CIU's Learning Factories

Kommende Learning Factories

Kender du ikke til CIU’s Learning Factory-koncept, så læs mere nederst på siden eller se den fulde uddybning her.

Ellers får du her en samlet oversigt over bl.a. indhold, formål og læringsudbytte i Learning Factory 10-12. Læs mere om den enkelte ‘fabrik’ herunder, og tilmeld dig et af forløbene her.

De overordnede temaer i tredje runde af CIU’s Learning Factories er:
Learning Factory 10: Visualisering gennem 3D/360°-miljøer (fuldt booket – skriv dig på venteliste)
Learning Factory 11: Digitalt samarbejde mellem skole og praktik (få pladser tilbage)
Learning Factory 12: Elevernes it-kompetencer i grundfagene  (få pladser tilbage)

 


 

Learning Factory 10:
Visualisering gennem 3D/360°-miljøer

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket. Skriv dig på venteliste her.

I denne Learning Factory vil vi understøtte det visuelle behov ved at skabe 3D/360°-miljøer, som elever kan træde ind i via deres computer eller VR-briller og opleve en konkret virksomhed eller et arbejdsmiljø. Mens eleverne går på opdagelse, kan de i modellen også arbejde med forskellige opgaver og quizzer, så de på en legende og interaktiv måde kan lære fagligt stof. Der vil være mulighed for at optage et miljø med det professionelle Matterport-kamera, som CIU stiller til rådighed i forløbet.

Herunder kan du besøge et 360°-miljø, der er lavet til det merkantile område:

Målgruppe

Denne Learning Factory er relevant for undervisere og konsulenter på alle erhvervsskoler, hvor der er et ønske om eller behov for at gøre elevernes kommende fagprofessionelle virkelighed endnu mere synlig og undervisningen derved mere praksisnær.

 

Formål med denne Learning Factory
Mange elever har stor gavn af en høj grad af visuel understøttelse for bedre at kunne lære. Ved at lave undervisningsmateriale, der ‘foregår’ i et praksisnært miljø, kan man gøre undervisningen mere vedkommende for eleverne og medvirke til at skabe læring på en ny og interaktiv måde.

 

Hvorfor denne Learning Factory? 
Vi hører et stort behov blandt undervisere og elever på erhvervsuddannelserne om at gøre undervisningen mere visuel. 65 % af befolkningen lærer bedst visuelt – og husker i billeder. Vi husker gennemsnitligt kun ca. 20 % af det, vi læser, mens vi husker 80 % af det, vi ser*. Derfor bliver det visuelle helt centralt i enhver læringsproces, og derfor ønsker vi i denne Learning Factory at gøre elevernes arbejdsmiljøer endnu mere visuelle ved at læringen foregår i et virtuelt rum, der ligner de arbejdsmiljøer, de senere vil komme ud i.

Social Science Research Network

 

Læringsudbytte

VIDEN om:

 • Digitale undervisnings– og læringsformer
 • 360°-miljøer og deres muligheder

FÆRDIGHEDER i:

 • I at producere virtuelle visuelle læringsmiljøer i 360 grader

KOMPETENCER til at:

 • Forholde sig konstruktivt kritisk til nye digitale læringsmiljøer
 • Tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsmateriale i 360°-miljøer

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed. Undervejs vil du som deltager bliver opkvalificeret og inspireret i et netværk af andre med samme interesse og fokusområde.

 

Mødegange
Forløbet har fire fysiske mødedage, der som udgangspunkt foregår i Odense. Er der overvægt at deltagere i en landsdel, er der også mulighed for at holde nogle af mødedagene på deltagernes egne skoler.

Mødedatoer: Den 18. august, 22. september, 28. oktober og 8. december 2020.

 


Learning Factory 11: Digitalt samarbejde mellem skole og praktik

Få pladser tilbage! Tilmeldingsformular til denne Learning Factory findes HER

Hvordan kan it understøtte en bedre sammenhæng mellem skole og praktik? Der er gennem tiden undersøgt og iværksat mange initiativer med henblik på at skabe en god kobling mellem skole og praktik til gavn for elevernes læringsudbytte. I denne Learning Factory undersøger vi, hvordan vi kan nytænke og styrke koblingen mellem skole og praktik gennem teknologi.

