Learning Factory 7: Uddannelseslederen i krydspres

Uddannelseslederen i krydspres - mellem didaktisk udvikling og daglig drift

Learning Factory 7: Uddannelseslederen i krydspres – mellem didaktisk udvikling og daglig drift

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste her.

Deltagerne i denne Learning Factory får overordnet set inspiration, netværksdannelse, spændende faglige input og deltager i en udviklingsproces til gavn for den enkelte elev, skolen og sektoren som helhed.

 

Mål og formål

Mange uddannelsesledere/mellemledere oplever en hverdag, hvor tempoet er stadigt stigende i takt med kravene til digitalisering – også inden for det pædagogiske og didaktiske område. I mange tilfælde er uddannelseslederne ansvarlige for at deres medarbejdere er opdaterede i forhold til at kunne planlægge og gennemføre en undervisning, der er baseret på en grundig it-didaktisk viden og kompetencer. Samtidig står den daglige drift aldrig stille og stiller store krav til lederen, der således sjældent levnes tid til didaktisk fordybelse.  

Mellemlederen er som nærmeste leder for underviserne en nøgleperson i forhold til udviklingen af det it-didaktiske kompetenceniveau på skolen.  Naturligt nok efterlyser mange ledere en indsigt i it-didaktiske læringsværktøjer samt viden om, hvordan og i hvilket omfang en reflekteret it-didaktisk anvendelse kan bidrage til at afhjælpe grundlæggende didaktiske problemer som f.eks. motivation og differentiering. Opbygning og anvendelse af skolens LMS indgår ligeledes som et centralt aspekt af uddannelseslederens virke.

I denne Learning Factory vil vi således undersøge, hvilke problemer en leder møder i forbindelse med at it-kompetenceudvikle sine medarbejdere. Dernæst udvikler vi i fællesskab konkrete, praksisnære løsninger samtidig med, at den enkelte leder bliver opkvalificeret og it-didaktisk inspireret i et netværk af andre ledere. 

 

Læringsudbytte  

VIDEN om:

  • Grundlæggende it-didaktiske begreber og modeller
  • Opdatering på den seneste forskning

KOMPETENCER til at:  

  • tilrettelægge, gennemføre og evaluere forskellige kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere

FÆRDIGHEDER i: 

  • at anvende udvalgte it-didaktiske læringsværktøjer

 

Praktiske forhold

I er velkomne til at tilmelde flere ansatte til én Learning Factory eller flere forskellige Learning Factories. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, og CIU tilbyder frikøb på 50 timer pr. Learning Factory pr. skole. Der må påregnes yderligere arbejdstimer i forløbet end de frikøbte timer.

Forløbet har fire fysiske mødedage: 27. februar, 30. april, 17. september og 11. november 2020. Mødedagene foregår på Tietgenskolen i Odense, men der er også mulighed for at holde nogle af mødegangene på deltagernes egne skoler.

Det kræver ingen specifikke it-tekniske forudsætninger at deltage – både nybegyndere og superbrugere kan få gavn af forløbet.

OBS: Denne Learning Factory er fuldt booket, men du kan skrive dig på venteliste.

Hvad er en Learning Factory?

En Learning Factory er en metode til at arbejde med autentiske problemstillinger og konkrete løsningsforslag tæt forbundet til deltagernes hverdag på deres respektive skoler.

I CIU’s ‘fabrikker’ undersøger vi, hvordan it kan bidrage til at løse problemer, der har forbindelse til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Samtidig bliver deltagerne opkvalificeret i anvendelsen af it i undervisningen.

 

 

Forløb

En Learning Factory er et kapacitetsopbyggende forløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres lokalt forankret ‘fabriksarbejde’ på egen skole. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde, der skal bidrage til den lokale forankring på deltagernes skoler.

Forløbet er struktureret ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Et produkt skal ikke altid forstås som et fysisk produkt, men kan f.eks. også være metoder, teknikker eller inspiration til planlægning af bedre digitale undervisningsforløb. Disse produkter vil blive præsenteret i vores kommende katalog som inspiration til andre skoler.

Læs mere om Double Diamond-modellen her

 

Indhold

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov, der viser sig i den enkelte fabrik. I de forskellige faser vil skoler, forskere og eksperter bidrage med viden på området. Efter LF-forløbet vil hver deltager have udviklet et produkt, der bidrager til løsningen af den lokale problemstilling. Samtidig har deltagerne sammen etableret et netværk, de fremadrettet kan bruge til sparring og inspiration.

Læs mere om Learning Factory-begrebet her.

 

Lokal forankring og evaluering

For at sikre lokal forankring på deltagernes skoler og opbakning til deltagernes arbejde, prioriterer CIU kontakten til skolernes ledelse. Ledelsen inddrages ligeledes for at sikre en spredning af de it-didaktiske kompetencer, deltagerne tilegner sig, til det øvrige pædagogiske personale, samt at elevperspektivet synliggøres yderligere.

CIU foretager løbende vidensopsamling med henblik på tilpasning af fabrikken, så den rette kompetenceudvikling sikres. CIU’s følgeforskere vil observere og evaluere udbyttet på de enkelte Learning Factories.

Har du spørgsmål til Learning Factory 7?

Anne Mette LundstrømSpecialkonsulent for CIU 2089 6619annemette@ciuud.dk