi hører et stort behov blandt undervisere og elever på erhvervsuddannelserne om at gøre undervisningen mere visuel. 65 % af befolkningen lærer bedst visuelt – og husker i billeder. Vi husker gennemsnitligt kun ca. 20 % af det, vi læser, mens vi husker 80 % af det, vi ser*. Derfor bliver det visuelle helt centralt i enhver læringsproces, og derfor ønsker vi i denne Learning Factory at gøre elevernes arbejdsmiljøer endnu mere visuelle ved at læringen foregår i et virtuelt rum, der ligner de arbejdsmiljøer, de senere vil komme ud i. * Social Science Research Network

 

Læringsudbytte

VIDEN om:

 • Digitale undervisnings- og læringsformer
 • 360°-miljøer og deres muligheder

FÆRDIGHEDER i:

 • At producere virtuelle visuelle læringsmiljøer i 360°

KOMPETENCER til at:

 • Forholde sig konstruktivt kritisk til nye digitale læringsmiljøer
 • Tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsmateriale i 360°-miljøer

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed. Undervejs vil du som deltager blive opkvalificeret og inspireret i et netværk af andre med samme interesse og fokusområde.

 

Vigtige datoer

Forløbet har fire fabriksdage 0g to online sparringsmøder. Som udgangspunkt afvikles fabriksdagene med fysisk fremmøde i Odense, men de kan blive omlagt til digitale møder alt efter coronasituationen.

De fire fabriksdage afvikles den 19. januar, 23. februar, 5. maj og 8. juni 2021.

Online sparringsmøder: Den 25. marts og 20. maj 2021.

Derudover er der online fællesmøder for deltagernes ledere den 1. marts og 6. maj 2021, hvor formålet er at give lederne indsigt i forløbet, sikre lokal forankring på skolerne samt opbakning til deltagernes arbejde. 

 

Praktiske forhold
Der er få pladser tilbage på forløbet, som tildeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig her.

CIU tilbyder frikøb på 30 timer pr. Learning Factory pr. skole. De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med. Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

 

Produkt
Som led i deltagernes læreproces udvikler de i løbet af en Learning Factory et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der i denne Learning Factory er behovet for at gøre undervisningen mere praksisnær. Produktet skal efterfølgende stilles til rådighed på egen skole samt til brug eller inspiration for andre skoler i CIU’s digitale katalog. Dette skal ses i lyset af, at CIU er et nationalt videnscenter, der skal udvikle viden om anvendelse af it i undervisningen, og at de produkter, der udvikles, er væsentlige elementer i udviklingen af denne nye viden. Se eksempler på tidligere deltageres produkter her.

 

Tilmeld dig her

Du er meget velkommen til at kontakte os på:

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte os på:
post@ciuud.dk