Målgruppe
Forløbet er målrettet alle på erhvervsuddannelserne, der interesserer sig for at skabe sammenhæng mellem skole og praktik til gavn for elevernes læringsudbytte. Du kan være underviser, konsulent, praktikvejleder eller noget helt fjerde.

 

Formål med denne Learning Factory
Vi undersøgeeksisterende samarbejdsformer og udvikler i fællesskab ny konkrete, digitale og praksisnære løsninger på en bedre kobling mellem skole og praktik til gavn for din skole, dine elever og hele sektoren.

 

Hvorfor denne Learning Factory? 
I EUD-reformen fra 2015 er ‘bedre kobling af skoleforløb og virksomhedspraktik’ nævnt som esærligt indsatsområde. Ifølge aftaleteksten er det en udfordring i relation til elevernes læringsudbytte, at eleverne har svært ved at se sammenhængen mellem praktikuddannelsen og det, de lærer på skolen. CIU ønsker med denne Learning Factory at bidrage til denne indsats.    

 

Læringsudbytte
VIDEN om:  

 • Eksisterende analoge samarbejdsmodeller og ’best practise’ på området 
 • Digitale teknologier til samarbejde og vidensdeling 

FÆRDIGHEDER i:

 • At vurdere og udvælge digitale værktøjer, der kan understøtte et positivt samarbejdet mellem skole og praktik 

KOMPETENCER til at: 

 • Tilrettelægge, gennemføre og evaluere nye digitale tiltag, der styrker samarbejdet mellem skole og praktik 

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og vil medvirke til, at der produceres ny viden på området til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed. 

 

Mødegange
Forløbet har fire fysiske mødedage, der som udgangspunkt foregår i Odense. Er der overvægt at deltagere i en landsdel, er der også mulighed for at holde nogle af mødedagene på deltagernes egne skoler.

Mødedatoer: Den 18. august, 29. september, 20. oktober og 8. december 2020.

 


Learning Factory 12: Elevernes it-kompetencer i grundfagene

Få pladser tilbage! Tilmeldingsformular til denne Learning Factory findes HER

Denne Learning Factory har fokus på it som pædagogisk værktøj i grundfags-undervisningen samt styrkelse af elevernes brugerkompetence med et erhvervsrelevant fokus.

I forløbet vil deltagerne arbejde med at identificere og vurdere relevante it-værktøjer i en pædagogisk sammenhæng, samt hvordan grundfaget på en naturlig måde kan understøtte elevernes brugerkompetencer i erhvervsrelevante it-værktøjer. I forløbet vil der indgå instruktionsmateriale til disse værktøjer (pdf-filer, videoer m.m.), og deltagerne vil i løbet af processen udvikle et produkt fx i form af konkrete vejledninger og undervisningsforløb med opgaver med udgangspunkt i ovenstående relevante it-værktøjer.

Målgruppe
Denne Learning Factory henvender sig primært til undervisere i grundfagene. Dog vil pædagogiske konsulenter og personer i en lignende stilling også med fordel kunne deltage, da en stor del af udviklingsarbejdet foregår på den lokale skole.
 

 

Formål med denne Learning Factory 
Formålet er, at deltagerne udvikler kompetencer til at inddrage it-værktøjer i en faglig og pædagogisk sammenhæng. Denne Learning Factory skal give underviserne og andre mulighed for at udvikle og afprøve metoder til dette pædagogiske arbejde. Elevernes grundlæggende niveau i at anvende it-værktøjer i bred forstand kan variere meget. Derfor giver dette forløb underviserne redskaber til at løfte opgaven i undervisningen for elever på forskellige it-niveauer.  

 

Hvorfor denne Learning Factory?
Med den nye grundfagsbekendtgørelse og i det enkelte grundfags vejledning stilles der større og mere præcise krav til anvendelse af it i undervisningen. En del grundfagslærere, skoleledere og organisationer har efterspurgt efteruddannelse for undervisere, så de kan løfte denne nye opgave. CIU ønsker med denne Learning Factory at bidrage til denne indsats.

