CIU’s faglige fødselsdag den 7. maj

For godt et år siden slog CIU dørene op for første gang og begyndte arbejdet med at understøtte erhvervsskolerne i deres brug af it i undervisningen. Siden da har vi blandt andet haft mange indholdsrige besøg på landets skoler, der er blevet etableret netværksgrupper og videndelt på tværs af EUD-skoler, Learning Factory-forløb er startet og snart ser de første it-didaktiske løsninger fra deltagerne dagens lys. Alt dette og meget mere var ikke muligt, hvis det ikke var for jeres samarbejde og engagement. Derfor vil vi gerne sige tak og fejre et godt første år for videncentret sammen med jer!

Vi inviterer derfor til CIU’s 1-års fødselsdag den 7. maj kl. 13-15. Fødselsdagen foregår online og har fem skarpe oplægsholdere med, som er klar til at dele faglige gaver ud i vores virtuelle shareshops.

 

Tidsplan for dagen 

13.00-13.10: Velkommen og valg af gaver/shareshops
13.10-13.20: Velkomsttale ved CIU’s centerleder, Axel Hoppe + fødselsdagssang
13.20-13.55: Virtuelle shareshops runde 1
13.55-14.15: PAUSE: Networking, fælles maleri og kaffepause
14.15-14.50: Virtuelle shareshops runde 2
14.50-15.00: Afrunding på den virtuelle fødselsdag

 

Share.. hvad for noget? 

Til fødselsdagen holder vi de såkaldte shareshops, hvor du kan blive klogere på de fem nedenstående temaer. Her har du som deltager mulighed for at få ny viden, men lige så vigtigt er det, at du også har mulighed for at dele ud af egne erfaringer.

I disse shareshops er du desuden med til at bestemme indhold og fokuspunkter. Nedenfor har oplægsholderne listet en række spændende læringspointer i relation til emnet. Her får du og de andre deltagere mulighed for at udvælge de læringspointer, som netop I finder mest interessante og gerne vil gå i dybden med og videndele om på tværs af skoler.

 

De fem udvalgte temaer er:

1: Videndeling – hvorfor og hvordan v/Peter Holmboe, lektor ved UC Syd
2: Virtual reality i undervisningen v/Gunver Majgaard, lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
3: Hvad kan en Learning Factory v/Katrine Lindvig, forsker ved Københavns Universitet
4: Læreres tilgange til it v/Jens Jørgen Hansen, lektor ved Syddansk Universitet
5: Podcast i undervisningen v/Søren Prehn, selvstændig radiojournalist

Læs en uddybning af indhold og læringspointer i hver shareshop under tilmeldingsformularen.

Shareshop 1:
Videndeling – hvorfor og hvordan? 

Hvordan kan vi begribe videndeling i en verden, hvor vi taler om både lagring af viden, aktiv inddragelse af relationer i hverdagen og eksponentiel vækst af den viden, som er tilgængelig? Oplægget vil fokusere på enkelte begreber, som kan være afgørende for vores forståelse af de udfordringer, som stort set enhver videndelingssituation og -institution vil støde ind i, når der arbejdes med videndelings- og netværkskultur. Shareshoppen faciliteres af Peter Holmboe, der er lektor ved UC Syd. Læringspointer:

 1. Hvad er videndeling, og hvordan anskuer vi viden? Videndeling er en kobling af flere forskellige processer, flere aktiviteter og ikke ”bare” det at dele viden.
 2. Viden er ikke bare viden. Hør mere om henholdsvis erkendelses- og erfaringsbaseret viden og de videnstyper, som man kan støde ind i her.
 3. Fire trin for videndeling og SECI. Videnkonvertering fra erfaring til erkendelse og fra implicit til eksplicit viden.
 4. En videndelingskultur? Hør mere om nogle af de faktorer, som påvirker videndeling og evt. hæmmer videndeling. Hvem foretrækker man at arbejde sammen med i sociale relationer?
 5. Skal vi overhovedet kalde det videndeling? Sproget i sig selv kan være kendetegnende for, hvordan vi agerer – hvis vi kalder det noget andet, sker der så noget andet?

 

 

Shareshop 2:
Virtual reality i undervisningen

Hvordan kan vi bruge virtual reality i undervisningen? Hvad er de særlige styrker og svagheder ved teknologien? Hvordan skal vi planlægge undervisningen med virtual reality? Oplægget vil stille skarpt på en række særlige pointer indenfor temaerne 3D-visning, immersion, spilelementer, didaktisk design og egenproduktion af VR-programmer. Pointerne understøttes af konkrete eksempler. Deltag og del gerne egne erfaringer på shareshoppen, der afvikles af Gunver Majgaard, som er lektor på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Gunver Majgaard har stor forskningserfaring indenfor teknologier som VR og AR, og hun har særlig interesse i at undersøge teknologiernes didaktiske muligheder. Læringspointer:

 1. VR kan give særlig god visning af rummelige figurer og systemer
 2. VR kan tilbyde intense oplevelser
 3. VR stiller særlige krav til didaktisk design
 4. Hvordan man kan bruge spilelementer i udvikling af VR-træningsprogrammer?
 5. Undervisning i udvikling af VR-programmer med Co-spaces og Unity

 

Shareshop 3:
Hvad kan en Learning Factory?

CIU udbyder løbende nye Learning Factories og har indtil videre haft fokus på virtual reality, augmented reality, videndeling, digitaliseringsstrategier, navigation i en jungle af digitale værktøjer, uddannelseslederen i krydspres m.fl. Men hvad kan en Learning Factory egentlig, og hvorfor har CIU valgt at arbejde med dette koncept?

