Fokus på Virtual Reality (VR) 

Learning Factory 3: Elevernes møde med praksis – med fokus på Virtual Reality (VR) 

Praktiske forhold: 

Datoer og mødetidspunkter: torsdage 26/9 og 21/11 kl. 9-15.30. Forårets to mødegange fastlægges på første mødegang.
Sted: Tietgenskolen, Odense
Timeforbrug og frikøb: Forløbet er baseret på et forventet timeforbrug på 67 timer pr. deltager som frikøbes af CIU til FoU-sats. 

Formål og mål med forløbet 

En Learning Factory (LF) er en ny måde at undersøge, hvordan it kan bidrage til at løse autentiske problemer relateret til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Samtidig bliver deltagerne opkvalificeret i anvendelsen af it i undervisningen i et forpligtende fællesskab. 

En LF skal ses som et samlet udviklingsforløb bestående af fire ‘fabriksdage’ hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres lokalt forankret ‘fabriksarbejde’ på egen skolen. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde med henblik på forankringsdimensionen. En Learning Factory afsluttes med et produkt som er et bud på en løsning af det overordnede på problem. Læs mere om LF-begrebet her.  

Skiftet fra skolemiljø til praktik i erhvervslivet kan være vanskelig for nogle elever. Her kan forekomme store udfordringer, hvilket bl.a. kan føre til frafald fra uddannelserne. Formålet med LF 3 er at undersøge om og hvordan Vírtual Reality (VR) måske kan løse nogle problemer omkring sammenhængen mellem undervisning og den praksis som eleverne møderKan VR forberede eleverne på deres praktikforløb og kommende arbejdsliv? Er der områder som alle uddannelser på tværs af sektoren kan bruge VR til? Og hvor kan det give mening i de enkelte spor? VR åbner op for mange muligheder, der vil blive undersøgt kritisk, bl.a. med afsæt i de mange erfaringer som skolerne allerede har gjort sig. 

Overblik over forløbets faser 

For at sikre fremdrift i forløbet arbejder vi ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen. Vi lægger derudover to ekstra faser ind: en fase 0 forud for første mødegang, og en fase 5, hvor der arbejdes med opsamling og effektevaluering. Læs mere om forløbet her. 

Indhold i LF 3 

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov der viser sig i den enkelte LF.  

I LF 3 vil vi bl.a. få input fra Guido Makransky, forsker ved Københavns Universitet og leder af Virtual Learning Lab, som deltager den første mødegang. Igennem forløbet vil få inspiration ved at blive præsenteret for forskellige løsninger på VR til undervisningsbrug samt præsentation af igangværende projekter på erhvervsuddannelserne.

Læringsudbytte 

VIDEN om:

  • didaktiske muligheder og begrænsninger i forhold til VR
  • elevernes erfaringer og vurderinger af VR i undervisningen. 

KOMPETENCER til at kunne: 

  • til- og fravælge VR til undervisningsbrug
  • tilrettelægge undervisningsforløb med VR
  • udvælge de rette ressourcer/værktøjer/programmer etc. 

FÆRDIGHEDER i at anvende teknologien VR i forhold til undervisning. 

Program for første fase 

Forud for første mødegang tager CIU kontakt til deltagere og ledere, og beder dem om at udfylde en samarbejdsaftale hvor det forpligtende samarbejde aftales. Desuden foregår en afdækning af deltagerforudsætninger. 

Den første fase har overskriften Discovery. I denne fase af Double Diamond-forløbet udforsker og undersøger deltagerne den overordnede tematik som afsæt for at udvælge og arbejde hen imod en løsning på en lokal baseret problemstilling.  På dagen får deltagerne faglige og didaktiske input fra skoler med særlige erfaringer, udefrakommende eksperter/forskere m.fl. Desuden afprøver og får deltagerne værktøjer til at gå tilbage på skolen med henblik på at udvælge det endelige problem som de ønsker at udvikle en løsning på. 

Et detaljeret program for den første fabriksdag bliver udsendt til de deltagende skoler. 

Lokal forankring 

Et afgørende element i en Learning Factory er den lokale forankring. Et af succeskriterierne for en Learning Factory er, at de løsninger, der udvikles på problemstillingerne, bliver anvendt på deltagerens skole. Derfor prioriteres kontakten til skolens ledelse bl.a. i form af løbende korte møder, så der sikres opbakning til deltagernes arbejde. Ledelsen inddrages ligeledes for at understøtte at de it-didaktiske kompetencer som deltagerne tilegner sig opnår en spredning til de øvrige pædagogiske personale, og at elevperspektivet synliggøres. .  

Evaluering 

Der vil løbende blive foretaget vidensopsamling med henblik på løbende tilpasning af fabrikken så den rette kompetenceudvikling sikres. Efter de fire fabriksdage vil der blive udsendt et anonymt evalueringsskema til internt og eksternt brug. Desuden vil der blive foretaget enkelte interviews om deltagernes udbytte af forløbet. EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) og CIU’s forskningsenhed vil observere og evaluere udbyttet på de enkelte Learning Factories. 

Yderligere info

Kontakt CIU for yderligere info på post@ciuud.dk eller tlf. 42 45 00 67