Videndeling med særligt fokus på LMS

Learning Factory 2: Rum og struktur for lærernes videndeling med særligt fokus på LMS

Praktiske forhold: 
Datoer og mødetidspunkter: 19/9 og 14/11. Forårets to mødegange fastlægges på første mødegang.
Sted: Tietgenskolen, Odense
Timeforbrug og frikøb: Forløbet er baseret på et forventet timeforbrug på 67 timer pr. deltager som frikøbes af CIU til FoU-sats. 

Formål og mål med en Learning Factory:

En Learning Factory (LF) er en ny måde at undersøge, hvordan it kan bidrage til at løse autentiske problemer relateret til undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet. Samtidig bliver deltagerne opkvalificeret i anvendelsen af it i undervisningen i et forpligtende fællesskab.

En LF skal ses som et samlet udviklingsforløb bestående af fire ‘fabriksdage’, hvor alle deltagere mødes. I faserne mellem fabriksdagene udføres lokalt forankret ‘fabriksarbejde’ på egen skole. Et halvt år efter sidste fabriksdag afholdes et opfølgende virtuelt møde med henblik på forankringsdimensionen. En Learning Factory afsluttes med et produkt i form af en løsning af på det overordnede problem. Læs mere om LF-begrebet her. 

Formål og mål med LF nr.2: Rum og struktur for lærernes videndeling.

Den pædagogiske ledelse på skolen er ansvarlig for at etablere overskuelige rum for videndeling, men hvordan kan processen med at organisere disse rum gribes an og med hvilke mål?
Skolens Learning Management System (LMS) fungerer allerede på nogle skoler som en slags `backbone` for videndeling. Med afsæt i disse erfaringer undersøger vi bl.a., hvordan LMS kan anvendes ikke blot til dokumenthåndtering, men til nye former for lærersamarbejde om udvikling af undervisningen. Hvordan opbygges et LMS og hvordan skabes rum og tid til løbende kompetenceudvikling i brugen af det? Hvilke andre muligheder har ledelsen for at fremme og inspirere til endnu mere videndeling, og hvordan indgår det i skolens overordnede strategi? 

 Overblik over forløbets faser 

For at sikre fremdrift i forløbet arbejder vi ud fra en innovationsmodel (Double Diamond) med fire faser, der guider deltagerne igennem udviklingsprocessen, så vi kommer sikkert i mål med at udvikle et produkt. Vi lægger derudover to ekstra faser ind: en fase 0 forud for første mødegang, og en fase 5, hvor der arbejdes med opsamling og effektevaluering. Læs mere om fasemodellen her. 

Indhold  

Indholdet bliver løbende afstemt i forhold til de behov, der viser sig i den enkelte LF. I den første fase vil forskellige skoler med særlige erfaringer, forskere og eksperter formidle deres viden om fx 

  • eksempler på effektiv videndeling med afsæt i et LMS
  • hvordan man som underviser deler tavs viden i et LMS

 Læringsudbytte: 

Efter en Learning Factory har deltagerne tilegnet sig:
VIDEN om:  

  • muligheder og begrænsninger i forhold til videndeling i et LMS.
  • elevernes oplevelse og vurderinger af undervisning baseret på et LMS.
  • mulige it-didaktiske funktionaliteter i et LMS

KOMPETENCE til at: 

  • tilrettelægge og designe et LMS med henblik på øget videndeling
  • implementere, anvende og instruere kolleger i at anvende nye løsninger i et LMS
  • udvælge de mest didaktisk velegnede it-løsninger, enten LMS eller andre it-løsninger, til videndeling

Efter en Learning Factory har den enkelte deltager i fællesskab med de øvrige deltagere og den lokale ledelse og kollegaer: 

  • indkredset og udvalgt en lokal problemstilling i forhold til videndeling, som giver mening i forhold til egen skole og som er nødvendig at løse
  • udviklet en gennemprøvet et produkt, der bidrager til løsning af et konkret problem i forhold til videndeling på skolen

Som noget meget centralt har den enkelte deltager fået etableret et vedvarende netværk med skoler fra den øvrige sektor, der fremadrettet kan bruges til sparring og inspiration. 

Program for første fase 

Forud for første mødegang tager CIU kontakt til deltagere og ledere, og beder dem om at udfylde en samarbejdsaftale hvor det forpligtende samarbejde aftales. Desuden foregår en afdækning af deltagerforudsætninger. 

Den første fase har overskriften Discovery. I denne fase af Double Diamond-forløbet udforsker og undersøger deltagerne den overordnede tematik som afsæt for at udvælge og arbejde hen imod en løsning på en lokal baseret problemstilling.  På dagen får deltagerne faglige og didaktiske input fra skoler med særlige erfaringer, udefrakommende eksperter/forskere m.fl. Desuden afprøver og får deltagerne værktøjer til at gå tilbage på skolen med henblik på at udvælge det endelige problem som de ønsker at udvikle en løsning på.
Et detaljeret program for den første fabriksdag bliver udsendt til de deltagende skoler. 

Lokal forankring:

Et afgørende element i en Learning Factory er den lokale forankring. Et af succeskriterierne for en Learning Factory er, at de løsninger der udvikles på problemstillingerne, bliver anvendt på deltagerens skole. Derfor prioriteres kontakten til skolens ledelse bl.a. i form af løbende korte møder, så der sikres opbakning til deltagernes arbejde. Ledelsen inddrages ligeledes for at understøtte at de it-didaktiske kompetencer som deltagerne tilegner sig opnår en spredning til de øvrige pædagogiske personale, og at elevperspektivet synliggøres. 

Evaluering:
CIU foretager løbende vidensopsamling med henblik på tilpasning af fabrikken så den rette kompetenceudvikling sikres. Efter de fire fabriksdage vil der blive udsendt et anonymt evalueringsskema til internt og eksternt brug. Desuden genneføres interviews om deltagernes udbytte af forløbet. EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) og CIU’s forskningsenhed vil observere og evaluere udbyttet på de enkelte Learning Factories. 

Yderligere info:

Kontakt CIU for yderligere info på post@ciuud.dk eller tlf. 42 45 00 67