Hvordan skaber vi læring i det online læringsrum?  

Learning Factory 5: Hvordan skaber vi læring i det online læringsrum?  

Praktiske forhold: 
Datoer og mødetidspunkter: 
1.mødegang:  d.10. oktober kl. 10-15.30 
2. mødegang: d. 29. november
3. mødegang: 5. februar
4. mødegang: 12. maj
Mødested: Den første mødegang afholdes på Tietgenskolen, Odense. De øvrige mødegange afvikles virtuelt.  
Tidsforbrug og frikøb: Forløbet er baseret på et forventet timeforbrug på 67 timer pr. deltager som frikøbes af CIU til FoU-sats. 

Formål og mål med forløbet 

En Learning Factory er en ny måde at undersøge på, hvordan it kan bidrage til at løse autentiske problemer relateret til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. En Learning Factory afsluttes med et produkt som er et bud på en løsning af det overordnede på problem. 
Sideløbende med udforskningen og løsningen af et konkret problem, bliver deltagerne opkvalificeret i anvendelsen af it i undervisningen i et forpligtende fællesskab.  

En Learning Factory er et samlet udviklingsforløb bestående af fire ‘fabriksdage’ hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres lokalt forankret ‘fabriksarbejde’ på egen skolen. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde med henblik på forankringsdimensionen. Læs mere om LF-begrebet her.  

I Learning Factory nr. 5. Det online læringsrum er formålet at undersøge og i fællesskab finde frem til gode didaktiske løsninger på spørgsmålet om hvordan vi skaber læring i det online læringsrumMålet er at den enkelte deltager tilegner sig viden, kompetencer og færdigheder, der gør det muligt at tilrettelægge, gennemføre og evaluere online undervisning i forskellige former og forskelligt omfang afhængig af skolens behov og muligheder.  

Overblik over forløbets faser 

For at sikre fremdrift i forløbet arbejder vi ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen. Vi lægger to ekstra faser ind: en fase 0 forud for første mødegang, og en fase 5, hvor der arbejdes med opsamling og effektevaluering. Læs mere om forløbet her. 

Indhold 

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til deltagernes konkrete behov, men følgende indholdselementer er: 

 1. Rammer og struktur i det online læringsrum. Hvordan tilrettelægger vi et virtuelt forløb ved hjælp af struktur og planer, som gør det nemt for eleven at følge?
 2. Taksonomi i det faglige arbejde. Hvordan udfordrer jeg eleven på alle niveauer i taksonomien? Hvilke læringsværktøjer kan bidrage, og hvordan dokumenteres elevernes progression? 
 3. Relationsarbejde. Hvordan etablerer jeg hensigtsmæssige relationer til mine elever og anvender forskellige former for feed back? Hvordan udvikler jeg forpligtende samarbejdsrelationer mellem mine elever? 
 4. Motivation og fastholdelseHvilke didaktiske greb findes til at fastholde motivation og engagement, og hvordan sporer jeg frafaldstruede elever? 

 Læringsudbytte 

Efter denne Learning Factory er det intentionen at du i fællesskab med de øvrige deltagere og din lokale ledelse og kollegaer har: 

 • Indkredset og udvalgt en lokal problemstilling om det online læringsrum, som giver mening i forhold til egen skole og som er nødvendig at løse. 
 • Har udviklet en gennemprøvet didaktisk funderet løsning på et lokalt problem i forhold til det online læringsrum. 

 Derudover har den enkelte deltager tilegnet sig VIDEN om: 

 • online læring i relation til undervisning i EUD. Muligheder og begrænsninger. 
 • hvordan online læring kan fremme elevernes udbytte af undervisningen 
 • elevernes erfaringer og vurderinger af online læring 
 • andre skolers brug af online læring 
 • hvordan online læring kan implementeres på en skole 

KOMPETENCER i at: 

 • implementere, anvende og instruere kolleger i at anvende løsningen på egen skole 
 • tilrettelægge og gennemføre undervisning med afsæt i videndeling 
 • udvælge de mest didaktisk velegnede it-løsninger til x-videndeling 

 Program for første fase 

Forud for første mødegang tager CIU kontakt til deltagere og ledere, og beder dem om at udfylde en samarbejdsaftale hvor det forpligtende samarbejde aftales. Desuden foregår en afdækning af deltagerforudsætninger. 

Den første fase har overskriften Discovery. I denne fase af Double Diamond-forløbet udforsker og undersøger deltagerne den overordnede tematik som afsæt for at udvælge og arbejde hen imod en løsning på en lokal baseret problemstilling.  På dagen får deltagerne faglige og didaktiske input fra skoler med særlige erfaringer, udefrakommende eksperter/forskere m.fl. Desuden afprøver og får deltagerne værktøjer til at gå tilbage på skolen med henblik på at udvælge det endelige problem som de ønsker at udvikle en løsning på. 

Et detaljeret program for den første fabriksdag bliver udsendt til de deltagende skoler. 

Lokal forankring 

Et afgørende element i en Learning Factory er den lokale forankring. Et af succeskriterierne for en Learning Factory er, at de løsninger, der udvikles på problemstillingerne, bliver anvendt på deltagerens skole. Derfor prioriteres kontakten til skolens ledelse bl.a. i form af løbende korte møder, så der sikres opbakning til deltagernes arbejde. Ledelsen inddrages ligeledes for at understøtte at de it-didaktiske kompetencer, som deltagerne tilegner sig, opnår en spredning til de øvrige pædagogiske personale, og at elevperspektivet synliggøres.  

 Evaluering 

CIU foretager løbende vidensopsamling med henblik på tilpasning af fabrikken så den rette kompetenceudvikling sikres. Efter de fire fabriksdage vil der blive udsendt et anonymt evalueringsskema til internt og eksternt brug. Desuden vil der blive foretaget enkelte interviews om deltagernes udbytte af forløbet. EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) og CIU’s forskningsenhed vil løbende observere og evaluere udbyttet på de enkelte Learning Factories. 

Ressourceperson på Learning Factory 5

Baseret på deltagernes behov inddrages der løbende eksterne ressourcepersoner med specifik viden. En gennemgående ressourceperson er Lisbeth Koertz, der på hver mødegang deler ud af sine erfaringer og sin viden om online læring. Lisbeth Koertz har de seneste 3 år været 100% beskæftiget med onlineundervisning. Hun underviser og koordinerer 5, 15 og 20 ugers onlineforløb på Tietgen Business. I den forbindelse har hun opnået erfaring med udvikling og afvikling af online-undervisning, herunder LMS-platforme og it-programmer til opbygning af undervisning i det virtuelle rum (fx Adobe Connect, screen-o-matic, GO-animate).   Undervisning i det virtuelle rum er en særlig disciplin og kræver en anden opmærksomhed på underviserens rolle – en pædagogisk praksis Lisbeth har fået erfaring med og gerne vil dele med andre.