OBS: Forløbet er afsluttet

Digital Didaktisk Transformation af EUD

Udnyt coronakrisens gearskifte og fasthold momentum i anvendelsen af it i undervisningen på din skole.

Har din skole taget stilling til brugen af læringsdata? Vil du gerne opdateres på Uddannelse og industri/teknologi 4.0? Ønsker du at nå endnu længere med din ledelse af undervisere og elevers brug af it i undervisningen? Så tilmeld dig udviklingsforløbet Digital Didaktisk Transformation af EUD.

 

Målgruppe
Øverste ledelse i EUD. Hver skole har mulighed for at sende tre repræsentanter  i alt. To fra den øverste ledelse, fx direktør, rektor, forstander, bestyrelsesmedlem, digitaliseringschef eller øvrig repræsentant med ansvar for implementering af pædagogisk it samt en it-pædagogisk konsulent fra skolen.

 

Derfor har jeg valgt at deltage
Hør, hvorfor direktør på Tietgen, Annette Vilhelmsen, prioriterer at deltage i udviklingsforløbet – og hvorfor din skole bør gøre det samme.

 

Formål

Formålet med udviklingsforløbet er at styrke arbejdet med ledelse, uddannelse – industri 4.0 samt læringsdata, og dermed bidrage til den enkelte skoles kapacitetsopbygning af anvendelse af it i undervisningen. Erfaringerne fra coronakrisen vil blive inddraget i forløbets gennemgående spørgsmål, om hvornår det giver mening at digitalisere undervisningen, og hvornår det ikke gør.

I det halve år forløbet varer vil den enkelte skole via fysiske og online møder blive kvalificeret og udfordret på de tre udvalgte temaer, som er centrale for at den digitale transformation lykkes til gavn for elevernes læring.

De deltagende skoler samarbejder i forløbet i fastlagte netværksgrupper og modtager sparring. Efter forløbet har hver skole fået udviklet 360°-analyser af, hvor skolen står i forhold til de tre temaer, og formuleret en individuel, konkret handleplan til brug på egen skole.

Tilmeld dig ved at sende en mail til post@ciuud.dk senest den 25. september 2020.

 

Det overordnede program

Mål og indhold

Målet er at deltagerne tilegner sig viden om og kompetencer til at udvikle handleplaner for egen skole i forhold til følgende temaer:

• Uddannelse 4.0 – Industri/Teknologi 4.0  
Hvordan kan teknologier som fx software og industrirobotter, kunstig intelligens og 3D-print og virtuelle virksomheder inspirere til at gentænke vores erhvervsskoler? Hvad kendetegner Uddannelse 4.0 med nye fleksible læringsformater som fx adaptiv læring og læring i mixed realities? Hvordan udvælger vi de mest hensigtsmæssige læringsteknologier til vores skoler, inddrager eleverne bedst muligt, og styrker koblingen mellem skole og praktiksteder ved hjælp af teknologier?

• Ledelse af digital didaktisk transformation
Begreber som dannelse, læring og trivsel er fortsat centrale for topledelsen i en digital kontekst, og i projektet kobles de med ny viden om adfærdsledelse som en løftestang til ændring af praksis og kulturen på skolen. Hvordan går vi fra gode intentioner i strategier til konkret handlinger? Hvilke greb kan iværksætte, understøtte og vedligeholde lærings- og forandringsprocesser i teknologiske kontekster?

• Læringsdata som drivrem for skolens kerneopgave
Elever og kursister genererer massive mængder af læringsdata, når de arbejder online fx i skolens LMS. Disse data er vigtige udviklingsspor i forhold til gennemførelse, motivering og fx feedback. Men hvad er egentlig læringsdata, hvad består de af, og hvordan kan ledelsen bruge data, også til andet end sporing af frafald? Og hvordan kan vi understøtte underviserne i at udvikle og informeres af data på etisk forsvarlige måder i mødet med eleverne?

