Learning Factory 10:
Visualisering gennem 3D/360°-miljøer

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket.

I denne Learning Factory vil vi understøtte det visuelle behov ved at skabe 3D/360°-miljøer, som elever kan træde ind i via deres computer eller VR-briller og opleve en konkret virksomhed eller et arbejdsmiljø. Mens eleverne går på opdagelse, kan de i modellen også arbejde med forskellige opgaver og quizzer, så de på en legende og interaktiv måde kan lære fagligt stof. Der vil være mulighed for at optage et miljø med det professionelle Matterport-kamera, som CIU stiller til rådighed i forløbet.

Herunder kan du besøge et 360°-miljø, der er lavet til det merkantile område:

Målgruppe
Denne Learning Factory er relevant for undervisere og konsulenter på alle erhvervsskoler, hvor der er et ønske om eller behov for at gøre elevernes kommende fagprofessionelle virkelighed endnu mere synlig og undervisningen derved mere praksisnær.

 

Formål med denne Learning Factory
Mange elever har stor gavn af en høj grad af visuel understøttelse for bedre at kunne lære. Ved at lave undervisningsmateriale, der ‘foregår’ i et praksisnært miljø, kan man gøre undervisningen mere vedkommende for eleverne og medvirke til at skabe læring på en ny og interaktiv måde. 

 

Hvorfor denne Learning Factory? 
Vi hører et stort behov blandt undervisere og elever på erhvervsuddannelserne om at gøre undervisningen mere visuel. 65 % af befolkningen lærer bedst visuelt – og husker i billeder. Vi husker gennemsnitligt kun ca. 20 % af det, vi læser, mens vi husker 80 % af det, vi ser*. Derfor bliver det visuelle helt centralt i enhver læringsproces, og derfor ønsker vi i denne Learning Factory at gøre elevernes arbejdsmiljøer endnu mere visuelle ved at læringen foregår i et virtuelt rum, der ligner de arbejdsmiljøer, de senere vil komme ud i. 

* Social Science Research Network 

 

Læringsudbytte

VIDEN om:  

  • Digitale undervisnings– og læringsformer 
  • 360°-miljøer og deres muligheder

FÆRDIGHEDER i:

  • I at producere virtuelle visuelle læringsmiljøer 360 grader 

KOMPETENCER til at: 

  • Forholde sig konstruktivt kritisk til nye digitale læringsmiljøer 
  • Tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsmateriale i 360°-miljøer

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed. Undervejs vil du som deltager bliver opkvalificeret og inspireret i et netværk af andre med samme interesse og fokusområde. 

 

Mødegange
Forløbet har fire fysiske mødedage, der som udgangspunkt foregår i Odense. Er der overvægt at deltagere i en landsdel, er der også mulighed for at holde nogle af mødedagene på deltagernes egne skoler.

Mødedatoer: Den 18. august, 22. september, 28. oktober og 8. december 2020.

 

Praktiske forhold
CIU’s opgave er at understøtte så mange erhvervsskoler som muligt i anvendelsen af it i undervisningen. Derfor har de skoler, der endnu ikke har deltaget i en Learning Factory, fortrinsret til forløbet, men alle kan skrive sig op og ønske en plads. Tilmeldingsfristen er fredag den 19. juni 2020. Vi giver løbende besked til de tilmeldte, om de kan tilbydes en plads eller ej.

CIU tilbyder frikøb på 50 timer pr. Learning Factory pr. skole. De frikøbte timer er som udgangspunkt ikke tilstrækkelige, hvorfor der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet, som skolen forventes selv at bidrage med. Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

 

Produkt
Som led i deltagernes læreproces udvikler de løbet af en Learning Factory et produkt. Dette produkt skal ses som et kvalificeret bud på en løsning på den overordnede problemstilling, der i denne Learning Factory er behovet for at gøre undervisningen mere praksisnær. Produktet skal efterfølgende stilles til rådighed på egen skole samt til brug eller inspiration for andre på Videnscenterportalen. Dette skal ses i lyset af, at CIU er et nationalt videncenter, der skal udvikle viden om anvendelse af it i undervisningen, og at de produkter, der udvikles, er væsentlige elementer i udviklingen af denne nye viden.

Se også: 

Learning Factory 11: Digtalt samarbejde mellem skole og praktik
Learning Factory 12: Elevernes it-kompetencer i grundfagene

 


Hvad er en Learning Factory? 

En Learning Factory er en metode til at arbejde med autentiske problemstillinger og udvikle konkrete løsningsforslag tæt forbundet til deltagernes hverdag på deres respektive skoler.

I CIU’s ‘fabrikker’ undersøger vi, hvordan it kan bidrage til at løse problemer, der har forbindelse til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Undervejs i forløbet sker samtidig en opkvalificering i anvendelsen af it i undervisningen.

 

 

Forløb

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres der udviklingsarbejde på egen skole. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde, der skal bidrage til den lokale forankring på deltagernes skoler. Forløbet er struktureret ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb. Disse produkter vil blive præsenteret i vores digitale katalog som inspiration til andre skoler.

Læs mere om Double Diamond-modellen her

 

Indhold

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov, der viser sig i den enkelte fabrik. I de forskellige faser vil skoler, forskere og eksperter bidrage med viden på området. Efter LF-forløbet vil hver deltager have udviklet et produkt, der bidrager til løsningen af den lokale problemstilling. Samtidig har deltagerne sammen etableret et netværk, de fremadrettet kan bruge til sparring og inspiration.

Læs mere om Learning Factory-begrebet her

 

Lokal forankring

For at sikre lokal forankring på deltagernes skoler og opbakning til deltagernes arbejde, prioriterer CIU kontakten til skolernes ledelse. Ledelsen inddrages tilmed for at sikre en spredning af de it-didaktiske kompetencer, deltagerne tilegner sig, til det øvrige pædagogiske personale. Derudover har CIU også fokus på elevperspektivet og inddrager ligeledes eleverne i processen for at sikre det bedst mulige produkt. 

I en Learning Factory udvikler vi således i fællesskab løsninger på skolernes egne udfordringer, der gennem designprocessen bliver kvalificeret af eksperter, forskere m.m. samt forankret i skolens praksis. Det skal i sidste ende sikre EUD-eleverne endnu bedre undervisning og læring.   

Søren Krebs Møller

Har du spørgsmål til Learning Factory 10?

Søren Krebs Møller
Specialkonsulent hos CIU