 

Læringsudbytte
VIDEN om: 

 • Eksisterende digitale ressourcer specifikt til grundfaget(ene) 
 • Research på relevante it-værktøjer i det enkelte erhverv/uddannelse 
 • Eksisterende generelle pædagogiske it-værktøjer til undervisningen

FÆRDIGHEDER i:

 • At anvende digitale ressourcer og it-værktøjer i grundfagsfaglige sammenhænge 
 • At producere undervisningsmateriale med opgaver, vejledninger og multimodale instruktioner  

KOMPETENCER til: 

 • At afdække og analysere digitale ressourcer og deres anvendelighed i forhold til det specifikke grundfag og elevens erhverv/uddannelse. Hvad virker, og hvad virker ikke? 
 • At beskrive, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, hvor it har en central rolle som en del af elevens tilegnelse af grundfagsfaglige kompetencer og som understøtter elevens generelle it-brugerkompetencer 

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og vil medvirke til, at der produceres ny viden på området til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed. 

 

Mødegange
Forløbet har fire fysiske mødedage, der som udgangspunkt foregår i Odense. Er der overvægt at deltagere i en landsdel, er der også mulighed for at holde nogle af mødedagene på deltagernes egne skoler.

Mødedatoer: Den 18. august, 1. oktober, 4. november og 8. december 2020.


Generelt til de tre nye Learning Factories

Praktiske forhold
CIU tilbyder frikøb på 50 timer pr. Learning Factory pr. skole. De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med. Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

 

Produkt
Som led i deltagernes læreproces udvikler de løbet af en Learning Factory et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der er i den pågældende Learning Factory. Produktet skal efterfølgende stilles til rådighed på egen skole samt til brug eller inspiration for andre på Videnscenterportalen. Dette skal ses i lyset af, at CIU er et nationalt videncenter, der skal udvikle viden om anvendelse af it i undervisningen, og at de produkter, der udvikles, er væsentlige elementer i udviklingen af denne nye viden.


Hvad er en Learning Factory? 

En Learning Factory er en metode til at arbejde med autentiske problemstillinger og udvikle konkrete løsningsforslag tæt forbundet til deltagernes hverdag på deres respektive skoler.

I CIU’s ‘fabrikker’ undersøger vi, hvordan it kan bidrage til at løse problemer, der har forbindelse til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Undervejs i forløbet sker samtidig en opkvalificering i anvendelsen af it i undervisningen.

 

 

Forløb

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres der udviklingsarbejde på egen skole. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde, der skal bidrage til den lokale forankring på deltagernes skoler. Forløbet er struktureret ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb. Disse produkter vil blive præsenteret i vores digitale katalog som inspiration til andre skoler.

Læs mere om Double Diamond-modellen her

 

Indhold

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov, der viser sig i den enkelte fabrik. I de forskellige faser vil skoler, forskere og eksperter bidrage med viden på området. Efter LF-forløbet vil hver deltager have udviklet et produkt, der bidrager til løsningen af den lokale problemstilling. Samtidig har deltagerne sammen etableret et netværk, de fremadrettet kan bruge til sparring og inspiration.

Læs mere om Learning Factory-begrebet her

 

Lokal forankring

For at sikre lokal forankring på deltagernes skoler og opbakning til deltagernes arbejde, prioriterer CIU kontakten til skolernes ledelse. Ledelsen inddrages tilmed for at sikre en spredning af de it-didaktiske kompetencer, deltagerne tilegner sig, til det øvrige pædagogiske personale. Derudover har CIU også fokus på elevperspektivet og inddrager ligeledes eleverne i processen for at sikre det bedst mulige produkt. 

I en Learning Factory udvikler vi således i fællesskab løsninger på skolernes egne udfordringer, der gennem designprocessen bliver kvalificeret af eksperter, forskere m.m. samt forankret i skolens praksis. Det skal i sidste ende sikre EUD-eleverne endnu bedre undervisning og læring.   

Har du spørgsmål til en Learning Factory?

Kontakt os på 2275 9758post@ciuud.dk