Learning Factory 4: Visualisering af teori – med fokus på Augmented Reality (AR) 

Praktiske forhold: 

Datoer og mødetidspunkter: torsdage 3/10 og 28/11 kl. 9-15.30. Forårets to mødegange fastlægges på første mødegang.
Sted: Tietgenskolen, Odense.
Timeforbrug og frikøb: Forløbet er baseret på et forventet timeforbrug på 67 timer pr. deltager som frikøbes af CIU til FoU-sats. 

Formål og mål med forløbet 

En Learning Factory (LF) er en ny måde at undersøge, hvordan it kan bidrage til at løse autentiske problemer relateret til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Samtidig bliver deltagerne opkvalificeret i anvendelsen af it i undervisningen i et forpligtende fællesskab. 

En LF skal ses som et samlet udviklingsforløb bestående af fire ‘fabriksdage’ hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres lokalt forankret ‘fabriksarbejde’ på egen skolen. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde med henblik på forankringsdimensionen. En Learning Factory afsluttes med et produkt som er et bud på en løsning af det overordnede på problem. Læs mere om LF-begrebet her.

Mange elever har brug for en høj grad af visuel understøttelse for at omsætte teoretiske input til brug i den praktiske virkelighed. Hvordan kan vi i undervisningen blive endnu bedre til at konkretisere og visualisere de ting og den teori, der arbejdes med? AR skaber nye muligheder for at visualisere og konkretisere emner ved at lægge et virtuelt lag på den fysiske virkelighed. Formålet med LF 3 er at undersøge hvordan man i uddannelsesregi kan arbejde med et område som AR, og hvad kan det bidrage med som traditionelle metoder ikke kan? Disse spørgsmål og mange flere vil vi undersøge i denne Learning Factory.   

Overblik over forløbets faser 

For at sikre fremdrift i forløbet arbejder vi ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen. Vi lægger derudover to ekstra faser ind: en fase 0 forud for første mødegang, og en fase 5, hvor der arbejdes med opsamling og effektevaluering. Læs mere om forløbet her. 

Indhold i LF 4 

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov der viser sig i den enkelte LF. Der vil være forskellige indlæg på hver mødegang. I LF 4 vil vi få input fra forskellige projekter med AR på erhvervsuddannelserne. Vi vil undersøge forskellige perspektiver på undervisning med AR og se på teknologiske muligheder og udfordringer. 

Læringsudbytte 

VIDEN om:

  • didaktiske muligheder og begrænsninger i forhold til AR
  • elevernes erfaringer og vurderinger af AR i undervisningen

KOMPETENCER til at: 

  • til- og fravælge AR til undervisningsbrug
  • tilrettelægge undervisningsforløb med AR
  • udvælge de rette ressourcer/værktøjer/programmer etc. 

FÆRDIGHEDER i at anvende teknologien AR i forhold til undervisning. 

Program for første fase 

Forud for første mødegang tager CIU kontakt til deltagere og ledere, og beder dem om at udfylde en samarbejdsaftale hvor det forpligtende samarbejde aftales. Desuden foregår en afdækning af deltagerforudsætninger. 

Den første fase har overskriften Discovery. I denne fase af Double Diamond-forløbet udforsker og undersøger deltagerne den overordnede tematik som afsæt for at udvælge og arbejde hen imod en løsning på en lokal baseret problemstilling.  På dagen får deltagerne faglige og didaktiske input fra skoler med særlige erfaringer, udefrakommende eksperter/forskere m.fl. Desuden afprøver og får deltagerne værktøjer til at gå tilbage på skolen med henblik på at udvælge det endelige problem som de ønsker at udvikle en løsning på. 

Et detaljeret program for den første fabriksdag bliver udsendt til de deltagende skoler. 

Lokal forankring 

Et afgørende element i en Learning Factory er den lokale forankring. Et af succeskriterierne for en Learning Factory er, at de løsninger, der udvikles på problemstillingerne, bliver anvendt på deltagerens skole. Derfor prioriteres kontakten til skolens ledelse bl.a. i form af løbende korte møder, så der sikres opbakning til deltagernes arbejde. Ledelsen inddrages ligeledes for at understøtte, at de it-didaktiske kompetencer som deltagerne tilegner sig, opnår en spredning til de øvrige pædagogiske personale, og at elevperspektivet synliggøres.  

Evaluering 

CIU foretager løbende vidensopsamling med henblik på tilpasning af fabrikken, så den rette kompetenceudvikling sikres. Efter de fire fabriksdage vil der blive udsendt et anonymt evalueringsskema til internt og eksternt brug. Desuden vil der blive foretaget enkelte interviews om deltagernes udbytte af forløbet. EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) og CIU’s forskningsenhed vil observere og evaluere udbyttet på de enkelte Learning Factories. 

Yderligere info

Kontakt CIU for yderligere info på post@ciuud.dk eller tlf. 42 45 00 67 

Gå til forsiden

Senest redigeret 29.03.22