I denne shareshop kigger vi nærmere på Learning Factory-konceptet og på CIU’s fortolkning og udvikling af egen model. CIU har som en del af deres model udviklet en række dogmeregler. Disse dogmeregler er med til at guide processen i den enkelte Learning Factory og løber som en rød tråd gennem de ellers meget forskelligt udformede Learning Factory-forløb. Med afsæt i disse dogmeregler og med input fra vores Learning Factory-deltagere, dykker vi ned i CIU’s Learning Factory-model og diskuterer styrker, svagheder, indhold og output samt idéer til fortolkning og anvendelse af modellen i andre settings. Shareshoppen faciliteres af Katrine Lindvig, der er Postdoc ved Københavns Universitet og tilknyttet CIU som følgeforsker.

CIU’s dogmeregler:

 1. Vi arbejder for at producere konkrete løsninger på reelle problemer i skolens hverdag
 2. Den primære læring sker hjemme på skolen
 3. Samlæring og samskabelse: Deltagerne forpligter sig på at give og modtage sparring og input
 4. Fabrikken (forløbet) står aldrig stille
 5. Eleven er den vigtigste kunde, og produktet skal komme eleven til gavn
 6. It er et middel og ikke et mål
 7. ‘We practice what we preach’ og bruger it, når, og hvor det giver mening

 

Shareshop 4:
Læreres tilgange til it

Hvad kendetegner erhvervsskolelæreres tilgange til it i deres undervisning, og hvordan kan man bruge tilgange til it som udgangspunkt for læreres professionelle udvikling? Oplægget tager udgangspunkt i den aktuelle undersøgelse ”Alt drejer sig om it. Erhvervsskolelæreres tilgang til it” (Hansen og Karim, SDU & CIU 2020). Lærere er centrale aktører i forhold til implementering af it i skolen. Lærerens it-brug indgår i en større skole-kulturel praksis, men det er lærerens praksis, der er mødestedet for, hvordan it-brugen konkret udmøntes i skolens praksis. Lærere medvirker bl.a. til at etablere elevernes læringsmiljø og deres læringsveje i undervisningen. De har en nøglerolle for implementering og transformation af organisationens strategier for it-brug. De har som opgave at omsætte it-teknologiens mangesidige muligheder til meningsfuld og effektiv brug i undervisningen og elevernes læreprocesser.

 1. Hvordan er læreres tilgange til it? Overblik over læreres fem tilgange til it: It-understøttet undervisning, it-støttet faglig læring, it-støttet aktiv læring, it-støttet inkluderende læring og it-støttet erhvervsorienteret læring
 2. 10 didaktiske principper er styrende for læreres it-brug: Differentierende og fleksibel undervisning, inkluderende undervisning, aktiv læring, it som repræsentations- og interaktionsformer, møde eksterne krav/udfordringer, adaptiv planlægning, it-støttet evaluering, it-støttet kobling mellem teori og praksis samt it-støttet samarbejde og videndeling
 3. It og merværdi: Hvilken uddannelsesmæssig merværdi har it for læreres praksis?
 4. It-tilgange til at udvikle didaktikken og læreres professionelle udvikling: Hvordan bruges læreres it-tilgange til at udvikle it-didaktikken og læreres professionelle udvikling?
 5. Erhvervsuddannelser i en digital tid: Generelt overblik over fire udviklingsfelter, hvor it har en særlig indflydelse på erhvervsskolernes it-praksis: Uddannelsespolitik, organisation, didaktik og læring

 

 

Shareshop 5:
Brug af podcast i undervisningen 

Radiojournalist Søren Prehn har i mange år produceret til DR og er en erfaren podcaster, der udarbejder koncepter og producerer podcast til mange danske virksomheder og organisationer såsom DGI, Kromann Reumert, Aarhus BSS, Skejby Sygehus m.m. Derudover er han vant til at arbejde med større fondsprojekter og samarbejder lige nu med CIU om brug af podcast i undervisningen.

Søren Prehn har talt med en række elever om brug af podcast i undervisningen. Den ene gruppe af elever har arbejdet med podcast i producentrollen, mens den anden gruppe af elever forholder sig til podcast som et supplement til deres lærebog. I oplægget får I de vigtigste pointer fra de kvalitative interviews, såsom hvilke værdi det kan give elever med faglige udfordringer.

1: “Jeg har lidt ADD, og når jeg kigger i bogen, så begynder jeg at kede mig. Det er ærgerligt, at man ikke får den viden ind”. Hør mere om de didaktiske styrker, som podcast kan have i undervisningen.

2: Eleven som modtager af podcast: Hvem gavner det i klassen? Og i hvilke formater skal vi arbejde?

3: Eleven som producent af podcast: Hvordan arbejder vi med spørgeramme, interview osv.? Få også sparring på en konkret idé, I har.

4: Er det ikke dyrt og besværligt at arbejde med podcast? Teknikken må aldrig stå i vejen for den gode fortælling. Konkrete råd til, hvordan I bedst kommer i gang med at arbejde med podcast både i forhold til teknik samt koncepter.

5: Brug podcast til at sætte gang i debatten i klassen: Når stemningen er lidt sløv i klassen, og det er svært at får gang i debatten, så kan podcast bruges som en kickstarter til at tage fat på et emne, der skal tales om i klassen.

 

Det praktiske

Ingen transporttid, men medbring selv kaffe og kage. Tilmeld dig fødselsdagen herunder. Du vil modtage yderligere information og link til CIU’s virtuelle fødselsdag på den oplyste mail i tilmeldingsformularen. Vi glæder os til at se dig online!