Kobling mellem skole og praktik

Learning Factory 11: Digitalt samarbejde mellem skole og praktik

Hvordan kan it understøtte en bedre sammenhæng mellem skole og praktik? Der er gennem tiden undersøgt og iværksat mange initiativer med henblik på at skabe en god kobling mellem skole og praktik til gavn for elevernes læringsudbytte. I denne Learning Factory undersøger vi, hvordan vi kan nytænke og styrke koblingen mellem skole og praktik gennem teknologi.

 

Målgruppe
Forløbet er målrettet alle på erhvervsuddannelserne, der interesserer sig for at skabe sammenhæng mellem skole og praktik til gavn for elevernes læringsudbytte. Du kan være underviser, konsulent, praktikvejleder eller noget helt fjerde.

 

Formål med denne Learning Factory
Vi undersøgeeksisterende samarbejdsformer og udvikler i fællesskab ny konkrete, digitale og praksisnære løsninger på en bedre kobling mellem skole og praktik til gavn for din skole, dine elever og hele sektoren.

 

Hvorfor denne Learning Factory? 
I EUD-reformen fra 2015 er ‘bedre kobling af skoleforløb og virksomhedspraktik’ nævnt som esærligt indsatsområde. Ifølge aftaleteksten er det en udfordring i relation til elevernes læringsudbytte, at eleverne har svært ved at se sammenhængen mellem praktikuddannelsen og det, de lærer på skolen. CIU ønsker med denne Learning Factory at bidrage til denne indsats.    

 

Læringsudbytte
VIDEN om:  

  • Eksisterende analoge samarbejdsmodeller og ’best practise’ på området 
  • Digitale teknologier til samarbejde og vidensdeling 

FÆRDIGHEDER i:

  • At vurdere og udvælge digitale værktøjer, der kan understøtte et positivt samarbejdet mellem skole og praktik 

KOMPETENCER til at: 

  • Tilrettelægge, gennemføre og evaluere nye digitale tiltag, der styrker samarbejdet mellem skole og praktik 

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og vil medvirke til, at der produceres ny viden på området til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed. 

 

Mødegange
Forløbet har fire fysiske mødedage, der som udgangspunkt foregår i Odense. Er der overvægt at deltagere i en landsdel, er der også mulighed for at holde nogle af mødedagene på deltagernes egne skoler.

Mødedatoer: Den 18. august, 29. september, 20. oktober og 8. december 2020.

 

Praktiske forhold
CIU tilbyder frikøb på 50 timer pr. Learning Factory pr. skole. De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med. Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

 

Produkt
Som led i deltagernes læreproces udvikler de løbet af en Learning Factory et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der i denne Learning Factory er behovet for at styrke koblingen mellem skole og praktik. Produktet skal efterfølgende stilles til rådighed på egen skole samt til brug eller inspiration for andre på Videnscenterportalen. Dette skal ses i lyset af, at CIU er et nationalt videncenter, der skal udvikle viden om anvendelse af it i undervisningen, og at de produkter, der udvikles, er væsentlige elementer i udviklingen af denne nye viden.

Se også: 

Learning Factory 10: Visualisering gennem 3D/360°-miljøer
Learning Factory 12: Elevernes it-kompetencer i grundfagene

 Hvad er en Learning Factory? 

En Learning Factory er en metode til at arbejde med autentiske problemstillinger og udvikle konkrete løsningsforslag tæt forbundet til deltagernes hverdag på deres respektive skoler.

I CIU’s ‘fabrikker’ undersøger vi, hvordan it kan bidrage til at løse problemer, der har forbindelse til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Undervejs i forløbet sker samtidig en opkvalificering i anvendelsen af it i undervisningen.

 

 

Forløb
En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres der udviklingsarbejde på egen skole. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde, der skal bidrage til den lokale forankring på deltagernes skoler. Forløbet er struktureret ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb. Disse produkter vil blive præsenteret i vores digitale katalog som inspiration til andre skoler.

Læs mere om Double Diamond-modellen her

 

Indhold
Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov, der viser sig i den enkelte fabrik. I de forskellige faser vil skoler, forskere og eksperter bidrage med viden på området. Efter LF-forløbet vil hver deltager have udviklet et produkt, der bidrager til løsningen af den lokale problemstilling. Samtidig har deltagerne sammen etableret et netværk, de fremadrettet kan bruge til sparring og inspiration.

Læs mere om Learning Factory-begrebet her

 

Lokal forankring
For at sikre lokal forankring på deltagernes skoler og opbakning til deltagernes arbejde, prioriterer CIU kontakten til skolernes ledelse. Ledelsen inddrages tilmed for at sikre en spredning af de it-didaktiske kompetencer, deltagerne tilegner sig, til det øvrige pædagogiske personale. Derudover har CIU også fokus på elevperspektivet og inddrager ligeledes eleverne i processen for at sikre det bedst mulige produkt. 

I en Learning Factory udvikler vi således i fællesskab løsninger på skolernes egne udfordringer, der gennem designprocessen bliver kvalificeret af eksperter, forskere m.m. samt forankret i skolens praksis. Det skal i sidste ende sikre EUD-eleverne endnu bedre undervisning og læring.   

Karin Eckersberg

Har du spørgsmål til Learning Factory 11?

Karin Eckersberg
Specialkonsulent hos CIU