Learning Factory 8: Udvikling af en digital strategi eller sigtepunkter. Hvorfor og hvordan?

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste her.

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration til udviklingen af en digital strategi, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed.

 

Mål og formål

Med afsæt i spørgeskemaundersøgelsen fra Styrelsen for It og Læring (STIL) fra april om status på skolernes digitale strategier, gennemfører CIU i efteråret 19 en webinarrække om digital strategiudvikling, hvor fem ledere fremlægger deres erfaringer med udvikling af og implementering af en digital strategi. Ledernes praksisnære erfaringer vil blandt andet indgå i Learning Factory 8, hvor vi i et fortroligt fællesskab indledningsvist stiller skarpt på hvorfor, hvordan og i hvilket omfang en skole skal have en digital strategi? Vi indkredser de relevante problemstillinger, der uvægerligt melder sig, hvorefter den enkelte skole får rum, sparring og feedback til at udvikle og formulere sin egen digitale strategi eller sigtepunkter.

 

Læringsudbytte

VIDEN om:

  • Elementer i en pædagogisk digitaliseringsstrategi
  • Forankring af strategier i en skolekontekst
  • Involvering og medejerskab blandt skolens ansatte

KOMPETENCER til at:  

  • Afdækning og analyse af brugerbehov
  • Samskabelse af strategi blandt medarbejdere

FÆRDIGHEDER: 

  • i forhold til at kommunikere strategien effektivt på skolens it-platform

 

Praktiske forhold

I er velkomne til at tilmelde flere ansatte til én Learning Factory eller flere forskellige Learning Factories. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, og CIU tilbyder frikøb på 50 timer pr. Learning Factory pr. skole. Der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet end de frikøbte timer.

Forløbet har fire fysiske mødedage: 10. marts, 5. maj, 23. september og 26. november 2020. Mødedagene foregår på Tietgenskolen i Odense, men der er også mulighed for at holde nogle af mødegangene på deltagernes egne skoler.

Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste.

Hvad er en Learning Factory?

En Learning Factory er en metode til at arbejde med autentiske problemstillinger og konkrete løsningsforslag tæt forbundet til deltagernes hverdag på deres respektive skoler.

I CIU’s ‘fabrikker’ undersøger vi, hvordan it kan bidrage til at løse problemer, der har forbindelse til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Samtidig bliver deltagerne opkvalificeret i anvendelsen af it i undervisningen.

 

Learning Factory

 

Forløb

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres lokalt forankret ‘fabriksarbejde’ på egen skole. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde, der skal bidrage til den lokale forankring på deltagernes skoler.

Forløbet er struktureret ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb. Disse produkter vil blive præsenteret i vores kommende katalog som inspiration til andre skoler.

Læs mere om Double Diamond-modellen her

 

Indhold

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov, der viser sig i den enkelte fabrik. I de forskellige faser vil skoler, forskere og eksperter bidrage med viden på området. Efter LF-forløbet vil hver deltager have udviklet et produkt, der bidrager til løsningen af den lokale problemstilling. Samtidig har deltagerne sammen etableret et netværk, de fremadrettet kan bruge til sparring og inspiration.

Læs mere om Learning Factory-begrebet her.

 

Lokal forankring og evaluering

For at sikre lokal forankring på deltagernes skoler og opbakning til deltagernes arbejde, prioriterer CIU kontakten til skolernes ledelse. Ledelsen inddrages ligeledes for at sikre en spredning af de it-didaktiske kompetencer, deltagerne tilegner sig, til det øvrige pædagogiske personale, samt at elevperspektivet synliggøres yderligere.

CIU foretager løbende vidensopsamling med henblik på tilpasning af fabrikken, så den rette kompetenceudvikling sikres. CIU’s følgeforskere vil observere og evaluere udbyttet på de enkelte Learning Factories.

Anne Mette Lundstrøm

Har du spørgsmål til Learning Factory 8?

Anne Mette Lundstrøm
Specialkonsulent for CIU