 

Udbytte

Efter projektet har hver skole fået udviklet to produkter:

• En 360°-analyse af projektets tre temaer (uddannelse 4.0 – ledelse – læringsdata) i relation til egen skole.
En 360 °-analyse er et sammenfattende notat, der kommer hele vejen rundt om det pågældende tema, og hvor der systematisk spørges ind til:
– Hvilke aktører er relevante at inddrage, og hvordan kan vi gøre det, når vi skal arbejde med fx læringsdata? (fx skolens bestyrelse, medarbejdere, elever, brancheforeninger, ministeriet, praktiksteder m.m.)
– Hvilke didaktiske begreber, forudsætninger og mål er væsentlige?

Gennem en 360°-analyse får skolen således et kvalificeret udgangspunkt for at identificere og prioritere fremadrettede indsatsområder og optimere samtalen tilbage på skolen.

• En konkret handleplan for ét af projektets tre temaer.
Handleplanen vil bestå i en operationalisering af 360°-analysen, og angiver hvilke skridt og processer skolen kan iværksætte i forhold til enten uddannelse 4.0, ledelse eller læringsdata.

 

 

Organisering af forløbets 3 faser: Oktober 2020 – februar 2021

• Fase 0: Oktober-november: Opvarmning og begyndende netværksdannelse
Projektet indledes med et opstartswebinar den 2. oktober med grundig orientering om projektet. Deltagerne inddeles i sparringsgrupper på tværs af sektorer og får adgang til en virtuel samarbejdsplatform med artikler og videoer om projektets tre temaer. Skolerne besvarer spørgeskema om projektets tre temaer.

• Fase 1: November – februar: 360°-analyser. Internat 1 og online arbejdsfase
Projektets temaer introduceres via oplæg og øvelser på projektets 1. internat den 5.-6. november, hvor arbejdet med 360-graders analyser også påbegyndes. I den efterfølgende arbejdsfase inden internat nr. 2 mødes skolerne i netværksgrupperne online til to møder faciliteret af CIU, hvor målet er at færdiggøre analyserne.

• Fase 2: Februar: Udformning af handleplaner. Internat 2
Forløbets afsluttende fase afvikles på internat nr. 2. den 4.-5. februar, hvor målet er, at hver enkelt skole får udarbejdet operationaliserbare handleplaner på baggrund af 360°-analyserne. Internatet byder også på perspektiverende, fremadrettede oplæg m.h.p at rammesætte det fælles katalog af handleplaner, som projektet har udviklet. Endeligt skabes der et fælles landkort over de næste vigtige temaer/opmærksomhedsfelter på direktørniveau.

Oplægsholdere og sparringspartnere: CIU har indgået aftaler med førende forskere, ledere og praktikere om oplæg og sparring, og elevernes stemme vil også blive repræsenteret. Se programmet med oplægsholdere m.m. øverst på siden.

 

Praktiske forhold

Pris: CIU afholder udgifter til undervisning, oplæg og den løbende sparring i projektet. Deltagerens skole afholder udgifter til ophold på internaterne, timeforbrug og kørsel. Deltagerpris pr. person pr internat, jf statens aftaletakst: 1495,00 kr. ekskl. moms.

Datoer:

  • Tilmeldingfrist: Den 25. september 2020 til post@ciuud.dk 
  • Opstartswebinar: Den 2. oktober kl. 12.30-13.30
  • Internat: 5. november kl. 10.30 – 6. november kl. 15.00 2020
  • Datoerne for to online møder i mellemfasen aftales i de enkelte netværksgrupper
  • Internat: 4. februar kl. 10.30 -5. februar. kl. 15.00 2021

Sted:
Internaterne afvikles på Hotel H.C. Andersen, Claus Bergs gade 7, 5000 Odense C.

Kontakt og yderligere info:
Udviklingsforløbet er planlagt i samarbejde med CIU’s centerrådsgruppe for Digital Didaktisk Transformation bestående af repræsentanter fra direktionen på EUD-skoler fra forskellige hovedindgange og DEG.

Anne Mette Lundstrøm

Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet?

Anne Mette Lundstrøm
Specialkonsulent hos CIU