Forløbet er i gang – det er ikke muligt at tilmelde sig længere.

 

Learning Factory 13:
Differentiering med film og podcast

EUD har en stor elevgruppe, der af forskellige grunde mangler motivation til og/eller har svært ved at tilegne sig viden gennem læsning af tekst. Det giver både fag– og grundfagslærere store udfordringer i hverdagen, når alle elever skal mødes og blive så dygtige, som de kan. I denne Learning Factory undersøger vi, hvordan vi kan differentiere undervisningen og derved inkludere denne elevgruppeVi vil især se på, hvordan podcast og film kan være et alternativ til tekster i undervisningen. 

Kender du ikke til CIU’s Learning Factories? Læs mere om konceptet nederst på siden eller find en uddybende beskrivelse her


Målgruppe
Forløbet henvender sig til både fag- og grundfagslærereder ønsker at inkludere de læseudfordrede elever i den almindelige undervisning. Forløbet henvender sig også til lærere, der interesserer sig for at afprøve film og podcast i undervisningen. 


Formål
Vi kommer primært til at arbejde med hverdagens udfordringer, når læreren skal møde alle elever i klassen. Formålet er særligt at sætte fokus på de læseudfordrede elevers læring og inklusion i undervisningen. Vi udvikler nye konkrete, digitale og praksisnære løsninger på udfordringer, der relaterer sig til elevernes læseudfordringer – til gavn for dine elever, din skole og hele sektoren. Tilmeld dig her

 

Hvorfor denne Learning Factory?
Rapporten Læsning og læsevejledning EUDpeger på, at elever med svage læseforudsætninger har tendens til at vælge EUD, og en stor gruppe af eleverne i EUD har dermed svært ved at få et tilstrækkeligt læringsudbytte af læsning af fagtekster. Samtidig udtrykker mange faglærere, at de ikke har tilstrækkelig viden og kompetencer til at gøre noget ved det. CIU ønsker med denne Learning Factory at bidrage til at løse denne problemstilling.

 

Læringsudbytte

Viden om: 

  • Læseudfordringer og støttemuligheder i den almindelige undervisning 
  • Differentiering af undervisning og læreprocesser 
  • Film og podcast i undervisningen 

Færdigheder i:  

  • At differentiere undervisningen efter relevante differentieringsprincipper 
  • At arbejde med film og podcast i undervisningen

Kompetencer til:  

  • Asammensætte en differentieret undervisning, der inkluderer de læseudfordrede elever i den almindelige undervisning 

Vigtige datoer

Forløbet har fire fabriksdage 0g tre online sparringsmøder. Som udgangspunkt afvikles fabriksdagene med fysisk fremmøde i Odense, men de kan blive omlagt til digitale møder alt efter coronasituationen.

De fire fabriksdage afvikles den 19. januar, 3. marts, 13. april og 8. juni 2021. Alle dagene er fra ca. 9.00-15.30.

Online sparringsmøder mellem fabriksdagene er den 10. februar, 25. marts og 5. maj 2021. Onlinemøderne er fra kl. ca. 14.00-15.30.  

Derudover er der online fællesmøder for deltagernes ledere den 1. marts og 6. maj 2021, hvor formålet er at give lederne indsigt i forløbet, sikre lokal forankring på skolerne samt opbakning til deltagernes arbejde. 

 

Praktiske forhold
Der er få pladser tilbage på forløbet, som tildeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig her

CIU tilbyder frikøb på 30 timer pr. Learning Factory pr. skole. De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med. Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet. 

Forløb
Et Learning Factoryforløb egner sig i særlig grad til, når skolen gerne vil have støtte til at gennemføre et udviklingsprojekt. I denne Learning Factory vil det være relevant at arbejde med differentiering og inkludering af læseudfordrede elever i den almindelige undervisning. 

Fabriksdagene består af inspirationsoplæg og arbejde med eget projekt. Deltageren skal være indstillet på at tilegne sig nye færdigheder på egen hånd i perioderne mellem fabriksdagene. Der vil være ressourcer til rådighed og mulighed for hjælp undervejs, men der er eksempelvis ikke konkret undervisning i at producere film og podcast. 

 

Produkt
Som led i deltagernes læreproces udvikles der i løbet af en Learning Factory et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der i denne Learning Factory omhandler de læseudfordrede elevers læring. Produktet kan være et selvvalgt undervisningsforløb, der videreudvikles – men der er mange muligheder, og dine egne idéer er meget velkomne. 

Produktet stilles efterfølgende til rådighed på egen skole, og da CIU som nationalt videnscenter har til opgave at indsamle og dele viden, vil produktet også blive stillet til rådighed til brug og inspiration for andre skoler i CIUs digitale katalog. Se eksempler på tidligere deltageres produkter her.  

 

Se også

Learning Factory 14: Mere feedback til eleverne med digitale værktøjer (FULDT BOOKET)
Learning Factory 15: Visualisering gennem 3D/360°-miljøer

 

Tilmeld dig her


Hvad er en Learning Factory? 

En Learning Factory er en metode til at arbejde med autentiske problemstillinger og udvikle konkrete løsningsforslag tæt forbundet til deltagernes hverdag på deres respektive skoler.

I CIU’s ‘fabrikker’ undersøger vi, hvordan it kan bidrage til at løse problemer, der har forbindelse til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Undervejs i forløbet sker samtidig en opkvalificering i anvendelsen af it i undervisningen.

Forløb
En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres der udviklingsarbejde på egen skole. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde, der skal bidrage til den lokale forankring på deltagernes skoler. Forløbet er struktureret ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb.

Læs mere om Double Diamond-modellen her.

 

Indhold
Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov, der viser sig i den enkelte fabrik. I de forskellige faser vil skoler, forskere og eksperter bidrage med viden på området. Efter LF-forløbet vil hver deltager have udviklet et produkt, der bidrager til løsningen af den lokale problemstilling. Samtidig har deltagerne sammen etableret et netværk, de fremadrettet kan bruge til sparring og inspiration.

Læs mere om Learning Factory-begrebet her.

 

Lokal forankring
For at sikre lokal forankring på deltagernes skoler og opbakning til deltagernes arbejde, prioriterer CIU kontakten til skolernes ledelse. Ledelsen inddrages tilmed for at sikre en spredning af de it-didaktiske kompetencer, deltagerne tilegner sig, til det øvrige pædagogiske personale. Derudover har CIU også fokus på elevperspektivet og inddrager ligeledes eleverne i processen for at sikre det bedst mulige produkt.

I en Learning Factory udvikler vi således i fællesskab løsninger på skolernes egne udfordringer, der gennem designprocessen bliver kvalificeret af eksperter, forskere m.m. samt forankret i skolens praksis. Det skal i sidste ende sikre EUD-eleverne endnu bedre undervisning og læring.

Karin Eckersberg

Har du spørgsmål til Learning Factory 13?

Karin Eckersberg
Specialkonsulent hos CIU